Skip to main content

Y Cabinet yn cytuno ar ymgynghoriad pellach ar yr opsiynau ar gyfer gofal preswyl

Modernising-Care-graphic-WELSH

Mae'r Cabinet wedi cytuno i ymgynghori ymhellach ar gynigion penodol ar gyfer gwasanaethau gofal preswyl ar draws Rhondda Cynon Taf, ar ôl trafod adborth y broses ymgynghori a chraffu eang. Penderfynodd yr aelodau hefyd i weithredu model newydd arfaethedig ar gyfer darparu gwasanaethau gofal oriau dydd.

Ddydd Mercher, 11 Medi, bu'r Cabinet yn trafod argymhellion Swyddogion mewn perthynas â darparu gwasanaethau gofal preswyl, yn dilyn proses ymgynghori yn gynharach eleni ac ystyriaethau diweddar Pwyllgor Trosolwg a Chraffu'r Cyngor. Argymhellodd adroddiad i'r Aelodau pa gartrefi gofal y dylid eu cadw a buddsoddi ynddyn nhw. Roedd yr adroddiad hefyd yn argymell buddsoddiad sylweddol mewn Gofal Ychwanegol.

Yr opsiwn mwyaf poblogaidd yn ôl yr ymgynghoriad a gynhaliodd y Cyngor yn gynharach eleni oedd cadw cartrefi gofal allweddol yr Awdurdod Lleol a buddsoddi ynddyn nhw. Bydd y rhain yn canolbwyntio ar ofal cymhleth a gofal seibiant. Argymhellodd y cynigion a gafodd eu trafod gan y Cabinet ddydd Mercher y dylai'r Cyngor barhau i chwarae rhan flaenllaw wrth ddarparu gofal preswyl - gan sicrhau bod mynediad lleol at ddarpariaeth fewnol ar gael i bawb sy'n ei ddewis.

Moderneiddio Gofal Preswyl a Gofal Oriau Dydd

Cytunodd y Cabinet â’r argymhellion yn ystod cyfarfod dydd Mercher, a bydd y Cyngor nawr yn cychwyn ymgynghoriad 12 wythnos arall yr hydref yma.

Yr opsiwn a ffefrir ar gyfer gwasanaethau oriau dydd yn ôl yr ymgynghoriad oedd cyflwyno model newydd o wasanaethau a chyfleoedd cyffredinol i bobl hŷn yn raddol - gan gynnwys defnyddio Canolfannau Gofal Ychwanegol a Chanolfannau Gofal Oriau Dydd. Bydd y model yma nawr yn cael ei ddatblygu gan y Cyngor, yn dilyn cytundeb gan y Cabinet ddydd Mercher.

Cytunodd yr aelodau fydd dim newidiadau i wasanaethau gofal oriau dydd nes bod darpariaeth newydd a gwell wedi'i chynnig. Mae'r Cabinet wedi ymrwymo i gynnwys staff a defnyddwyr gwasanaeth wrth ddatblygu a moderneiddio'r gwasanaeth yma.

Meddai'r Cynghorydd Geraint Hopkins, Aelod o'r Cabinet ar faterion Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion: “Caniataodd yr ymgynghoriad 12 wythnos yn gynharach eleni i’r Cyngor gynnal ymarfer gwrando. Diben hyn oedd gofyn am farn aelodau’r cyhoedd, staff, cynhalwyr ac yn bwysicaf oll y bobl hŷn sy'n cael cymorth ar hyn o bryd gan ein gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn ar draws Rhondda Cynon Taf.

“Mae’r adroddiad a gafodd ei drafod heddiw yn ei gwneud yn glir nad yw’n bosibl i’r Cyngor ddiwallu anghenion newidiol pobl hŷn yn ei gartrefi gofal preswyl presennol. Roedd hyn yn ystyriaeth allweddol i’r Cabinet wrth ddewis cynnal ymgynghoriad pellach ar y cynigion yma.

“Mae'r cynigion yn cael eu datblygu i ddarparu gwell cyfleusterau gofal ar gyfer trigolion oedrannus - nawr ac yn y dyfodol, ar gyfer cenhedlaeth newydd o bobl hŷn sydd â disgwyliadau gwahanol. Mae angen newid nawr, ac felly mae'n bwysig i'r Cyngor gymryd camau rhagweithiol nawr i ymateb i anghenion newidiol yn y dyfodol. Dyma pam rydyn ni wedi ymrwymo i fuddsoddi yn ein darpariaeth ar gyfer pobl hŷn a'i moderneiddio.

“Mae pobl hŷn ledled Rhondda Cynon Taf eisoes yn dewis cael mynediad at ofal gan y sector annibynnol, ac mae'r cynigion a gafodd eu trafod gan Aelodau'r Cabinet ddydd Mercher yn ceisio gwella'r cynnig sydd ar gael. Gwnaeth adborth yr ymgynghoriad yn glir bod aelodau’r cyhoedd eisiau i’r Cyngor barhau i arwain wrth ddarparu gofal preswyl, ac wrth wneud hynny ddarparu ystod well o wasanaethau i breswylwyr ag anghenion cymhleth. Roedd hyn yn cael ei adlewyrchu yn yr argymhelliad y cytunodd y Cyngor arno heddiw.

“Byddai'r cynigion yma'n rhoi rhagor o ddewis i drigolion yn y dyfodol, ar draws ystod well o opsiynau ac arbenigeddau. Byddai'r Cyngor yn buddsoddi yn y cartrefi gofal hynny fydd yn cael eu cadw yn ôl yr argymhellion, er mwyn eu haddasu ar gyfer y dyfodol.

“Mae ein cynigion yn cynnig cyfle i weithlu presennol y Cyngor, sy'n cael ei werthfawrogi'n fawr, reoli cyfleusterau Gofal Ychwanegol mwy. Ymrwymodd y Cabinet heddiw i geisio osgoi diswyddiadau gorfodol pe bai'r cynigion yma'n symud ymlaen.

“Cafodd penderfyniad y Cabinet ddydd Mercher ei lywio gan yr ymgynghori a’r craffu helaeth ar y cynigion yma. Rydw i felly yn annog aelodau’r cyhoedd i ddweud eu dweud unwaith eto yn yr ymgynghoriad sydd ar ddod. Cyn bo hir, bydd y Cyngor yn cyhoeddi manylion am yr hyn y bydd yr ymgynghoriad yn ei olygu, a sut bydd modd i bobl leol gymryd rhan."

Mae'r rhaglen foderneiddio barhaus ar gyfer Gwasanaethau i Oedolion yn cynnwys buddsoddiad o £50 miliwn mewn Gofal Ychwanegol ar draws Rhondda Cynon Taf, gan ddod â chyfanswm y lleoedd Gofal Ychwanegol i 300 ledled y Fwrdeistref Sirol. Mae gwaith adeiladu ar y gweill ar ddau o’r pum cyfleuster newydd - ar hen safle Cartref Gofal Preswyl Maes-y-ffynnon yn Aberaman, a hen safle Llys Ynadon Pontypridd yn y Graig.

----------------------

Mae Aelodau'r Cabinet bellach wedi cytuno i ymgynghori ymhellach ar y cynigion canlynol mewn perthynas â darparu gofal preswyl yn Rhondda Cynon Taf:

CARTREFI GOFAL I'W CADW

 • Canolfan Adnoddau Cwrt Clydach, Trealaw.
 • Canolfan Adnoddau Ferndale House, Glynrhedynog.
 • Cartref Gofal Preswyl Tŷ Pentre, Pentre
 • Canolfan Adnoddau Tegfan, Trecynon.
 • Cartref Gofal Preswyl Troed-y-rhiw, Aberpennar.
 • Canolfan Adnoddau Cae Glas, Y Ddraenen Wen.
 • Cartref Gofal Preswyl Parc Newydd, Tonysguboriau.

CARTREFI GOFAL SYDD WEDI CAEL EU CYNNIG AR GYFER DATGOMISIYNU

 • Cartref Gofal Preswyl Bronllwyn, Y Gelli.
 • Cartref Gofal Preswyl Ystrad Fechan, Treorci.
 • Cartref Gofal Preswyl Dan-y-Mynydd, y Porth.
 • Cartref Gofal Preswyl Garth Olwg, Pentre'r Eglwys.

Mae'n cael ei gynnig, pe bai unrhyw gartref / cartrefi yn cael eu digomisiynu, byddai hyn yn cael ei wneud fesul cam, yn dibynnu ar amgylchiadau unigol. Bydd yr amgylchiadau yma'n cynnwys os oes llety amgen ar gael neu os bydd cyfleusterau gofal ychwanegol newydd yn agor.

Bydd y datblygiadau Gofal Ychwanegol yn darparu 300 o welyau ychwanegol, tra byddai datgomisiynu'r pedwar cartref, os bydd y cynnig yma'n cael ei gytuno, yn dileu oddeutu 96 o welyau cofrestredig.

Cafodd cyfanswm o 372 o ymatebion eu derbyn mewn perthynas â'r adolygiad o wasanaethau preswyl sy'n cael eu rheoli gan y Cyngor, a 125 ynghylch newidiadau i wasanaethau gofal oriau dydd. Ym mis Gorffennaf 2019, cynhaliodd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu’r Cyngor ymarfer gwerthfawr cyn y cam craffu ar y mater yma - y trydydd cyfle mae wedi cael i wneud hyn.

Wedi ei bostio ar 12/09/19