Mae Bwrdd Gwasanaeth Lleol Rhondda Cynon Taf yn falch o gyflwyno "Cyflawni Newid", sef un cynllun i'r Fwrdeistref Sirol.

Cynllun integredig sengl - crynodeb

Crynodeb o "Cyflawni Newid"
Lawrlwytho’r fersiwn fer (pdf)
Delivering Change - Executive Summary

Cynllun integredig sengl - Adroddiad blynyddol

Crynodeb o'r adroddiad blynyddol ar gyfer 2013/14
Lawrlwytho’r fersiwn fer (pdf)
Single Integrated Plan 2013 to 2014 - Summary
Crynodeb o'r adroddiad blynyddol ar gyfer 2013/14
Lawrlwytho’r fersiwn fer (pdf)
Single Integrated Plan 2013 to 2014 - Technical Version

Cyn cyhoeddi "Cyflawni Newid", aeth y ddogfen drwy broses ymgynghori ffurfiol, lle y buon ni'n siarad â llawer o wahanol bobl a gofyn iddyn nhw am eu barn. Mae'r adroddiad, sef "Ymgynghori: Crynodeb o'r Ymatebion", a gafodd ei gyhoeddi yn sgil y broses honno, hefyd ar gael ar ochr dde y dudalen yma.

Pe hoffech chi gael copïau caled o unrhyw un o'r dogfennau yma, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar waelod y dudalen.

Beth, Pryd, Pwy?

Mae "Cyflawni Newid" yn gynllun newydd ar gyfer Rhondda Cynon Taf. Am y tro cyntaf, mae sefydliadau sy'n gweithio yn y Fwrdeistref Sirol wedi cydweithio i lunio un cynllun sy'n cynrychioli eu gweledigaeth, blaenoriaethau a gweithredoedd.

Mae'r cynllun yn cael ei arwain gan y Bwrdd Gwasanaeth Lleol. Mae'r Bwrdd yn cynrychioli sefydliadau partner yr ardal. Mae'i aelodau'n cynnwys Prif Weithredwr ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf; Cadeirydd a Phrif Weithredwr Bwrdd Iechyd Cwm Taf; Heddlu De Cymru; Cadeirydd Interlink (y Cyngor Gwirfoddol Sirol); a chynrychiolydd o Lywodraeth Cymru.

Mae "Cyflawni Newid" yn disodli cynlluniau gwahanol a gafodd eu cyflwyno'n flaenorol, megis y Strategaeth Gymunedol; Cynllun Plant a Phobl Ifainc; Cynllun Diogelwch y Gymuned; y Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles a'r Strategaeth Dai Leol. 

Beth sydd gan hyn i'w wneud â mi?

Trwy ymgynghori, rydych chi wedi dweud wrthon ni mai gwella iechyd, diogelwch a llewyrch yw'r tri pheth pwysig i bobl sy'n byw neu'n gweithio yn Rhondda Cynon Taf, ynghyd â'r bobl sy'n ymweld â'r ardal. Mae "Cyflawni Newid" yn helpu Cyngor Rhondda Cynon Taf, y Bwrdd Iechyd Lleol, Heddlu De Cymru a'r Sefydliadau Gwirfoddol i wneud gwelliannau yn y meysydd yma dros y tair blynedd nesaf.

Bydd y gwaith yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig i chi ac mae hyn yn cynnwys cefnogi busnesau newydd yn RhCT, mynd i'r afael ag ymddygiad gwrth-gymdeithasol, annog pobl i fod yn iach a heini, a llawer rhagor. Gallwch chi weld rhagor drwy glicio ar "Cyflawni Newid".

Sut alla i gymryd rhan?

Mae sawl ffordd y gallwch chi gymryd rhan, er enghraifft, arolygon, fforymau a grwpiau sy'n gysylltiedig â'r Cyngor, Bwrdd Iechyd Lleol, Heddlu De Cymru a'r sector gwirfoddol. Ewch i www.cwmtafhub.co.uk i gael rhagor o wybodaeth.

Os oes sylwadau neu gwestiwn gyda chi am y Cynllun, cysylltwch â ni. Rydyn ni hefyd yn ymroddedig i adolygu ac adnewyddu'r cynllun "Cyflawni Newid" bob blwyddyn, ac eisiau clywed gennych chi ynglŷn â'r hyn y dylen ni fod yn canolbwyntio arno neu'i wella.

Cysylltu â ni:

Ewch i: www.rctcbc.gov.uk/cynllunsengl
E-bost: ymgynghori@rctcbc.gov.uk
Ffôn: 01443 680527

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.