Cludiant personol

Os oes gyda chi anabledd, efallai eich bod chi’n gymwys i gael cymorth i brynu neu drefnu llogi trafnidiaeth sy’n diwallu’ch anghenion.

Mae Cynllun Motability yn eich caniatáu chi i ddefnyddio cyfradd uwch elfen symudedd o’ch Lwfans Byw i’r Anabl i logi cerbyd newydd neu brynu cerbyd newydd neu ail-law, sgwter neu gadair olwyn ar hurbwrcas.  Yn ogystal â hynny, gall Cynllun Motability fod o gymorth i chi dalu tuag at gostau addasu’r cerbyd.   Ewch i wefan Motability am ragor o fanylion.

Mae’r Adran Drafnidiaeth yn rhoi cyngor ymarferol ar faterion gyrru, addasiadau i gerbydau a dewis o gerbyd ar gyfer gyrwyr sy’n anabl a theithwyr sy’n anabl. 

I gael rhagor o fanylion am faterion teithio i bobl anabl, galwch heibio i wefan yr Adran Drafnidiaeth:

Mae Canolfan Asesu Gyrwyr Anabl Cymru sydd â’i chanolfan yn Ysbyty Rookwood, Llandaf, Caerdydd yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth rhad ac am ddim i bobl hŷn ac anabl, aelodau o’r teulu a gweithwyr yn y maes; dewis o gerbydau a dewis o reolyddion a chyngor ar faterion gallu i ddysgu, dal ati neu fynd yn ôl i yrru; asesiadau a chyngor ar gyfer teithwyr ar fynd i mewn i gerbydau a dod allan o gerbydau a llwytho cadeiriau olwyn ac offer eraill yn ddiogel.

Mae Cynllun Bathodyn Glas yn rhoi breintiau i rai pobl sydd ag anableddau corfforol neu nam ar y synhwyrau. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'n Carfan Ymateb ar Unwaith. Ffôn 01443 425003 

Ebost: gwasanaethaucymdeithasol@rctcbc.gov.uk