Mae'r bobl hynny sy'n ymfalchïo yn y Fwrdeistref Sirol wedi'u cydnabod yn swyddogol yng ngwobrau Bro-garwyr Tra Mad y Cyngor.

Unwaith eto, daeth byddin werdd o wirfoddolwyr at ei gilydd i ddathlu'r holl waith da sy'n cael ei wneud bob dydd er mwyn cynnal a chadw gwedd Rhondda Cynon Taf.

Cafodd nifer o bobl eu gwobrwyo am amrediad eang o brosiectau a gweithgareddau ysbrydoledig sy'n ymwneud â'r amgylchedd - gan gynnwys glanhau strydoedd, codi sbwriel a chefnogi gwasanaethau ailgylchu'r Cyngor.

Mae'r Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad, sy'n cynnwys 9 categori, yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwaith caled ac ymroddiad unigolion, ysgolion a grwpiau - ac unwaith eto, roedd yr achlysur yn llwyddiant ysgubol.

Roedd Cyngor Rhondda Cynon Taf yn falch iawn i roi llwyfan i'r gwaith gwyrdd sy'n cael ei wneud ar hyd a lled y Fwrdeistref Sirol. Fe roddodd y Maer, y Cyngh. Barry Stephens, ganmoliaeth i'r holl enillwyr a'u hymdrechion.

Roedd y cyhoedd wedi bod wrthi yn enwebu eu harwyr 'gwyrdd'. Cafodd yr enwebiadau eu cyflwyno i banel annibynnol o feirniaid cyn i'r enillwyr gael eu cyhoeddi.

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o'r Cabinet ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Diwylliant: "Mae Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad yn taflu goleuni ar y gwaith arbennig sy'n cael ei wneud yn ein cymunedau, gan ganolbwyntio ar y bobl a'r prosiectau hynny sy'n gwneud gwir wahaniaeth i'n bywydau. 

"Dyma bobl sy'n ymrwymo i wella'r amgylchedd lleol er lles pawb. Mae Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad yn rhoi'r cyfle perffaith inni wobrwyo pob un ohonyn nhw.

"Dyma ein cyfle i longyfarch eraill ar eu llwyddiannau penigamp ac annog eraill i ddilyn eu hesiampl - a hynny drwy sicrhau bod trigolion yn deall pwysigrwydd ailgylchu a gwella'r amgylchedd.

Drwy weithio gyda'n gilydd, gallwn ni wneud Rhondda Cynon Taf yn ardal sy'n fwy glân a gwyrdd i fyw a gweithio ynddi ac i ymweld â hi." 

Dyma enillwyr Gwobrau Bro-garwyr Tra Mad 2015:

Hyrwyddwr Amgylcheddol yn y Gymuned

 • Roger Davies (enillydd)
 • Geraint Jones - Dig 4 Health (Gweithgareddau Pobl Ifainc Ystrad)
 • Gwirfoddolwyr Cronfa'r Tŵr (Tower Fund)

Y Prosiect Amgylcheddol Mwyaf Arloesol

 • 'Croeso i'n Coedwig' (enillydd)
 • Prosiect Gardd Gymunedol - Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau
 • Ysgol Gynradd Llanhari

Yr Ymgyrch Amgylcheddol Orau mewn Ysgol

 • Ysgol Gynradd Dolau (enillydd)
 • Ysgol Gyfun Bryn Celynnog
 • Meithrinfa Eglwys Sant Paul

Y Gymuned Fwyaf Taclus / Y Prosiect Cymunedol Gorau

 • Grŵp Gwella Blaenllechau (enillydd)
 • Prosiect Gardd Gymunedol - Ysgol Gynradd Gymraeg Castellau
 • Dig 4 Health (Prosiect Caeau Ysgol)

Menter Partneriaeth Amgylcheddol Orau

 • Cronfa'r Tŵr - Glofa'r Tŵr a Hargreaves Services Ltd (enillydd)
 • Glanhau'r Clun (Clean the Clun)
 • Prosiect Ailgylchu Beiciau

Hyrwyddwr Amgylcheddol Ysgol (Disgybl)

 • Jessica Graham – Ysgol Gyfun Bryn Celynnog (enillydd)
 • Pwyllgor Eco - Ysgol Gynradd y Seintiau Gabriel a Raphael Eglwys Gatholig Rhufain
 • Myfyrwyr Coleg Cymuned Tonypandy

Hyrwyddwr Amgylcheddol Ysgol (Athro)

 • Kay Zdzieblo – Ysgol Gyfun Bryn Celynnog (enilydd)
 • Mo Marsden – Ysgol Gynradd Dolau
 • Keri James – Ysgol Gynradd Glynhafod

Carfan Gwasanaeth Amgylcheddol y Flwyddyn

 • Carfan Casglu Gwastraff ac Ailgylchu (enillydd)
 • Carfan Ymwybyddiaeth Gofal y Strydoedd
 • Carfan Glanhau'r Strydoedd

Prif Enillydd

 • Ysgol Gynradd Dolau

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.