Skip to main content

Adeiladau - Cyfleoedd trosglwyddo asedau

Mae Cyngor RhCT wedi cyhoeddi nad oes angen yr adeilad(au)/dir canlynol arno bellach.

Cyn i'r Cyngor gael gwared ar yr eiddo yma ar y farchnad agored, hoffai'r Cyngor ystyried barn mentrau cymdeithasol a gwirfoddol, sefydliadau cymunedol a Chynghorau Tref a Chymuned ar draws RhCT ynglŷn ag a oes modd defnyddio'r eiddo yma fel “Ased o Werth yn y Gymuned” i gyflawni gwasanaethau sy'n diwallu anghenion y gymuned ehangach a lle bo hynny'n bosibl y cyfrannu at y blaenoriaethau allweddol sydd wedi'u nodi yng Nghynllun Integredig Sengl Cyngor RhCT, “Cyflawni Newid”.

Byddwn ni'n rhoi 'Cyfle Euraid 30 diwrnod' i unrhyw grwpiau cymunedol sydd am "Fynegi Diddordeb" yn y potensial o drosglwyddo prydles adeilad/adeiladau neu dir, i'r gymuned ei ddefnyddio.

Ar ôl mynegi diddordeb, ac ar sail tystiolaeth y bydd modd i'ch cynnig gyfrannu at anghenion y gymuned leol, mae'n bosibl y cewch eich gwahodd i gymryd rhan yn y cam nesaf lle bydd gyda chi o leiaf 13 wythnos (yn ddibynnol ar faint neu raddfa'ch cynnig) i lunio Cynllun Busnes sy'n nodi'r holl gostau. Bydd raid i chi roi tystiolaeth bod eich cynnig yn diwallu anghenion y gymuned, ei fod yn ymarferol ac yn gynaliadwy.

Nodwch: Mae'r broses “30 Diwrnod” yn sicrhau cyfle cyfartal i bob grŵp cymunedol a menter gymdeithasol a allai fod â diddordeb i fynegi diddordeb.

Os na fydd diddordeb gan y gymuned yn yr adeilad(au) a/neu dir yma, yna mae modd i'r Cyngor ystyried cadw'r ased neu gael gwared ar yr ased ar y farchnad agored.

Os ydych chi am Fynegi Diddordeb cychwynnol ynghylch yr adeilad(au)/dir canlynol, ewch ati i gwblhau'r ffurflen Mynegi Diddordeb isod a'i hanfon drwy e-bost at RhCTGydanGilydd@rctcbc.gov.uk cyn y dyddiad cau sydd wedi'i nodi isod. Nodwch: Peidiwch â phostio unrhyw ffurflenni wedi'u llenwi i swyddfeydd y Cyngor gan fod y garfan yn gweithio gartref ar hyn o bryd.

Os oes angen unrhyw wybodaeth neu gymorth bellach arnoch i'ch helpu â'ch cynnig, anfonwch e-bost at Garfan Datblygu'r Gymuned y Cyngor: RhCTGydanGilydd@rctcbc.gov.uk neu ffonio'r Swyddogion Datblygu ar gyfer yr ardal wedi'u nodi isod. Bydd modd iddyn nhw ddarparu cyngor, cymorth a'ch cyfeirio at asiantaethau cymorth priodol os oes angen.  

Ardal

Swyddog Datblygu

Rhif Ffôn

Cwm Rhondda

Stephen Smith

07786 523656

Cwm Cynon

Alice Holloway

07385 370198

Taf-elái

Clair Ruddock

07786 523652

Ledled RhCT

Debra Hanney

07880 044520

Adeiladau / Ystafelloedd Gwag y Cyngor

Adeilad a Chyfeiriad Ffotograff o'r Adeilad a'r Cynlluniau Llawr Llun o'r safle  Disgrifiad / NodiadauDyddiad AgorDyddiad Cau
Perthcelyn Community Centre

Perthcelyn Community Centre Glamorgan St, Mountain Ash

CF45 3RJ
Pertcelyn

Cynllun llawr Perthcelyn

 

Caeedig

 

Ysgol Babanod Rhiwgarn

Waun Wen, Trebanog, Porth, CF39 9LX

 

UPRN 5048

Rhiwgarn main building

Rhiwgarn Annexe

Prif Adeliad yr Ysgol

 


Rhiwgarn cynllun o'r Gwaelod

 

Caeedig  
Canolfan Addysg Gymuned Treherbert
Stryd Horeb
Treorci
Rhondda Cynon Taf
CF42 6RU
Treherbert

 

 

 

 

 

 Caeedig  
Canolfan y Blynyddoedd Cynnar, Ynyscynon
Stryd yr Eglwys
Llwynypia
Tonypandy
Rhondda Cynon Taf
CF40 2ND
Ynyscynon2ynyscynon      Caeedig