Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod y bydd gofal plant fforddiadwy a hygyrch yn galluogi rhieni i weithio. Bydd hynny'n ategu ymgyrch Llywodraeth Cymru i hybu twf economaidd, trechu tlodi a lleihau anghydraddoldebau.

Yn 2016, gofynnodd Llywodraeth Cymru i bob awdurdod lleol gofrestru mynegiant o ddiddordeb i fod un o'r cyntaf i roi'r cynnig ar waith.

Roedd mynegiant o ddiddordeb Rhondda Cynon Taf yn llwyddiannus. Cafodd pedair ardal o Rondda Cynon Taf eu dewis i brofi'r peilot.

Pa ardaloedd yn RhCT sy'n rhan o'r peilot?

Wrth ddewis yr ardaloedd peilot, roedd RhCT yn awyddus i ddewis ardaloedd fyddai'n profi elfennau gwahanol o'r cynnig a'n gallu ni i'w roi ar waith i'r teuluoedd cymwys. Edrychon ni ar yr ardaloedd fyddai'n profi'r canlynol:

  •  Ardaloedd sydd â lefelau amrywiol o weithgarwch economaidd - fydd y cynnig yn helpu i gefnogi rhieni heb swyddi i weithio?
  • Ardaloedd fydd yn profi'r llwybrau teithio i'r gwaith a pha un ai darpariaeth gofal plant agos i'r cartref neu agos i'r gwaith bydd rhieni yn ei dewis
  • Ardaloedd lle mae lefel uchel o ddarpariaeth gofal plant o'u cymharu ag ardaloedd sy'n brin o ddarpariaeth gofal plant

Dewiswyd clwstwr Glynrhedynog fel ardal beilot i Gwm Rhondda. Yn y clwstwr yma, rydyn ni'n bwriadu profi effaith y cynnig ar annog a chefnogi rhieni i weithio.

Dewiswyd clwstwr Aberpennar fel ardal beilot i Gwm Cynon. Yn y clwstwr yma, rydyn ni'n bwriadu profi effaith y galw am ofal plant ar lwybrau teithio i'r gwaith - fydd rhieni yn dewis darpariaeth gofal plant sy'n agos i'w cartrefi neu ddarpariaeth gofal plant sy ar y ffordd i'r gwaith?

Dewiswyd clwstwr Bryncelynnog fel ardal beilot i Gwm Taf. Yn y clwstwr yma, rydyn ni'n bwriadu profi a fydd y ddarpariaeth gofal plant gyfredol yn ymdopi â'r galw rydyn ni'n ei ragweld.

Dewiswyd Ysgol Gyfun Rhydywaun fel peilot cyfrwng Cymraeg. Bydd hyn yn ein galluogi ni i brofi'n gallu ni i roi'r cynnig gofal plant cyfrwng Cymraeg ar waith.

Bydd ardaloedd eraill yn cael eu hychwanegu wrth i'r peilot symud ymlaen.

Am ragor o wybodaeth, dilynwch y dolenni cyswllt isod: 

Os ydych chi'n rhiant, cliciwch y ddolen isod i weld a ydych chi'n gymwys a gwneud cais am y cynnig yma: 

Os ydych chi'n ddarparwr, ac eisiau gwybod mwy am y cynnig a sut i gymryd rhan, cliciwch ar y ddolen isod:

 

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.