Skip to main content

Pam ailgylchu?

Mae'r Cyngor yn parhau i weld cynnydd yn y gwastraff a'r sbwriel sy'n cael eu hailgylchu, eu hail-ddefnyddio a'u compostio (gwastraff bwydydd) diolch i ymrwymiad rhagorol ein trigolion, a'u gallu i gefnogi'r Cyngor wrth iddo wella'r gwasanaethau sydd ar gael.

Mae Carfan Gofal Strydoedd y Cyngor wedi bod yn gweithio'n ddi-ben-draw i wella ei ffigyrau ailgylchu. Er mwyn cyflawni hyn, roedd rhaid gwneud newidiadau sylweddol i'r ffordd roedd gwastraff yn cael ei gasglu. Mae'r ffigyrau hyn yn dangos bod y newidiadau wedi helpu'r Fwrdeistref Sirol i fod mor lân a gwyrdd ag sy'n bosibl, gan ofalu bod y Cyngor yn osgoi dirwyon mawr gan Lywodraeth Cymru.

Canllawiau clir am yr hyn y mae modd ei ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf.

Beth alla i ailgylchu?

Rydyn ni i gyd eisiau byw mewn bwrdeistref sirol lân ac atyniadol y gallwn ni ymfalchïo ynddi.  Gyda'n gilydd, rydyn ni wedi osgoi bod miloedd o dunelli o wastraff yn cael ei arllwys i safleoedd tirlenwi. Mae rhaid i bawb sylweddoli bod gan bob un ohonom ni ran i'w chwarae ynglŷn ag ailgylchu rhagor o wastraff. Os nad ydych chi'n ailgylchu ar hyn o bryd, mae angen i chi gychwyn.  O beidio â gwneud hynny, fe allai hi fod yn gostus i chi, i'r Cyngor, ac i'ch cyd-drigolion.

Os na fydd y Cyngor yn bwrw targedau Llywodraeth Cymru, fe gaiff e ddirwyon sylweddol a allai olygu bydd gwasanaethau rheng-flaen yn cael eu heffeithio.

Shampŵ, sebon llaw, cannydd a hylif glanhau'r ystafell ymolchi – beth sydd gyda'r rhain i gyd yn gyffredin?
Maen nhw i gyd mewn poteli plastig, ac mae modd eu hailgylchu! www.recyclenow.com

Manteision ailgylchu

 • mae llai o sbwriel yn llenwi'r tir – mae llai o sbwriel yn cael ei anfon i gladdfeydd sbwriel. Mae dros 1,500 o gladdfeydd (Safleoedd tirlenwi) yn y Deyrnas Gyfunol. Mae'r safleoedd yma yn cynhyrchu nwy methan niweidiol sy, i bob diben, yn tynnu adnoddau mae modd eu hailddefnyddio allan; llygru'r tir, dŵr, a'r aer; ac mae'r safleoedd yn llenwi'n gyflym iawn.
 • oeddech chi'n gwybod... Mae claddfeydd yn cynhyrchu tua chwarter o allyriadau methan yng ngwledydd Prydain.  Nwy tŷ gwydr yw e sy'n ugain gwaith yn fwy cryf na charbon deuocsid.

Beth alla i ei ailgylchu?

O ble galla i gael bagiau ailgylchu?

Manteision Ailgylchu Gwastraff Gwyrdd/Gwastraff o'r Ardd

 • mae'r holl wastraff o'r ardd y bydd y Cyngor yn ei gasglu yn cael ei droi'n wrtaith (compost).  Mae'r gwrtaith hwnnw yn cael ei ddefnyddio mewn parciau a lleiniau garddio (rhandiroedd) neu ar gyfer cynlluniau adfer tiroedd a gwaith tirlunio.
 • mae tua 10% o gynnwys eich bag du neu fin gwastraff yn weddillion bwyd o'r gegin. Os byddwch chi'n rhoi'r rhain yn eich bag du neu fin, byddan nhw'n mynd i gladdfeydd sbwriel, gan gynhyrchu nwyon llygru wrth iddyn nhw bydru.  Felly, ailgylchwch nhw, da chi, yn hytrach na'u rhoi yn eich bag du neu fin.

Beth alla i ei ailgylchu?

O ble galla i gael bagiau ailgylchu?

Manteision ailgylchu gwastraff bwyd

 • mae modd i chithau arbed arian hefyd, trwy brynu dim ond y bwyd y byddwch chi'n ei fwyta – gan fod y cyfan o'ch gwastraff bwyd mewn un bin, mae modd ichi weld cymaint o fwyd byddwch chi'n ei wastraffu ac yn sicrhau na fyddwch chi'n mynd dros ben llestri yn yr archfarchnad.
 • anfonwch lai o wastraff sy'n mynd i gladdfeydd.  Bydd hynny'n lleihau'r nwyon tirlenwi sy'n cael eu rhyddhau.
 • mae modd troi gwastraff bwyd sydd wedi'i ailgylchu yn wrtaith buddiol.
 • archebwch fagiau ar gyfer eich cadi gwastraff bwyd   Diwrnod Casglu Gwastraff Bwyd

Beth alla i ei ailgylchu?

O ble galla i gael bagiau ailgylchu?

Manteision ailgylchu cewynnau

 • ar hyn o bryd, mae 3 biliwn o gewynnau untro yn cael eu cludo i safleoedd tirlenwi ar hyd a lled y Deyrnas Unedig bob blwyddyn (neu 8 miliwn y dydd) – mae hynny'n llawer o becynnau bach gwyntog sy'n cael eu gadael i bydru!
 • ar ôl dwy flwydd a hanner, bydd pob plentyn, ar gyfartaledd, wedi defnyddio tua 6,500 o gewynnau – sydd gyfwerth â thros 10 tunnell o wastraff, 40 llond sach du y pen bob blwyddyn, neu gynifer â 70,000 o fysiau deulawr, un tu ôl y llall, rhwng Caeredin a Llundain.
 • mae cewynnau untro wedi'u gwneud o blastig, elastig, glud, mwydion papur a chemegau sydd ddim yn diraddio'n rhwydd, ac mae'n bosibl iddyn nhw ollwng tocsinau i mewn i'r ddaear. A dweud y gwir, mae'n debyg y gallai gymryd cannoedd o flynyddoedd (neu fwy na 500 o flynyddoedd, yn ôl rhai) cyn i gewynnau untro ddechrau diraddio.
 • ar ben hynny, mae'r baw sydd ynddyn nhw yn golygu bod methan – sef un o'r nwyon tŷ gwydr sydd tua dwywaith mor wael â charbon deuocsid – yn cael ei ryddhau wrth iddyn nhw bydru, gan gyfrannu at gynhesu byd eang. A dweud y gwir, mae nifer y cewynnau untro sy'n cael eu defnyddio gan bob plentyn gyfwerth â hyd at 630kg o fethan – sef cymaint â'r hyn mae car yn ei gynhyrchu dros 1,800 o filltiroedd.

Sut galla i gofrestru ar gyfer y cynllun?