Skip to main content

Canfasiad Blynyddol 2021

Bob blwyddyn mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i Swyddogion Cofrestru Etholiadol gynnal Arolwg Blynyddol o Etholwyr.

Newidiodd y ffordd rydyn ni'n cyflawni hyn y llynedd. Mae hyn yn golygu y bydd y math o ohebiaeth a gaiff ei hanfon i eiddo a sut y dylech ymateb yn amrywio.

Byddwch yn derbyn naill ai:

  • Ffurflen CCA - Dim ond os oes unrhyw newidiadau i'w gwneud y bydd angen i chi ymateb.
  • Ffurflen CCB - Rhaid i chi ymateb i ddiweddaru'r manylion ar gyfer y cyfeiriad.
  • Ffurflen arolwg ('canfasio') - Rhaid i chi ymateb i ddiweddaru'r manylion ar gyfer y cyfeiriad.

Bydd pob math o ohebiaeth yn egluro'r hyn sydd angen i chi ei wneud. Darllenwch hi'n ofalus a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Cyfathrebu ar E-bost

Eleni, bydd unrhyw etholwyr rydyn ni'n cadw cyfeiriad e-bost ar eu cyfer yn derbyn gohebiaeth drwy e-bost. Os ydych chi'n derbyn gohebiaeth drwy e-bost, rhaid i chi ymateb. Bydd yr e-bost yn eich cyfeirio at wefan  https://www.elecreg.co.uk/rct-e/cy-GB lle bydd modd i chi gyflwyno ymateb ar-lein.

Bydd yr ohebiaeth yma'n dod o gyfeiriad e-bost: Gwasanaethau Etholiadol - RCT - Electoral Services - gwasanaethau.etholiadol.rct.electoral.services@notifications.service.gov.uk. Dyma gyfrif e-bost swyddogol rydyn ni'n ei ddefnyddio ar gyfer anfon gohebiaeth o'r fath.

Yr hyn sydd angen i chi'i wneud

Pan fyddwch chi'n derbyn gohebiaeth gennym ni, mae'n rhaid i chi ymateb yn briodol ac mor brydlon â phosibl. Mae'n haws ac yn gyflymach i chi ymateb ar-lein. Wrth ymateb, cofiwch wneud y canlynol:

  • Gwirio bod yr holl fanylion yn gywir
  • Ychwanegu unrhyw enwau coll a ddylai fod ar y gofrestr etholiadol. Cofiwch, mae modd i bawb sy'n byw yng Nghymru ac sy'n 14 oed neu'n hŷn gofrestru i bleidleisio, ond fydd dim modd i chi bleidleisio yn etholiadau'r Cyngor lleol (cyn Mai 2022) nac yn etholiadau'r Senedd nes eich bod chi'n 16 oed. Fydd dim modd i chi bleidleisio yn etholiadau Senedd y DU na Chomisiynydd yr Heddlu a Throsedd (CSP) nes eich bod chi'n 18 oed
  • Dileu enwau pobl sydd ddim yn byw yn y cyfeiriad mwyach
  • Cadarnhau bod popeth yn gywir, hyd yn oed os nad oes unrhyw newidiadau

Beth sy'n digwydd os fyddwch chi ddim yn ymateb yn ôl yr angen?

  • Mae'r gyfraith yn ei gwneud hi'n ofynnol i bob eiddo wirio bod yr wybodaeth ar yr ohebiaeth yn gywir a rhoi gwybod i ni a oes unrhyw newidiadau. Os fyddwch chi ddim yn gwneud hynny, efallai y cewch chi ddirwy. Bwriad hyn yw sicrhau bod y gofrestr etholiadol ddiwygiedig mor gyflawn a chyfoes â phosibl pan gaiff ei chyhoeddi.
  • Os fyddwch chi ddim yn ymateb i'n gohebiaeth byddwn ni'n gwneud pob ymdrech i gael ymateb gennych chi. Efallai y byddwn ni'n anfon ffurflenni atgoffa trwy'r post neu drwy e-bost, neu efallai y bydd un o'n canfaswyr yn ymweld â'ch eiddo.
  • Os fyddwch chi ddim yn ymateb, mae modd i ni ddileu eich enw o'r gofrestr etholwyr. Mae hyn yn golygu y byddwch chi'n colli'ch hawl i bleidleisio, a bydd yn effeithio ar eich sgôr credyd.