Ymgynghoriad ar Gyllideb 2018/19

Rydyn ni eisiau clywed eich barn chi ynglŷn â sut mae'r Cyngor yn rheoli ei gyllideb ar gyfer 2018/19. Cymerwch ran yn ein hefelychydd cyllideb rhyngweithiol ar-lein, ymunwch â ni ar gyfer un o achlysuron ymgysylltu'r Cabinet neu galwch heibio i un o'n sioeau teithiol ledled RhCT.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â dyddiadau, i gadw lle ar gyfer un o'n hachlysuron, neu i gymryd rhan yn ein hefelychydd cyllideb, cliciwch ar y botwm isod.

Gweithio mewn partneriaeth - Hwb Cwm Taf ar gyfer Ymgysylltu Cymunedol

Rydyn ni'n ymroi i weithio mewn partneriaeth â'n cymunedau, rhanddeiliaid ac asiantaethau partner, gan ddefnyddio ystod o ddulliau ymgynghori, fel bod modd rhannu syniadau ac adborth a'u defnyddio ar gyfer llywio darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol.


Rydyn ni eisiau clywed eich barn a'ch meddyliau chi ar gynlluniau i wella llesiant pobl a chymunedau Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful.

Bydd y cyfnod ymgynghori yn dod i ben 19 Rhagfyr, 2017.

Mae'r dudalen yma'n nodi'r amryw ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan, pam a sut rydyn ni'n gofyn am eich barn a'ch adborth ynglŷn â'r cynigion penodol i newid gwasanaeth sy'n destun proses ymgynghori.

Ewch i Hwb Ymgysylltu Cwm Taf i weld yr ymgynghoriadau a'r arolygon mwyaf diweddar 

Rydyn ni'n falch o weithio mewn partneriaeth â'r asiantaethau isod ar sail ranbarthol Cwm Taf i estyn ein gweithgarwch ymgynghori fel ei fod e mor bellgyrhaeddol ag y bo modd.

Gwasanaethau'r Cyngor

Gwelliannau Priffyrdd Canol Tref Tonypandy

 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn croesawu barn preswylwyr ar newidiadau arfaethedig i Ganol Tref Tonypandy. 

 

Ymgynghoriad Canolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach

Mae'r Cyngor yn ymgynghori ar gynnig i roi rhaglen o newidiadau ar waith yng Nghanolfan Chwaraeon Cwm Rhondda Fach. Byddai'r newidiadau yma, gwerth hanner miliwn, yn caniatáu trawsnewid y ganolfan yn gyfleuster hamdden ochr sych cynaliadwy.

Edrychwch ar daflen wybodaeth Canolfan Hamdden Rhondda Fach am ragor o fanylion

Mae'r ymgynghoriad yma'n dechrau ddydd Gwener, 6 Hydref ac yn gorffen am 5pm ddydd Gwener, 3 Tachwedd.

Dyheadau Digidol Busnesau yn Rhondda Cynon Taf

Yn rhan o Strategaeth Digidol Cyngor  Rhondda Cynon Taf, hoffen ni wella'n dealltwriaeth o anghenion a dyheadau digidol busnesau, y materion a'r problemau rydych chi'n eu hwynebu, a'r cymorth a'r gefnogaeth rydych chi'u heisiau yn gymorth i ddatblygu a thyfu'ch busnes.  Bydd yr wybodaeth hanfodol y byddwch chi'n ei darparu yn llywio'r gwaith i baratoi cynllun cymorth digidol i fusnesau.

Ymgynghoriadau – Traffig

Mae Carfan Rheoli Traffig y Cyngor yn ymgynghori'n aml â'r rheiny sydd â diddordeb ynghylch cynllunio a gweithredu cynlluniau newydd ar gyfer materion traffig a diogelwch ar y ffyrdd.

Ymgynghoriadau – Ysgolion

Ymgynghoriadau yn ymwneud ag ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Blaenoriaethau ar gyfer gwella 2016/17

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn cyhoeddi cynllun o feysydd ei waith y mae'n bwriadu canolbwyntio arnyn nhw er mwyn gwneud rhagor o welliannau a gwneud gwahaniaeth i safon bywyd pobl sy'n byw ac sy'n gweithio yn y Fwrdeistref Sirol.

Beth fyddai'n helpu i wella ansawdd eich bywyd chi a'ch teulu?
Darllen y Cynllun Corfforaethol mwyaf diweddar 

Cysylltu â ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar y materion allweddol? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ffonio: 01443 424136.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.