Rydyn ni'n ymrói i weithio mewn partneriaeth â'n cymunedau, rhan-ddeiliaid ac asiantaethau partner, gan ddefnyddio ystod o ddulliau ymgynghori, fel bod modd rhannu syniadau ac adborth a'u defnyddio ar gyfer llywio darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae'r dudalen yma'n nodi'r amryw ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan, pam a sut rydyn ni'n gofyn am eich barn a'ch adborth ynglŷn â'r cynigion penodol i newid gwasanaeth sy'n destun proses ymgynghori.

Gweithio mewn partneriaeth - Hwb Cwm Taf ar gyfer Ymgysylltu Cymunedol

Rydyn ni'n falch o weithio mewn partneriaeth â'r asiantaethau uchod ar sail ranbarthol Cwm Taf i estyn ein gweithgarwch ymgynghori ac ymgysylltu mor bell ag y bo modd.

Rhan o'r gwaith yma ydy cyflwyno Panel y Dinasyddion newydd fel rhan o brosiect Cyllid Cymdeithasol Ewrop ar y cyd. Mae Panel Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn gwahodd trigolion i'r panel, fel bo'r cyfle gyda nhw i gyfrannu yn rheolaidd at gynllunio a darparu gwasanaethau lleol.

Rydyn ni'n rhagweld y byddwn ni'n defnyddio'r adborth i helpu i wella amrediad eang o wasanaethau yn yr ardal, megis ysgolion, casgliadau gwastraff, patrolau'r heddlu, materion yn ymwneud ag iechyd a llawer yn rhagor. 

Rhan o'r gwaith yma ydy cyflwyno Panel y Dinasyddion newydd fel rhan o brosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop ar y cyd. Mae Panel Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn gwahodd trigolion i'r panel, fel bo'r cyfle gyda nhw i gyfrannu yn rheolaidd at gynllunio a darparu gwasanaethau lleol.

Rydyn ni'n rhagweld y byddwn ni'n defnyddio'r adborth i helpu i wella amrediad eang o wasanaethau yn yr ardal, megis ysgolion, casgliadau gwastraff, patrolau'r heddlu, materion yn ymwneud ag iechyd a llawer yn rhagor.

Ewch i’r wefan a chymryd rhan yn y cyfleoedd ymgynghori ar draws ardal Cwm Taf

                       

Gwasanaethau'r Cyngor

Ardoll Seilwaith Cymunedol

O ganlyniad i benderfyniad y Cabinet ar 8 Medi 2016,
mae'r Cyngor wrthi'n ymgynghori ar rai newidiadau i'w restr Rheoliad 123. Bydd
yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal dros gyfnod o 28 diwrnod o Ddydd Iau 29 Medi
hyd at Ddydd Gwener 28 Hydref 2016.  Mae Rhestr Rheoliad 123 yn rhestr
sy'n cynnwys prosiectau seilwaith sydd wedi'u hariannu'n llawn neu'n rhannol
gan yr Ardoll Seilwaith Cymunedol.  Mae modd gweld y ddogfen ymgynghori ar
dudalen ymgynghori yr Ardoll Seilwaith Cymunedol. Dyma'r ddolen.

Ymgynghoriadau Traffig

Mae'r Garfan Rheoli Traffig yn ymgynghori'n aml â'r rheiny sydd â diddordeb ynghylch cynllunio a gweithredu cynlluniau newydd ar gyfer materion traffig a diogelwch ar y ffyrdd.

Cymerwch ran nawr

Blaenoriaethau ar gyfer Gwella 2015/16

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn cyhoeddi cynllun o feysydd ei waith y mae'n bwriadu canolbwyntio arnyn nhw er mwyn gwneud rhagor o welliannau a gwneud gwahaniaeth i safon bywyd pobl sy'n byw ac sy'n gweithio yn y Fwrdeistref Sirol.

Darllen y Cynllun Corfforaethol diweddaraf

Rhannwch eich barn am ein blaenoriaethau gwella

 

Strategaeth Ymgysylltu a Phecyn Cymorth

Rhagor o wybodaeth i ddod!

Hoffech chi ragor o wybodaeth am y Panel neu'r Hwb?  Cysylltwch â ni ar
01443 424136 (RhCT) / 01685 725087 (Merthyr Tudful)
 neu e-bostio ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu consultation@merthyr.gov.uk

Manylion cyswllt

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar y materion allweddol? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk neu
ffonio 01443 424136 i gael rhagor o fanylion.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.