Cofrestru ar gyfer tatŵio, tyllu'r croen ac electorlysis

Mae Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982, Rhan VIII yn ei gwneud yn ofynnol i gofrestru'r mathau canlynol o dyllu'r croen gyda'r Cyngor:

  • Aciwbigo
  • Tatŵio
  • Lliwio Croen yn Lled Barhaol
  • Tyllu cosmetig
  • Electrolysis

Crynodeb o'r rheoliadau

Mae'r Ddeddf yn gwneud cofrestru yn ofynnol ar gyfer y person sy'n cyflawni'r gwaith, yn ogystal â'r safle sy'n cael ei ddefnyddio i'r diben hwnnw. Mae Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi mabwysiadu is-ddeddfau sydd wedi sefydlu'r safonnau gofynnol er mwyn rheoli heintiau. Darllenwch gopi o is-ddeddfau ar Aciwbigo, Tatŵio, Lliwio Croen yn Lled Barhaol, Tyllu Cosmetig ac Electrolysis Mae rhaid i'r ymgeisydd sicrhau bod y gweithdrefnau, yr offer a'r cyfleusterau sy'n cael eu defnyddio yn ddiogel, yn hylan, yn atal clefydau rhag lledaenu, ac yn cydymffurfio'n llwyr â'r ddyletswydd gofal cyffredinol sy'n ofynnol o dan Ddeddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith etc 1974.

Mae tyllu cosmetig, tatŵio, aciwbigo neu electrolysis yn erbyn y gyfraith oni bai bod y cofrestriad wedi'i gymeradwyo yn ffurfiol.

Sut mae gwneud cais

Mae modd gwneud ymholiad neu gael ffurflenni cais trwy gysylltu â ni:

Carfan Materion Bwyd ac Iechyd a Diogelwch

Tŷ Elái
Dwyrain Dinas Isaf
Trewiliam
Tonypandy
CF40 1NY

E-bost: Bwyd.IechydaDiogelwch@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 425301

Cyflwyno cais

Unwaith i gais gael ei gyflwyno a bod y ffi berthnasol wedi dod i law, bydd swyddog yn cynnal archwiliad o'r safle ac yn asesu'r ymarferwr/ymarferwyr.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.