Skip to main content

Rasys Nos Galan 2018 – Am Noson Wych!

NG1

Dathlodd Rasys Nos Galan fyd enwog eu pen-blwydd yn 60 oed mewn steil. Fe wnaeth miloedd o bobl lenwi tref Aberpennar am achlysur athletaidd sydd wedi cael ei alw "y gorau erioed". 

Roedd 1750 o gystadleuwyr, gan gynnwys rhedwyr proffesiynol a rhedwyr hamdden, wedi cofrestru ar gyfer y rasys. Daeth rhwng 10,000 a 12,000 o gefnogwyr i dref Aberpennar ar Nos Galan wedi i'r holl leoedd ar gyfer cystadleuwyr werthu allan o fewn y tri diwrnod cofrestru, a oedd yn rhan o ddull graddol i ganiatáu i ragor o bobl gael y cyfle i gofrestru. 

Fe wnaeth Rasys Nos Galan, sy'n cael eu hystyried i fod yn un o'r achlysuron chwaraeon gorau o'r fath yn y DU, ragori ar yr holl ddisgwyliadau yn 2018.

Canlyniadau Rasys 2018

Meddai'r Cynghorydd Ann Crimmings, Aelod o Gabinet Cyngor Rhondda Cynon Taf ar faterion yr Amgylchedd, Hamdden a Threftadaeth a Chadeirydd Pwyllgor Nos Galan, sy'n cydlynu ac yn arwain ymdrechion gweithwyr y Cyngor, ei bartneriaid a'r gymuned i drefnu'r achlysur: "Roedden ni'n gwybod byddai Rasys Nos Galan 2018 yn arbennig gan mai dyma oedd pen-blwydd y Rasys yn 60 oed ac maen nhw'n fwy ac yn well bob blwyddyn. 

"Fe wnaethon ni gynllunio ar gyfer rhagor o redwyr dirgel, arddangosfa tân gwyllt mwy ac awyrgylch gwych i deuluoedd oherwydd y pen-blwydd arbennig. 

"Ond fe wnaethon ni ragori ar ein disgwyliadau. Cafodd yr holl leoedd ar gyfer rhedwyr eu gwerthu allan o fewn oriau o gael eu rhyddhau. Roedd hyn yn golygu bod gyda ni'r nifer uchaf erioed o redwyr ac fe wnaeth 10,000 i 12,000 o bobl heidio i Aberpennar i fwynhau'r achlysur a chefnogi'r cystadleuwyr. 

"Mae pobl oedd wedi mynychu'r achlysur wedi dweud wrthon ni ei bod yn noson eithriadol, a bod yr awyrgylch yn arbennig ac yn ffordd wych o ddathlu'r Flwyddyn Newydd. 

"Roedd pobl wrth eu boddau bod tri rhedwr dirgel. 

"Bloeddiodd y dorf wrth i'r athletwr enwog ac un o hoelion wyth Marathon Llundain David Bedford OBE, seren rygbi Cymru Sam Warburton OBE a Rhys Jones o Donypandy sydd wedi cystadlu mewn dau gemau Paralympaidd ac sy'n bwriadu cynrychioli tîm Prydain mewn rhagor, gyrraedd y dref gyda ffagl eiconig Nos Galan.

 "Roedden nhw'n cynrychioli gorffennol, presennol a dyfodol achlysur Nos Galan a hefyd y dalent leol o'r byd chwaraeon rydyn ni mor falch o gael yn RhCT. 

"Roedd cystadleuwyr o bob oed yn anhygoel ac yn rhoi sioe ar gyfer y gwylwyr.  Roedd hi'n noson wirioneddol hudol ac ni fyddai wedi bod yn bosibl heb ymdrechion Pwyllgor Nos Galan, Cyngor RhCT a'i bartneriaid, y rhedwyr ac, yn bwysicaf oll, ysbryd gwych cymunedau Aberpennar." 

Ychwanegodd Andrew Morgan, Arweinydd Cyngor RhCT ac aelod o'r Pwyllgor Nos Galan: "Rydyn ni'n gwybod bod gyda ni rywbeth arbennig yma yn RhCT. 

"Mae gyda ni hanes diwylliannol a hanes chwaraeon cyfoethog sy'n llawn chwedlau megis Guto Nyth Brân. Ar un adeg ef oedd y dyn cyflymaf yn y byd ac roedd yn ysbrydoliaeth ar gyfer Rasys Nos Galan. 

"Mae gyda ni lawer o bobl sy'n dalentog mewn chwaraeon yma yn Rhondda Cynon Taf. Rydyn ni'n dathlu hyn ar Nos Galan er mwyn ysbrydoli rhagor o bobl i ddilyn yn ôl troed ein Rhedwyr Dirgel a mynd amdani. 

"Mae hyn, ynghyd â brwdfrydedd ac ysbryd cymunedau'r Cymoedd yn golygu bod gyda ni gynnig unigryw i ymwelwyr a dyma pam heidiodd cynifer o bobl unwaith eto i Aberpennar ar Nos Galan a chawson nhw noson i'w chofio. Rydyn ni'n edrych ymlaen at eu croesawu'n ôl ar gyfer achlysur y flwyddyn nesaf. 

"Hoffwn ddiolch i holl noddwyr yr achlysur - Prichards, Amgen Cymru a Trivallis; ein partneriaid, a'r gwirfoddolwyr ymroddedig a staff y Cyngor a oedd i gyd wedi helpu i gefnogi achlysur Nos Galan.  Hoffwn hefyd ddiolch i Heddlu De Cymru am sicrhau bod modd i bawb fwynhau'r achlysur yn ddiogel a didrafferth." 

Fe gofrestrodd 1750 o athletwyr ar gyfer achlysuron elît a hamdden Rasys Nos Galan 2018, y nifer uchaf erioed. Teithiodd miloedd yn rhagor o gefnogwyr na'r llynedd i'r dref i fwynhau'r dathliadau a'r awyrgylch. 

Mae modd i chi ddod o hyd i ganlyniadau'r 60fed Rasys Nos Galan ar www.nosgalan.co.uk, a dilynwch ni ar Twitter a Facebook, os dydych chi ddim yn gwneud hynny'n barod, i weld rhagor o luniau ac adborth o'r achlysur.

Wedi ei bostio ar 03/01/19