Mae pobl sydd am berchen ar dai yn cael cynnig grantiau o hyd at £20,000 er mwyn creu cartref eu breuddwydion.

 

Mae arian newydd yn cael ei gynnig yn rhan o raglen dair blynedd gwerth £200,000,000 BuddsoddiadRhCT. Bydd yr arian yn cynorthwyo pobl i ddechrau dringo'r ysgol eiddo, hybu'r economi, ac adfywio tai sy'n sefyll yn wag ar hyn o bryd ac mewn perygl o fynd yn adfeiliedig.

 

Caiff y grantiau eu cynnig er mwyn cynorthwyo prynwyr gyda chost foderneiddio ac adnewyddu eiddo gwag maen nhw'n eu prynu, gan eu galluogi i'w troi yn gartrefi modern, effeithlon, a fforddiadwy.

 

Mae bron 3,000 o gartrefi gwag i'w cael ym mhob rhan o Rondda Cynon Taf. Er bod llawer ohonyn nhw'n cael eu cynnig i'w gwerthu am bris fforddiadwy, mae angen gwaith helaeth a chostus er mwyn eu hadnewyddu, sy'n troi llawer o brynwyr i ffwrdd.

 

Drwy roi grant ymlaen llaw er mwyn cynorthwyo gyda chostau ailwifro a gosod systemau gwresogi a phlymio cyn cychwyn, mae'r Cyngor yn gobeithio annog prynwyr i ystyried eiddo hŷn.

 

"Mae mynd i'r afael â mater dadl eiddo gwag yn flaenoriaeth allweddol i'r Cabinet," meddai'r Cynghorydd Joy Rosser, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf dros Ffyniant, Lles a Chymunedau: "Dyna pam rydym ni wedi lansio'r Grant Eiddo Gwag yn rhan o'n rhaglen BuddsoddiadRhCT gwerth £200,000,000.

 

"Byddai llawer o'r eiddo sy'n sefyll yn wag yn Rhondda Cynon Taf, o gael tipyn bach o waith arnyn nhw, yn gwneud cartrefi hyfryd i bobl. Ond yn aml iawn, caiff pobl eu troi i ffwrdd gan y gwaith o'r fath, neu nid oes ganddyn nhw'r cyllid ymlaen llaw cyn cychwyn ar hwnnw.

 

"Mae tasgau megis ailwifro, gosod system gwresogi a phlymio fodern, a moderneiddio'r addurno yn gallu costio llawer o arian, ac rydym ni'n gobeithio y bydd cyflwyno'r grant newydd hwn yn cynorthwyo'r rheiny sy'n ystyried prynu a chreu eu cartref eu hunain.

 

"Yn aml iawn, bydd eiddo gwag yn cael eu cynnig am brisiau fforddiadwy, ac ar ben hynny mae'r ernes (deposit) yn is hefyd. Gan hynny, fe ddylai'r grant er mwyn ymgymryd â gwneud gwaith moderneiddio apelio at brynwyr tai.

 

"Dim ond un ymhlith ystod o fentrau rydym ni'n eu cyflwyno er mwyn ymdrin ag eiddo gwag yw'r grant newydd.

 

"Mae hyn yn cynnwys, lle a phan fod modd i ni, ddod â nhw yn ôl i fywyd, a chreu tai mawr eu hangen ar gyfer ein trigolion. Mae hefyd yn ymdrin â'r eiddo sy'n peri problem i'n cymunedau oherwydd y cyflwr gwael ac adfeiliedig y maen nhw ynddo.

 

"Mae ceisiadau ar gyfer y grant newydd ar agor nawr, ac rydym ni'n gwahodd pobl sydd wedi bod yn gobeithio prynu cartref iddyn nhw'u hunain, ac sy'n agored i greu rhywbeth yn unol â'u chwaeth a'u steil nhw o eiddo gwag, i gysylltu â ni.”

 

Y Grant Eiddo Gwag newydd yw'r fenter fwyaf diweddaraf ymhlith cyfres o fentrau sy'n cael eu cyflwyno gan y Cyngor er mwyn ymdrin â materion tai, bodloni anghenion tai, a chynorthwyo trigolion.

 

Mae gwaith cyfredol arall yn cynnwys:

 

  • Cynllun Homestep, partneriaeth â datblygwyr tai lle mae cartrefi newydd sbon yn cael eu cynnig am ffracsiwn o bris y farchnad i brynwyr tro cyntaf ar sail ecwiti a rennir.
  • Cynllun Homestep Plus, partneriaeth â Chymdeithas Tai Unedig Cymru, lle mae modd i brynwyr tro cyntaf brynu eiddo gwag a gaiff eu hadnewyddu ar eu rhan, a'u gwerthu iddyn nhw ar sail ecwiti a rennir.
  • Benthyciad Troi Tai'n Gartrefi, sy'n cynnig arian grant ar gyfer y rheiny sy'n dymuno prynu eiddo gwag, eu hadnewyddu, ac yna eu gwerthu neu'u rhentu.
  • Swyddog Eiddo Gwag Strategol sy'n rheoli eiddo gwag, gan nodi perchnogaeth, a chyfrifoldeb cyfreithiol, ac sy'n gweithio gyda pherchnogion neu'u hystadau a cheisio rhoi bywyd newydd i eiddo gwag. Mae'r rôl yma'n cynnwys gwneud gorchmynion cyfreithiol i waith gael ei wneud ar eiddo gwag sy'n peri problem, ac hefyd rhoi gwybodaeth a chyngor ar gyfer y rheiny sy'n gyfrifol dros eiddo gwag.

 

 

 

Hoffech chi ragor o wybodaeth am y grant newydd, ac am ffyrdd eraill y mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn gallu'ch cynorthwyo gyda thai? Croeso i chi godi'r ffôn: 01443 425725.

 

Wedi ei bostio ar Dydd Llun 26th Medi 2016

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.