Rhaid i chi weithio neu wirfoddoli mewn lleoliad gofal plant perthnasol i wneud diploma, er mwyn profi eich gallu yn y gweithle.

Cymwysterau mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant ar Lefelau Diploma 2, 3 a 5

Diploma Lefel 2 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Mae Diploma Lefel 2 ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio neu sy'n gobeithio gweithio mewn swydd dan oruchwyliaeth gyda phlant 0–19 oed (a'u teuluoedd) mewn lleoliadau neu wasanaethau sy'n ymwneud â gofal, dysgu a datblygiad plant yn bennaf. Mae swyddi o'r fath yn cynnwys cynorthwywyr cylch chwarae, cynorthwywyr meithrin, cynorthwywyr crèche, gweithwyr gofal plant y tu allan i'r ysgol a chynorthwywyr Cylch Meithrin.

Er mwyn ennill y cymhwyster yma, rhaid i ddysgwyr gyflawni o leiaf 39 credyd.

Diploma Lefel 3 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Mae Diploma Lefel 3 ar gyfer ymarferwyr sy'n gweithio mewn swydd oruchwylio gyda phlant 0–19 oed (a'u teuluoedd) mewn lleoliadau neu wasanaethau sy'n ymwneud â gofal, dysgu a datblygiad plant yn bennaf. Mae swyddi o'r fath yn cynnwys arweinwyr cylch chwarae, ymarferwyr meithrin, rheolwyr, ymarferwyr crèche, ymarferwyr/rheolwyr gofal plant y tu allan i'r ysgol ac arweinwyr Cylch Meithrin.

Er mwyn ennill y cymhwyster yma, rhaid i ddysgwyr gyflawni o leiaf 65 credyd.

Diploma Lefel 5 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Mae Diploma Lefel 5 yn gymhwyster newydd sydd gyfwerth â'r Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant Lefel 4. Does dim disgwyl i ddysgwyr sydd wedi cyflawni Lefel 4 ddilyn Diploma Lefel 5.

Mae Diploma Lefel 5 wedi'i rannu'n ddau gymhwyster gwahanol, sef ymarfer uwch a rheoli. Mae'r ddau ar gyfer ymarferwyr uwch, dirprwy reolwyr a rheolwyr cynorthwyol.

Mae'r cymhwyster rheoli'n fwy addas i reolwyr lleoliadau gofal plant. Ar y llaw arall, mae'r cymhwyster ymarfer uwch yn fwy addas i ddirprwy reolwyr sy'n dymuno symud ymlaen ond sydd heb gael eu penodi'n rheolwyr lleoliad.

Er mwyn ennill Diploma Lefel 5 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch), rhaid i ddysgwyr gyflawni o leiaf 80 credyd.

Er mwyn ennill Diploma Lefel 5 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheoli), rhaid i ddysgwyr gyflawni o leiaf 90 credyd.

Unedau Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae rhwymedigaeth i Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus. Mae Datblygiad Proffesiynol Parhaus yn ddull dysgu sydd wedi’i strwythuro er mwyn sicrhau'r gallu i weithio; drwy wybodaeth, sgiliau a phrofiad ymarferol.

Rydyn ni'n cynnig gweithgareddau dysgu wedi'u strwythuro ar gyfer pob lefel:

Mae dysgwyr â chymhwyster Lefel 2 yn gallu ymgymryd ag unedau unigol ar Lefel 3. Mae modd i'r unedau gael eu defnyddio ar gyfer cymhwyster Lefel 3.

Mae dysgwyr â chymhwyster Lefel 3 yn gallu ymgymryd ag unedau unigol ar Lefel 4/5. Mae modd i'r unedau gael eu defnyddio ar gyfer cymhwyster Lefel 5.

Mae cyflawni unedau yn golygu cyflawni credydau. Mae modd i ddysgwyr ymgymryd â chynifer o unedau sengl ag maen nhw'n mynnu oherwydd mae’r unedau'n cael eu cronni a'u defnyddio ar gyfer cyflawni cymhwyster llawn. Mae'n gyfle i ddysgwyr ymgymryd â dysgu rhan-wrth-ran ar eu cyflymder eu hun.

Costau cymwysterau

Mae Canolfan Hyfforddi Gwasanaethau y Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd yn denu cyllid ar sail flynyddol er mwyn galluogi dysgwyr i ymgymryd â'r cymhwyster. Mae amodau'r cyllid yn newid o un flwyddyn ariannol i'r llall, felly, mae bod yn gymwys yn dibynnu ar y meini prawf sy'n cael eu gosod ar y pryd. 

Os ydy un o'r cymwysterau neu unedau uchod o ddiddordeb i chi, byddwch cystal â llenwi'r ffurflen gais ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (pdf).

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.