Skip to main content

Asesiad Corfforaethol

Hunanwerthuso Corfforaethol – yr 'Asesiad Corfforaethol'

Mae'r Asesiad Corfforaethol yn ystyried perfformiad corff corfforaethol y Cyngor.  Yn wreiddiol, roedd yr Asesiad Corfforaethol wedi ei seilio ar gwestiynau a oedd yn cael eu gofyn i awdurdodau lleol gan Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) fel rhan o'u harchwiliadau Asesu Corfforaethol.  Maen nhw'n cael eu hadolygu yn barhaus er mwyn sicrhau bod yr wybodaeth sydd yn yr asesiad yn rhoi tawelwch meddwl. Mae'r cwestiynau canlynol yn ganolog i'r asesiad corfforaethol a oedd wedi ei gynnal yn 2018:

  1. A yw'r awdurdod yn gwneud cynnydd o ran cyflawni'r gwelliannau roedd wedi eu cynllunio ym maes perfformiad a chanlyniadau?
  2. A yw gweledigaeth a chyfeiriad strategol yr awdurdod yn cefnogi gwelliant?
  3. A yw trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd yr awdurdod yn ategu proses gwneud penderfyniadau cadarn ac effeithiol?
  4. A yw'r awdurdod yn rheoli ei adnoddau'n effeithiol er mwyn cyflawni'r gwelliannau mae wedi cynllunio, o ran perfformiad a chanlyniadau?
  5. A yw trefniadau cydweithio a phartneriaeth yr awdurdod yn gweithio'n effeithiol i sicrhau perfformiad a chanlyniadau gwell?
  6. A yw'r awdurdod yn rheoli ei raglen wella yn effeithiol?
  7. A yw'r awdurdod yn rheoli ei ddyletswyddau fel corff cyhoeddus yn effeithiol er mwyn gweithredu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ?
  8. A yw'r awdurdod yn gweithredu Safonau'r Iaith Gymraeg yn effeithiol?

Ym mis Mawrth 2019, roedd Cabinet y Cyngor wedi cytuno ar yr Asesiad Corfforaethol diweddaraf a oedd wedi cael ei gynnal ym mis Hydref 2018.