Rydyn ni'n ymrói i weithio mewn partneriaeth â'n cymunedau, rhan-ddeiliaid ac asiantaethau partner, gan ddefnyddio ystod o ddulliau ymgynghori, fel bod modd rhannu syniadau ac adborth a'u defnyddio ar gyfer llywio darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae'r dudalen yma'n nodi'r amryw ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan, pam a sut rydyn ni'n gofyn am eich barn a'ch adborth ynglŷn â'r cynigion penodol i newid gwasanaeth sy'n destun proses ymgynghori.

RhCT Gyda'n Gilydd

RhCT Gyda’n Gilydd ydy agwedd flaengar y Cyngor i ddod â thrigolion a chymunedau yn rhan o bethau.  Y nod yw chwilio am ffyrdd gwahanol o gynnal gwasanaethau a chyfleusterau gyda’n gilydd yn y dyfodol.

Thema allweddol menter RhCT Gyda'n Gilydd yw perchnogaeth y gymuned.  Bydd y Cyngor yn rhoi cyngor a chymorth i'r rheiny sydd am redeg cyfleusterau trwy bartneriaeth â'r awdurdod yn y dyfodol.

Mae hyn wedi bod yn llwyddiannus yn barod gyda chymunedau'n mynd yn berchnogion ar lyfrgelloedd, busnesau newydd wedi'u sefydlu mewn hen adeiladau'r Cyngor a chanolfannau gofal plant.

Mae menter RhCT Gyda'n Gilydd yn ffurfio rhan sylweddol o'n dull tuag at ymateb yn effeithiol i doriadau i'r gyllideb trwy ystyried ffyrdd eraill o gynnal gwasanaethau, gan ffrwyno ar wariant y Cyngor yng ngoleuni toriadau ariannol.

Mae ffurflen ar-lein newydd ar gael ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am sut i fod yn rhan o bethau, a'r cymorth sydd ar gael. Cewch chi ragor o wybodaeth a gwylio'r fideo ar dudalen RhCT Gyda'n Gilydd.

Her y Gyllideb

Mae'r Cyngor yn wynebu bwlch o £23.7 miliwn yn ei gyllideb ar gyfer 2016/17 ynghyd â bwlch o hyd at £42.3 miliwn ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18.

Rhaid, felly, wneud arbedion ar draws y Cyngor.  Mae'n anochel y bydd hyn yn golygu newid y ffordd y mae gwasanaethau'n cael eu darparu a'u cynnal yn y dyfodol.

Byddwn ni'n ymgysylltu ac ymgynghori â chymunedau a rhanddeiliaid i lywio'n gwaith ar Her y Gyllideb mewn tair ffordd:

1. Ymgynghori Blynyddol ar y Gyllideb:

Mae'n hymgynghoriad blynyddol ni ar Gynllun Cyllideb y Cyngor yn ddarn hanfodol o waith sy'n fodd i ni sicrhau bod ein blaenoriaethau gwario yn adlewyrchu blaenoriaethau ein cymunedau.

Mae hyn yn rhoi sylfaen gadarn pan fo eisiau pennu'r gwasanaethau sydd o'r pwys mwyaf.

Byddwch yn rhan o'r Ymgynghoriad Blynyddol ar y Gyllideb trwy gysylltu â'r Garfan Ymgynghori neu ystyried cymryd rhan yn ein Panel y Dinasyddion i gael y newyddion diweddaraf am gyfleoedd ymgynghori ac ymgysylltu.

Mynnwch ragor o wybodaeth trwy fynd i Dudalen Her y Gyllideb.

2. Rhannu syniadau ynglŷn â sut y gallwn ni arbed arian neu ddenu incwm

Rydyn ni'n ymrói i wneud popeth y gallwn ni i arbed arian neu ddenu incwm cyn troi at wneud penderfyniadau anodd am ddyfodol gwasanaethau'r Cyngor.

Rydyn ni'n gwybod bod llawer o drigolion a sefydliadau yn yr ardal sydd â syniadau ar gyfer arbed arian neu ddenu incwm, ac fe hoffen ni glywed oddi wrthoch chi.

Bydd croeso brwd i'ch syniadau, waeth pa mor fychan neu fawr y bo.  Byddwn ni'n rhoi ystyriaeth i'r syniadau rhesymol i gyd.

Rhannwch eich syniadau ar gyfer arbed arian neu ddenu incwm.

3. Mynnwch gael dweud eich dweud ar y cynigion i newid gwasanaethau penodol

Pan fo penderfyniad wedi'i wneud i newid y ffordd o gyflwyno gwasanaeth, mae'r Cyngor yn ymroddedig i ymgynghori ac ymgysylltu mor helaeth ag y bo modd â chymaint o bobl ag y bo modd.

Fe wnawn ni hyn trwy holiadur ar-lein, sesiynau gwybodaeth ac ymgysylltu â'r cyhoedd, sesiynau gwybodaeth i ran-ddeiliaid, ynghyd â'r cyfle i rannu'ch barn trwy e-bost neu lythyr.

Mae modd darllen yr ymgynghoriadau sydd wedi dod i ben am y cynigion i newid gwasanaethau ar y dudalen Ymgynghoriadau sydd wedi dod i ben.

Mae modd darllen y cynigion sydd ohoni sy'n destun proses ymgynghori ar hyn o bryd, isod:

Gwasanaethau'r Cyngor

Ymgynghoriad Strategaeth y Gymraeg

Mae disgwyl i Gyngor Rhondda Cynon Taf, a phob Cyngor arall yng Nghymru, gydymffurfio â Safonau y Gymraeg sydd wedi'u cyhoeddi gan Gomisiynydd y Gymraeg.  Mae hefyd angen i'r Cyngor ddatblygu Strategaeth y Gymraeg i sicrhau ei fod yn hybu ac yn hwyluso defnyddio'r Gymraeg, a hynny ar sail yr egwyddor na ddylai'r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg. Cyn i'r Cyngor baratoi'r strategaeth, byddai'n braf pe baech chi a'ch teulu yn fodlon nodi eich blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau Cymraeg yn y fwrdeistref sirol.

Rhannwch eich barn gyda ni drwy lenwi'r arolwg ar-lein

neu anfon neges ebost i ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk

RHADBOST RSBU-HJUK-LSSS, Carfan Ymchwil ac Ymgynghori ,Y Pafiliynau, Cwm Clydach, CF40 2XX

Rydyn ni hefyd yn cynnal nifer o achlysuron ymgysylltu i roi cyfle i chi ofyn cwestiynau a dweud eich dweud;

  • 18 Mai - Canolfan Hamdden Sobell – Aberdâr (3-7pm)
  • 23 Mai - Canolfan Chwaraeon Ystrad (1.30-5.30pm)
  • 25 Mai - Canolfan Hamdden Llantrisant (3-7pm)

Ymgynghori ar Ddyfodol Cartref Gofal Preswyl Maes-y-ffynnon

Hoffai'r Cyngor gael eich barn ar y cynnig i gau Cartref Gofal Preswyl Maes-y-ffynnon a datblygu cartrefi gofal ychwanegol amgen.

Cymerwch ran nawr

Ymgynghori ar Orchymyn Datblygu Lleol arfaethedig ar gyfer Ystad Ddiwydiannol Trefforest a Pharc Nantgarw

Bu'r Cyngor yn cynnal ymgynghoriad 'anffurfiol' ym mis Gorffennaf-Awst 2015 i gasglu sylwadau am gynnwys Gorchymyn Datblygu Lleol posibl. Yn dilyn yr ymgynghoriad, mae dogfen ddrafft ar gyfer y Gorchymyn Datblygu Lleol wedi'i pharatoi.

Caiff ymgynghoriad pellach ei gynnal ar hyn o bryd ar ddogfen ddrafft ar gyfer y Gorchymyn Datblygu Lleol. Eto, hoffai'r Cyngor gasglu sylwadau am y ddogfen.

Mae rhagor o wybodaeth, ynghyd â chopi o'r ddogfen ymgynghori ar gael drwy ddilyn y ddolen yma: Gorchmynion Datblygu Lleol

Dyddiad cau'r broses ymgynghori yw dydd  Gwener 12 Chwefror 2016 a dylech chi anfon unrhyw sylwadau yn ysgrifenedig erbyn y dyddiad yma.

Cewch anfon sylwadau drwy neges e-bost: gwasanaethaucynllunio@rctcbc.gov.uk, neu drwy'r post: Rhondda Cynon Taf, Gwasanaethau Cynllunio, Tŷ Sardis, Sardis Road, Pontypridd, CF37 1DU. Bydd yr ymatebion a geir yn ystod yr ymgynghoriad yn llywio newidiadau i'r Gorchymyn Datblygu Lleol. Caiff crynodeb o'r sylwadau yma'u cyhoeddi ar y wefan ryw dro eto.

 

Canolfan Siopa Bro Taf

Wedi iddo sicrhau perchnogaeth ar hen  ganolfan siopa Bro Taf yn gynharach eleni, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf ar hyn o bryd yn ystyried opsiynau posibl ar gyfer datblygu'r safle yn y dyfodol.

Mae'r safle yn cynnig cyfle adfywio sylweddol i Bontypridd ac mae datblygiad llwyddiannus y safle yn rhan bwysig o'r gwaith parhaus i adfywio'r dref gyfan. Mae'r safle yn addas ar gyfer amryw o ddatblygiadau.

I helpu gyda'r broses, mae'r Cyngor am glywed gan y bobl sy'n byw neu’n gweithio ym Mhontypridd, neu sy’n ymweld â’r dref, er mwyn ystyried eu barn o ran datblygu cynlluniau ar gyfer y safle.

Mae arolwg byr yma yn rhoi cyfle i chi ddweud eich dweud am yr hyn yr hoffech ei weld ar hen safle canolfan siopa Bro Taf yn y dyfodol.

Bydd yr ymgynghoriad yn gorffen ar 31 Ionawr 2016.

Ardoll Seilwaith Cymunedol

O ganlyniad i benderfyniad gan y Cabinet ar 23 Gorffennaf 2015, bydd y Cyngor yn cynnal ymgynghoriad 28 diwrnod o ddydd Iau 13 Awst hyd at ddydd Gwener 11 Medi 2015. Bydd yr ymgynghoriad yn ymwneud â'r newidiadau i Restr Rheoliad 123 y Cyngor. Mae Rhestr Rheoliad 123 yn rhestr sy'n cynnwys prosiectau seilwaith sydd wedi'u hariannu'n llawn neu'n rhannol gan yr Ardoll Seilwaith Cymunedol.  Mae modd gweld y ddogfen ymgynghori ar dudalen ymgynghori yr Ardoll Seilwaith Cymunedol.

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ar gyfer Gofal Cymdeithasol

Mae Cynghorau Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn newid y ffordd y maen nhw'n rhoi gwybodaeth a chyngor sydd eu hangen arnoch chi ynglŷn â'r gofal a chymorth sydd ar gael yn eich cymuned.

Rydyn ni'n derbyn bod rhai pobl yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar yr wybodaeth a'r cyngor y mae'u hangen arnyn nhw. Rydyn ni eisiau gwneud pethau'n haws i chi, fel bydd modd ichi gael y cymorth rydych chi'i angen, pryd bynnag y bo hynny.

Rydyn ni eisiau gofalu bod yr wybodaeth yn:

  • hawdd ichi gael gafael arni
  • defnyddiol i chi
  • cael ei darparu yn y ffordd rydych chi'i heisiau

Cymerwch ran nawr!

Arolwg Ansawdd Bywyd

Mae nifer o asiantaethau partner wedi dod ynghyd i gynnal ymgynghoriad ar y cyd ar gyfer pobl 50 oed a hŷn, i gael eu barn ar faterion ansawdd bywyd.

Mae'n hanfodol bod gan yr holl asiantaethau partner ddealltwriaeth o'r pryderon sydd gan bobl, sut maen nhw'n teimlo am eu cymuned, ydyn nhw'n gwybod am y gwasanaethau sydd ar gael iddyn nhw, a pha newidiadau/gwelliannau i wasanaethau yr hoffen nhw'u gweld.

Arolwg ar y cyd yw hwn rhwng Partneriaeth Cymunedau Diogel Rhondda Cynon Taf, Strategaeth RhCT ar gyfer Pobl Hŷn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Cynllun Cynnal y Cynhalwyr, ac Age Connects Morgannwg (enw newydd ar gyfer Age Concern Morgannwg).

Drwy wella dealltwriaeth o'r materion sy'n mennu arnoch chi, bydd partneriaid mewn sefyllfa well i gynllunio a chynnal y gwasanaethau rydych chi'n dibynnu arnyn nhw.

Cymerwch ran nawr

Ymgynghoriadau Traffig

Mae'r Garfan Rheoli Traffig yn ymgynghori'n aml â'r rheiny sydd â diddordeb ynghylch cynllunio a gweithredu cynlluniau newydd ar gyfer materion traffig a diogelwch ar y ffyrdd.

Cymerwch ran nawr

Blaenoriaethau ar gyfer Gwella 2015/16

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn cyhoeddi cynllun o feysydd ei waith y mae'n bwriadu canolbwyntio arnyn nhw er mwyn gwneud rhagor o welliannau a gwneud gwahaniaeth i safon bywyd pobl sy'n byw ac sy'n gweithio yn y Fwrdeistref Sirol.

Darllen y Cynllun Corfforaethol diweddaraf

Rhannwch eich barn am ein blaenoriaethau gwella

Gweithio mewn partneriaeth - Hwb Cwm Taf ar gyfer Ymgysylltu Cymunedol

Rydyn ni'n falch o weithio mewn partneriaeth â'r asiantaethau uchod ar sail ranbarthol Cwm Taf i estyn ein gweithgarwch ymgynghori ac ymgysylltu mor bell ag y bo modd.

Rhan o'r gwaith yma ydy cyflwyno Panel y Dinasyddion newydd fel rhan o brosiect Cyllid Cymdeithasol Ewrop ar y cyd. Mae Panel Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful yn gwahodd trigolion i'r panel, fel bo'r cyfle gyda nhw i gyfrannu yn rheolaidd at gynllunio a darparu gwasanaethau lleol.

Rydyn ni'n rhagweld y byddwn ni'n defnyddio'r adborth i helpu i wella amrediad eang o wasanaethau yn yr ardal, megis ysgolion, casgliadau gwastraff, patrolau'r heddlu, materion yn ymwneud ag iechyd a llawer yn rhagor. 

Rydyn ni eisiau'ch sylwadau am ein cynlluniau a'n blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hŷn yng Nghwm Taf.

Oherwydd newidiadau yn y gyfraith a'r nifer gynyddol o bobl hŷn yn ein hardal ni, mae eich bwrdd iechyd a'ch cynghorau lleol yn cydweithio i edrych ar gynlluniau a blaenoriaethau newydd ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol i bobl hŷn ar draws Cwm Taf.

Rydyn ni am i bobl hŷn fyw bywydau hirach, iachach a hapusach, ac aros mor annibynnol ag y gallan nhw fod am gyhyd â phosibl.

Rydyn ni o'r farn bod hyn yn golygu bydd angen i ni newid y mathau o wasanaethau rydyn ni'n eu darparu, a sut rydyn ni'n eu darparu nhw. Rydyn ni angen eich barn am ein cynlluniau a'n blaenoriaethau ar gyfer dyfodol y gwasanaethau i bobl hŷn, i weld a ydych chi o'r farn y byddan nhw'n cyflawni'r hyn rydyn ni'i eisiau ar gyfer y bobl hŷn yn ein hardal.

Byddwn ni'n gofyn i'r cyhoedd am eu sylwadau o 27 Gorffennaf tan 18 Medi 2015.

I gael dweud eich dweud am ein cynlluniau a'n blaenoriaethau ar gyfer iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol i bobl hŷn, ewch i www.cwmtafhub.com a chymryd rhan yn ein harolwg ar-lein.

Strategaeth Ymgysylltu a Phecyn Cymorth

Rhagor o wybodaeth i ddod!

Hoffech chi ragor o wybodaeth am y Panel neu'r Hwb?  Cysylltwch â ni ar
01443 424136 (RhCT) / 01685 725087 (Merthyr Tudful)
 neu e-bostio ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu consultation@merthyr.gov.uk

Manylion cyswllt

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar y materion allweddol? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk neu
ffonio 01443 424136 i gael rhagor o fanylion.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.