Gweithio mewn partneriaeth - Hwb Cwm Taf ar gyfer Ymgysylltu Cymunedol

Rydyn ni'n ymroi i weithio mewn partneriaeth â'n cymunedau, rhanddeiliaid ac asiantaethau partner, gan ddefnyddio ystod o ddulliau ymgynghori, fel bod modd rhannu syniadau ac adborth a'u defnyddio ar gyfer llywio darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae'r dudalen yma'n nodi'r amryw ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan, pam a sut rydyn ni'n gofyn am eich barn a'ch adborth ynglŷn â'r cynigion penodol i newid gwasanaeth sy'n destun proses ymgynghori.

 

Ewch i Hwb Ymgysylltu Cwm Taf i weld yr ymgynghoriadau a'r arolygon mwyaf diweddar 

Rydyn ni'n falch o weithio mewn partneriaeth â'r asiantaethau isod ar sail ranbarthol Cwm Taf i estyn ein gweithgarwch ymgynghori fel ei fod e mor bellgyrhaeddol ag y bo modd.

Gwasanaethau'r Cyngor

Ymgynghoriadau – Traffig

 

Mae Carfan Rheoli Traffig y Cyngor yn ymgynghori'n aml â'r rheiny sydd â diddordeb ynghylch cynllunio a gweithredu cynlluniau newydd ar gyfer materion traffig a diogelwch ar y ffyrdd.

Ymgynghoriadau – Ysgolion

Ymgynghoriadau yn ymwneud ag ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Blaenoriaethau ar gyfer gwella 2016/17

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn cyhoeddi cynllun o feysydd ei waith y mae'n bwriadu canolbwyntio arnyn nhw er mwyn gwneud rhagor o welliannau a gwneud gwahaniaeth i safon bywyd pobl sy'n byw ac sy'n gweithio yn y Fwrdeistref Sirol.

 

Beth fyddai'n helpu i wella ansawdd eich bywyd chi a'ch teulu?
Darllen y Cynllun Corfforaethol mwyaf diweddar 

 

Cysylltu â ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar y materion allweddol? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ffonio: 01443 424136.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.