Rydyn ni'n ymrói i weithio mewn partneriaeth â'n cymunedau, rhan-ddeiliaid ac asiantaethau partner, gan ddefnyddio ystod o ddulliau ymgynghori, fel bod modd rhannu syniadau ac adborth a'u defnyddio ar gyfer llywio darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae'r dudalen yma'n nodi'r amryw ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan, pam a sut rydyn ni'n gofyn am eich barn a'ch adborth ynglŷn â'r cynigion penodol i newid gwasanaeth sy'n destun proses ymgynghori.

Gweithio mewn partneriaeth - Hwb Cwm Taf ar gyfer Ymgysylltu Cymunedol

Rydyn ni'n falch o weithio mewn partneriaeth â'r asiantaethau uchod ar sail ranbarthol Cwm Taf i estyn ein gweithgarwch ymgynghori ac ymgysylltu mor bell ag y bo modd.

Rhan o'r gwaith yma ydy cyflwyno Panel y Dinasyddion newydd fel rhan o brosiect Cyllid Cymdeithasol Ewrop ar y cyd. Mae Panel Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn gwahodd trigolion i'r panel, fel bo'r cyfle gyda nhw i gyfrannu yn rheolaidd at gynllunio a darparu gwasanaethau lleol.

Rydyn ni'n rhagweld y byddwn ni'n defnyddio'r adborth i helpu i wella amrediad eang o wasanaethau yn yr ardal, megis ysgolion, casgliadau gwastraff, patrolau'r heddlu, materion yn ymwneud ag iechyd a llawer yn rhagor. 

Rhan o'r gwaith yma ydy cyflwyno Panel y Dinasyddion newydd fel rhan o brosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop ar y cyd. Mae Panel Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn gwahodd trigolion i'r panel, fel bo'r cyfle gyda nhw i gyfrannu yn rheolaidd at gynllunio a darparu gwasanaethau lleol.

Rydyn ni'n rhagweld y byddwn ni'n defnyddio'r adborth i helpu i wella amrediad eang o wasanaethau yn yr ardal, megis ysgolion, casgliadau gwastraff, patrolau'r heddlu, materion yn ymwneud ag iechyd a llawer yn rhagor.

Ewch i’r wefan a chymryd rhan yn y cyfleoedd ymgynghori ar draws ardal Cwm Taf

                       

Gwasanaethau'r Cyngor

Ymgynghoriad ynghylch prisoedd meysydd parcio

 Mae canol trefi yn wynebu mwy a mwy o gystadleuaeth o du datblygiadau ar raddfa fawr ar gyrion trefi, yn ogystal â'r twf cyflym mewn prynu ar-lein. Er ei bod hi'n ddigon gwir bod ein harferion siopa newidiol yn cael effaith ar y niferoedd sy'n defnyddio canol ein trefi, mae prisoedd parcio hefyd yn cael eu hystyried i fod yn achos yn nhermau nifer yr ymwelwyr. Dros y blynyddoedd, mae adain weithredol y Cyngor wedi cefnogi canol y trefi trwy 'rewi' prisoedd meysydd parcio ynghyd â dyblu'r cyfnod parcio am ddim ar ôl 10.00 y bore yn ei holl feysydd parcio ar gyfer y rheiny sy'n siopa adeg y Nadolig bob blwyddyn. Ar ben hynny, er mwyn rhoi rhagor o gymorth i ganol y trefi, mae'r Cyngor nawr yn cynnal adolygiad eang o brisoedd ei feysydd parcio, gyda'r nod o roi taw ar lif y gwario masnachol o'r ardal leol, ac i leihau'r angen am orfod teithio ymhell.

Cliciwch yma i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

Cynllun ar gyfer tai yn hwyrach mewn bywyd

Bydden ni'n falch o gael eich sylwadau a'ch adborth ar ein strategaeth llety i bobl hŷn, sef "Cynllun ar gyfer tai yn hwyrach mewn bywyd". Enw'r strategaeth yw "Fy nhrothwy fy hun"

Rydyn ni wedi amlinellu a rhoi crynodeb o'r sefyllfa bresennol a'r sefyllfa ddelfrydol. Sut gallwn ni wireddu hyn? Hoffen ni gael eich barn ar sut y gallwn ni lunio a chyflawni'r strategaeth.

Dilynwch y ddolen uchod i weld y strategaeth a rhoi adborth ar yr amrywiaeth o opsiynau tai sydd ar gael i bobl hŷn.

Ymgynghoriadau Traffig

Mae'r Garfan Rheoli Traffig yn ymgynghori'n aml â'r rheiny sydd â diddordeb ynghylch cynllunio a gweithredu cynlluniau newydd ar gyfer materion traffig a diogelwch ar y ffyrdd.

Cymerwch ran nawr

Blaenoriaethau ar gyfer Gwella 2015/16

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn cyhoeddi cynllun o feysydd ei waith y mae'n bwriadu canolbwyntio arnyn nhw er mwyn gwneud rhagor o welliannau a gwneud gwahaniaeth i safon bywyd pobl sy'n byw ac sy'n gweithio yn y Fwrdeistref Sirol.

Darllen y Cynllun Corfforaethol diweddaraf

Rhannwch eich barn am ein blaenoriaethau gwella

 

Strategaeth Ymgysylltu a Phecyn Cymorth

Rhagor o wybodaeth i ddod!

Hoffech chi ragor o wybodaeth am y Panel neu'r Hwb?  Cysylltwch â ni ar
01443 424136 (RhCT) / 01685 725087 (Merthyr Tudful)
 neu e-bostio ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu consultation@merthyr.gov.uk

Manylion cyswllt

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar y materion allweddol? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk neu
ffonio 01443 424136 i gael rhagor o fanylion.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.