Skip to main content
Staying-Well-At-Work-Web-Banner

Newyddion a Digwyddiadau

Gweminarau ac Achlysuron Rhithwir

Rydyn ni yng ngharfan Cadw'n Iach yn y Gwaith wedi bod wrthi'n addasu'r modd rydyn ni'n cynnig ein gwasanaethau yn ystod pandemig COVID-19. 

Rydyn ni'n cynnal nifer o weminarau byw ac achlysuron o bell ar-lein i fusnesau ac unigolion ar amrywiaeth o bynciau sy'n ymwneud ag iechyd a lles yn y gweithle.  

Cysylltu â ni

Rhif ffon: 01443827317

E-bost / Email: cadwniachynygwaith@rctcbc.gov.uk

Atodlen 

Ymwybyddiaeth Alcohol 
Dydd Mawrth 17 Tachwedd 10:00am

Yn y sesiwn yma, byddwn ni'n eich helpu chi i ddeall eich defnydd o alcohol ac yn darparu arweiniad ac awgrymiadau i leihau unrhyw niwed posibl y gallai eich defnydd o alcohol fod yn ei gael ar eich lles corfforol a’ch iechyd meddwl.

Dan arweiniad Emma, cwnselydd Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain, sydd â phrofiad o weithio'n rhan o wasanaethau cyffuriau ac alcohol. Bydd y sesiwn hefyd yn edrych ar sut mae pandemig COVID-19 wedi arwain at gynnydd yn nifer y bobl sy’n troi at alcohol, gyda llawer o bobl yn ei ddefnyddio i reoli lefelau straen, a sut gallwn ni gyfnewid y strategaeth ymdopi afiach yma am un fwy iach ac effeithiol. 

Alcohol Awareness1

Ymwybyddiaeth Alcohol 
Dydd Iau 19 Tachwedd 10:00am

Yn y sesiwn yma, byddwn ni'n eich helpu chi i ddeall eich defnydd o alcohol ac yn darparu arweiniad ac awgrymiadau i leihau unrhyw niwed posibl y gallai eich defnydd o alcohol fod yn ei gael ar eich lles corfforol a’ch iechyd meddwl.

Dan arweiniad Emma, cwnselydd Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain, sydd â phrofiad o weithio'n rhan o wasanaethau cyffuriau ac alcohol. Bydd y sesiwn hefyd yn edrych ar sut mae pandemig COVID-19 wedi arwain at gynnydd yn nifer y bobl sy’n troi at alcohol, gyda llawer o bobl yn ei ddefnyddio i reoli lefelau straen, a sut gallwn ni gyfnewid y strategaeth ymdopi afiach yma am un fwy iach ac effeithiol. 

Alcohol Awareness1

Iechyd Meddwl Dynion
Dydd Mawrth 24 Tachwedd 2020 10:00am

 

Ymunwch â ni am sesiwn ryngweithiol yn ystod Mis Ymwybyddiaeth Iechyd Dynion ar y cyd â Let's Talk Men's Mental Health. Byddwn ni'n siarad am iechyd meddwl dynion; gan gynnwys sut y gall ffrindiau, perthnasau a phartneriaid sylwi ar arwyddion iechyd meddwl gwael, torri'r stigma a rhagor.  

 

Men Mental Health

Sesiwn Ymwybyddiaeth Trais yn y Cartref 
Dydd Iau 26 Tachwedd 2020 10:00am

Mae modd i drais yn y cartref effeithio ar unrhyw un waeth beth fo'u rhyw, oedran, ethnigrwydd, statws economaidd-gymdeithasol, rhywioldeb neu gefndir - gydag oddeutu o 5.7% o oedolion (2.4 miliwn) yn wynebu cam-drin yn y cartref yn 2019. 

Os ydych chi'n teimlo eich bod chi mewn perygl o gael eich cam-drin, os ydych chi'n wynebu camdriniaeth neu os ydych chi'n awyddus i ddysgu rhagor am yr arwyddion a'r symptomau y dylech gadw golwg amdanyn nhw, ymunwch â Christina, un o'n cwnselwyr BACP cymwys sydd â phrofiad ym maes trais yn y cartref er mwyn trafod sut i nodi a helpu pobl sy'n cael eu heffeithio gan y pwnc tabŵ yma.

6. Domestic

Cymorth i Fusnesau Bach a Maint Canolig
Dydd Iau 3 Rhagfyr 2020 10:00am

Dyw COVID-19 ddim wedi bod yn garedig â busnesau, gyda chyfyngiadau yn gorfodi llawer o fusnesau i gau eu drysau dros dro. Yn naturiol, mae hyn yn effeithio ar elw ac yn y pen draw gallu’r busnes i oroesi. Nod y sesiwn gweminar yma yw darparu cyngor ac arweiniad i berchnogion ac arweinwyr busnes i'w helpu i lywio'r hinsawdd sydd ohoni, gan rannu cyngor ar sut y mae modd iddyn nhw gefnogi eu staff a cheisio osgoi penderfyniadau busnes anodd lle bynnag y bo modd. 

Bydd y sesiwn yma'n cael ei harwain gan David, ein harweinydd Cymorth Busnes a Phobl sydd â chymwysterau Lefel Siartredig y CIPD, ar y cyd ag Alison, Arweinydd Prosiect Cadw'n Iach yn y Gwaith. Mae gan y ddau mwy na 30 blynedd o brofiad rhyngddyn nhw ym maes adnoddau dynol, cysylltiadau gweithwyr a newid sefydliadol.

5. SME

Sesiwn Ymwybyddiaeth Trais yn y Cartref 
Dydd Iau 10 Rhagfyr 2020 10:00am

Mae modd i drais yn y cartref effeithio ar unrhyw un waeth beth fo'u rhyw, oedran, ethnigrwydd, statws economaidd-gymdeithasol, rhywioldeb neu gefndir - gydag oddeutu o 5.7% o oedolion (2.4 miliwn) yn wynebu cam-drin yn y cartref yn 2019. 

Os ydych chi'n teimlo eich bod chi mewn perygl o gael eich cam-drin, os ydych chi'n wynebu camdriniaeth neu os ydych chi'n awyddus i ddysgu rhagor am yr arwyddion a'r symptomau y dylech gadw golwg amdanyn nhw, ymunwch â Christina, un o'n cwnselwyr BACP cymwys sydd â phrofiad ym maes trais yn y cartref er mwyn trafod sut i nodi a helpu pobl sy'n cael eu heffeithio gan y pwnc tabŵ yma.

6. Domestic

Ymwybyddiaeth o Hunanladdiad ar y cyd  
Dydd Mawrth 15 Rhagfyr 2:30pm

Mae hunanladdiad yn un o brif achosion marwolaeth yn y DU gyda 18 hunanladdiad y dydd ar gyfartaledd. Os ydych chi'n poeni am eich meddyliau hunanladdol eich hun neu'n credu bod rhywun sy'n agos atoch chi yn profi meddyliau o'r fath neu eich bod chi wedi colli rhywun annwyl i hunanladdiad, mae modd i'r sesiwn yma eich helpu chi. 

Bydd y sesiwn dan arweiniad Emma, cwnselydd Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain, ac yn eich cynorthwyo chi a'r rhai o'ch cwmpas i gefnogi, deall a rheoli materion sy'n ymwneud â hunanladdiad trwy edrych ar fythau a ffeithiau am hunanladdiad a sut i ofyn y cwestiwn rydyn ni'n aml yn ei chael mor anodd ei ofyn... 'Wyt ti'n meddwl am hunanladdiad?'

4. Suicide

Ymdopi adeg y Nadolig  
Dydd Iau 17 Rhagfyr 10:00am

Teimlo'n ddi-hwyl yn ystod hwyl yr ŵyl? Mae pandemig COVID-19 wedi achosi llawer o ansicrwydd a straen, gan effeithio ar sicrwydd ein swyddi a throi'n bywydau personol a gwaith ben i waered. Bydd y sesiwn yma’n eich helpu chi i gynllunio er mwyn ymdopi â straen ychwanegol y Nadolig, sut i wneud eich hun yn gryfach ac yn fwy gwydn wrth wynebu newid ac yn llai pryderus am y dyfodol. Bydd ein cyngor ni'n eich helpu chi i symud ymlaen i wynebu gweddill y flwyddyn gyda hyder newydd ac agwedd gadarnhaol. Mae'r sesiwn hefyd yn rhannu technegau, adnoddau a syniadau defnyddiol ac ymarferol i leihau effaith straen, ac yn annog rhoi cynnig ar strategaethau i atal straen yn y dyfodol, ynghyd â rhoi hwb i'ch lles, eich cydnerthedd a'ch ymgysylltiad.

3. Christmas

Dechrau Arni ym mis Ionawr 
Dydd Iau 14 Ionawr 10:00am

Mae “Dechrau arni ym mis Ionawr – Defnyddio ymarfer corff er mwyn cefnogi ein hiechyd corfforol a’ch iechyd meddwl” wedi cael ei ysbrydoli gan RED January. Mae 'RED January' yn fenter gymunedol sy'n annog pobl i gefnogi eu hiechyd meddwl trwy wneud rhywbeth egnïol bob dydd ar gyfer mis Ionawr.

Ymunwch â'n carfan o ffisiotherapyddion, cwnselwyr a hyfforddwyr cyflogaeth, i ddysgu am ymarfer corff a'r effaith gadarnhaol mae modd i ymarfer corff ei gael ar eich lles corfforol a’ch iechyd meddwl.

2. Fitness

Poeni? Dim Oedi 
Dydd Iau 21 Ionawr 10:00 am

Pryder yw'r hyn rydyn ni'n ei deimlo pan rydyn ni'n poeni, yn llawn tensiwn neu'n ofni rhywbeth sydd ar fin digwydd neu efallai'r hyn rydyn ni'n meddwl gallai ddigwydd yn y dyfodol. 

Os ydych chi'n profi lefelau uchel o bryder, ymunwch â Ceris, cwnselydd Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain cymwys, a fydd yn eich helpu chi i ddeall y teimladau yma’n well ac yn tynnu sylw at ffactorau allanol sydd ddim yn helpu. Bydd hi hefyd yn rhannu sgiliau ymdopi ymarferol er mwyn i chi allu adennill rheolaeth a byw â llai o straen.

1. Suicide