Skip to main content

Rhondda Cynon Taf Council - Scrutiny Blog

Blog Craffu – Y Cynghorydd Adams

Wedi ei bostio ar 24/05/18

Rwy'n falch iawn o gyhoeddi blog cyntaf Cadeirydd y Pwyllgor Craffu ar ddiwedd Blwyddyn y cyngor yn dilyn etholiadau llywodraeth leol y llynedd. Mae'r deuddeg mis diwethaf wedi bod yn gynhyrchiol ar gyfer swyddogaethau Craffu'r Cyngor. Mae'r ochr yma o brosesau penderfynu'r Cyngor wedi parhau i ychwanegu gwerth at gyfeiriad polisi'r Cyngor.

Dim ond oherwydd gwaith caled yr holl Aelodau a Swyddogion y mae hyn wedi bod yn bosibl; drwy gydnabod bod gan y broses Graffu swyddogaeth bwysig, yn ogystal â chael brwdfrydedd i weld ei swyddogaethau a'i chyfraniadau yn datblygu ymhellach. Drwy gydol y cyfnod yma, mae fy nghyd-Gadeiryddion ac Is-Gadeiryddion wedi rhannu'r un weledigaeth er mwyn gwneud Craffu yn broses perthnasol ac ystyrlon i drigolion lleol.  Rydyn ni'n canolbwyntio ar faterion sy'n effeithio ar gymunedau lleol, a'r hyn sy'n bwysig i'r trigolion rydyn ni'n eu cynrychioli. Mae gwaith Aelodau'r Pwyllgor Craffu i weithredu dymuniadau'r Cyngor llawn o ran darparu nwyddau hylendid ar gyfer menywod ifainc yn Rhondda Cynon Taf wedi profi hyn.

Rydyn ni wedi dangos sut mae gallu'r Pwyllgor Craffu i ymchwilio'n ddwfn i feysydd polisi allweddol yn arwain at atebion ymarferol i helpu'r Cyngor i gwrdd â'r amcanion y mae'r holl Aelodau Etholedig wedi'u gosod yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor. Mae datblygiad y cam cyn cyfarfod y Pwyllgor Craffu hefyd yn caniatáu i'r holl aelodau llywio polisïau allweddol o ran sut rydyn ni'n gwneud gwasanaethau'r Cyngor yr ydyn ni'n eu darparu heddiw yn berthnasol ar gyfer y dyfodol er mwyn mynd i'r afael â newidiadau demograffig ac economaidd.

Ym mis Tachwedd, bu'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu hefyd yn trafod a dadansoddi adroddiad sy'n amlinellu'r trefniadau diogelwch tân cyfredol ar gyfer tai cymdeithasol a thai â chymorth yn Rhondda Cynon Taf, yn dilyn y digwyddiadau trasig yn Nhŵr Grenfell y llynedd.  Cadarnhaodd yr adroddiad fod Carfan Prosiect Rhondda Cynon Taf wedi cynnal 491 o archwiliadau diogelwch blynyddol o Dai Amlfeddiannaeth trwyddedig a rhoddodd sicrwydd y byddai gweddill y Tai Amlfeddiannaeth trwyddedig yn cael archwiliad blynyddol.  Mae adroddiad pellach wedi'i gyflwyno ers hynny, sy'n trafod taenu cladin allanol ar swyddfeydd ac ysgolion mawr y Cyngor.  Derbyniodd Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu argymhellion yr adroddiad i ailsefydlu'r Gweithgor Materion Diogelwch Tân, a pharhau â rhaglen dreigl o archwiliadau Diogelwch Tân y Garfan Iechyd a Diogelwch.

Eleni gwelwyd llawer o welliannau unwaith eto; sefydlwyd sesiynau ymgysylltu un-i-un rhwng Aelodau'r Cabinet, Swyddogion cyfrifol a'r Cadeiryddion / Is-gadeiryddion Craffu perthnasol, sy'n gwella deialog a llif gwybodaeth ymhellach o ran rhaglenni gwaith y Cabinet a'r Pwyllgor Craffu.  Cafodd ymgysylltiad y Cabinet / Pwyllgor Craffu ei wella ymhellach gan Aelodau'r Cabinet a'u Prif Swyddog(ion) priodol yn mynychu cyfarfodydd y.

Pwyllgorau Craffu gan gyflwyno gwybodaeth berthnasol. Rhoddodd hyn gyfle i Aelodau'r Pwyllgor Craffu herio'r Prif Weithredwr i sicrhau bod y Pwyllgor Craffu yn parhau i weithredu fel ffrind beirniadol y Cyngor, i gefnogi cynnydd a bodloni'r heriau y mae ein Sir yn eu hwynebu yn y dyfodol.

Roedd cynnwys y cyhoedd yn y trafodaethau hyn yn flaenoriaeth allweddol i mi fel Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu, ac rwy'n siŵr bod hyn yn gyffredin rhwng holl Aelodau'r Cyngor. Mae'r blog yma'n dystiolaeth bellach o'r cynnydd yr ydyn ni' n ei wneud yn hyn o beth, ochr yn ochr â'r nifer o welliannau diweddar a wnaethon ni, sy'n cynnwys ein tudalennau gwe pwrpasol newydd a'n cyfarfodydd sydd bellach yn digwydd ledled ein Bwrdeistref Sirol. Yn y Flwyddyn Gyngor newydd, mae cynlluniau yn cael eu trafod i hyrwyddo cyfleoedd trigolion i gyfrannu at gyfarfodydd Craffu. Byddwn hefyd yn manteisio ar gyfryngau cymdeithasol ymhellach i adrodd sut mae'r broses Graffu yn gweithio er mwyn i drigolion lleol ymgysylltu ymhellach yn ein gwaith.

Pe bawn i'n cael y fraint o gael fy ail-ethol fel Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor, bydda i'n cymryd y cyfle i gyflwyno'r Adroddiad Craffu Blynyddol, sy'n amlygu cyflawniadau'r Pwyllgor Craffu a chyfraniadau pob Aelod dros y deuddeg mis diwethaf Mae modd i chi weld yr adroddiad yma: https://www.rctcbc.gov.uk/EN/Council/CouncillorsCommitteesandMeetings/Meetings/Council/2018/05/23/Reports/AgendaItem14ScrutinyAnnualReport201718.pdf

Wedi ei bostio ar 24/05/18