Gweithio mewn partneriaeth - Hwb Cwm Taf ar gyfer Ymgysylltu Cymunedol

Rydyn ni'n ymroi i weithio mewn partneriaeth â'n cymunedau, rhanddeiliaid ac asiantaethau partner, gan ddefnyddio ystod o ddulliau ymgynghori, fel bod modd rhannu syniadau ac adborth a'u defnyddio ar gyfer llywio darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae'r dudalen yma'n nodi'r amryw ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan, pam a sut rydyn ni'n gofyn am eich barn a'ch adborth ynglŷn â'r cynigion penodol i newid gwasanaeth sy'n destun proses ymgynghori.

Ewch i Hwb Ymgysylltu Cwm Taf i weld yr ymgynghoriadau a'r arolygon mwyaf diweddar 

Rydyn ni'n falch o weithio mewn partneriaeth â'r asiantaethau isod ar sail ranbarthol Cwm Taf i estyn ein gweithgarwch ymgynghori fel ei fod e mor bellgyrhaeddol ag y bo modd.

Gwasanaethau'r Cyngor

Mesurau Rheoli Cŵn - Parc Aberdâr

Mae'r Cyngor yn bwriadu cyflwyno Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus er mwyn mynd i'r afael â pherchenogion cŵn anghyfrifol ym Mharc Aberdâr. Byddai'r Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus yn golygu bod cŵn yn cael eu cadw ar dennyn ar bob adeg. Hoffen ni gael eich barn chi ar y cynigion.

Mae'r ymgynghoriad yma'n dechrau ddydd Llun, 14 Awst ac yn gorffen am 5pm, ddydd Llun, 11 Medi 2017.

Ymgynghoriadau – Traffig

Mae Carfan Rheoli Traffig y Cyngor yn ymgynghori'n aml â'r rheiny sydd â diddordeb ynghylch cynllunio a gweithredu cynlluniau newydd ar gyfer materion traffig a diogelwch ar y ffyrdd.

Ymgynghoriadau – Ysgolion

Ymgynghoriadau yn ymwneud ag ysgolion yn Rhondda Cynon Taf.

Blaenoriaethau ar gyfer gwella 2016/17

Bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn cyhoeddi cynllun o feysydd ei waith y mae'n bwriadu canolbwyntio arnyn nhw er mwyn gwneud rhagor o welliannau a gwneud gwahaniaeth i safon bywyd pobl sy'n byw ac sy'n gweithio yn y Fwrdeistref Sirol.

Beth fyddai'n helpu i wella ansawdd eich bywyd chi a'ch teulu?
Darllen y Cynllun Corfforaethol mwyaf diweddar 

Cysylltu â ni

Hoffech chi fod yn rhan o’r broses ymgynghori? Hoffech chi gael dweud eich dweud ar y materion allweddol? Cysylltwch â'r Garfan Ymgynghori:

Anfonwch e-bost: ymgynghori@rhondda-cynon-taf.gov.uk neu ffonio: 01443 424136.

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.