Gwasanaethau Llyfrgell i Blant

Mae gan bob Llyfrgell adran i Blant a Phobl yn eu harddegau sy’n ceisio bodloni anghenion addysgol, gwybodaeth a hamdden plant a phobl ifainc.

Mae croeso i blant o bob oed ymuno â’r llyfrgell a benthyg llyfrau a thapiau stori am ddim. Mae straeon yn amrywio o lyfrau bwrdd i blant ifainc iawn i nofelau i blant yn eu harddegau. Mae gyda ni hefyd adran Darllen Cyflym i blant sy’n dechrau darllen ar eu pen eu hunain.

Os oes angen help arnoch gyda’ch gwaith cartref neu brosiect ysgol edrychwch ar ein hystod eang o lyfrau gwybodaeth.

Cedwir casgliadau Cymraeg ym mhob llyfrgell, ac mae Aberdâr yn cadw casgliad o lyfrau mewn Bengaleg, Gwjarati, Pwnjabeg ac Wrdw.

Casgliadau Arbennig yn Llyfrgelloedd Aberdâr, Pontypridd a Threorci

Casgliad Wordwise – detholiad o lyfrau i blant sy’n cael anhawster darllen. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth i rieni ar ddyslecsia ac anawsterau dysgu eraill.

Casgliad Rhieni – detholiad o lyfrau yn cynnwys pob agwedd ar ddatblygiad plant, yn cynnwys straeon a llyfrau gwybodaeth yn delio â phroblemau y gallai eich plentyn ddod ar eu traws.

Cynhelir sesiynau crefft a dweud straeon yn y rhan fwyaf o lyfrgelloedd yn ystod gwyliau’r ysgol. Cynhelir digwyddiadau arbennig drwy gydol y flwyddyn i hyrwyddo’r neges bod Darllen yn Hwyl!

Y Bws Llyfrau

The Bookbus with the Mayor, Gill Evans (head of libraries & museums), Youth Services staff & Yr 6.

Mae’r Bws Llyfrau yn ymweld ag ysgolion cynradd ar draws y Fwrdeistref Sirol sy’n cynnal cynlluniau ‘Llythrennedd Teuluol’ a drefnir gan Uned Dysgu fel Teulu’r Cyngor.

Mae pob cynllun llythrennedd yn para un tymor ac yn ystod y cyfnod hwnnw bydd y Bws Llyfrau yn ymweld â’r ysgol bob wythnos, gan roi benthyg llyfrau i bob disgybl. Mae’r pwyslais ar ddarllen am hwyl ac mae’r Bws Llyfrau yn cynnwys llyfrau ffuglen poblogaidd a llyfrau ffeithiol.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Ceri Roberts ar (01443) 478463.

Dechrau Da

Mums and babies celebrate National Bookstart Day with a baby massage session at Pontypridd Library

 

Mae Dechrau Da yn brosiect cenedlaethol, wedi ei gefnogi yng Nghymru gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a’r Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol. Mae Dechrau Da yn ymwneud â rhannu llyfrau gyda phlant ifainc iawn. Mae hyn o fudd i’r plant trwy’u rhoi ar y blaen gyda datblygiad cynnar mewn gwrando, siarad, darllen a sgiliau mathemategol hyd yn oed.

Bookstart's First Member

 

Yn Rhondda Cynon Taf mae’r gwasanaeth llyfrgell yn gweithio gyda’r Ymddiriedolaethau Iechyd Gwladol i gyflwyno Dechrau Da. Pan fydd babanod yn cael eu prawf iechyd yn 9 mis oed, cânt sach gynfas yn cynnwys 2 lyfr am ddim, (1 yn ddwyieithog), mat bwrdd gyda hwiangerdd arno, llyfryn o’r enw Mae Babis yn Hoffi Llyfrau sy’n ganllaw i ddefnyddio llyfrau gyda phlant ifainc, rhestr lyfrau a gwybodaeth am ymuno â’r llyfrgell.

Mae plant bach sy’n cael prawf iechyd rhwng 18 – 30 mis oed yn cael Pecyn Addysg y Blynyddoedd Cynnar, bag ysgol yn cynnwys 2 lyfr am ddim a chyfreslun ystafell wely Mae Rhifau yn Hwyl, pecyn o graeonau a llyfryn Booktrust a thaflenni arweiniad.

Mae babanod sy’n ymuno â’r llyfrgell yn 24 mis oed neu’n iau yn cael llyfr AM DDIM.

Clwb Dysgu y Tu Allan i Oriau Ysgol

Sefydlwyd y clwb mewn partneriaeth ag Ysgol Gyfun Aberpennar. Gall aelodau’r clwb ddefnyddio cyfleusterau ac adnoddau’r llyfrgelloedd i wneud eu gwaith cartref ac archwilio diddordebau hamdden. Caiff pob plentyn sy’n mynychu’r sesiynau hyn ei enwebu gan Ysgol Gyfun Aberpennar.

Yn cyfarfod rhwng 3:30 a 5:00 ar Ddydd Llun a Dydd Gwener yn Llyfrgell Abercynon.