Mae'r cymwysterau hyn yn ceisio sicrhau bod gan y rhai sy'n darparu gwasanaethau rheng flaen o ran magu plant sgiliau a gwybodaeth hanfodol i'w galluogi nhw i weithio'n effeithiol gyda rhieni.

Maen nhw'n ceisio cefnogi'r rhai sy'n newydd i'r swydd a darparu hyfforddiant ychwanegol a Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer aelodau o staff sy'n gweithio yn y sector. Bydd y cymwysterau hyn yn galluogi'r dysgwyr i gyfrannu at wella dealltwriaeth rhieni o'u dyletswyddau eu hunain, ac o anghenion cymdeithasol, emosiynol, deallusol a chorfforol eu plant, a chyd-destun bywyd teuluol.

Mae'r cymhwyster ‘Gweithio gyda rhieni’ yn cael ei gynnig ar Ddyfarniad lefelau 2, 3 a 4 a Thystysgrif lefel 3.

Mae lefel 2 yn addas i ddysgwyr sy'n gweithio, neu sydd â diddordeb gweithio, fel cyd-hwyluswyr/gwirfoddolwyr neu fel gweithwyr cymorth i rieni sy'n darparu gwasanaeth cymorth cyffredinol (o dan oruchwyliaeth).

Mae lefel 3 yn addas i ddysgwyr sy'n gweithio, neu sydd â diddordeb gweithio, fel swyddogion cyswllt i rieni, ymgynghorwyr cymorth cartref–ysgol, ymgynghorwyr cymorth i rieni, hwyluswyr/arweinwyr grwpiau cymorth magu plant, ymwelwyr cymorth magu plant, uwch-weithwyr cymorth, staff aml-asiantaeth sy'n cynnig cymorth magu plant – er enghraifft, tîm troseddau ieuenctid, ymarferwyr teuluol neu ymarferwyr magu plant sy'n gweithio mewn lleoliadau sy'n darparu gwasanaethau i rieni.

I ymgymryd â'r dystysgrif lefel 3, mae rhaid bod y dysgwyr yn gweithio/gwirfoddoli mewn swydd berthnasol er mwyn dangos eu gallu.

Mae lefel 4 yn addas i ddysgwyr sy'n gweithio, neu sydd â diddordeb gweithio, fel rheolwyr (i reoli ymarferwyr lefelau 2 a 3), neu reolwyr datblygu, neu swyddogion datblygu arweiniol.

Costau cymwysterau

Mae Canolfan Hyfforddi Gwasanaethau y Blynyddoedd Cynnar a Chymorth i Deuluoedd yn denu cyllid ar sail flynyddol er mwyn galluogi dysgwyr i ymgymryd â'r cymwysterau hyn. Mae bod yn gymwys yn dibynnu ar y meini prawf sy'n cael eu gosod ar y pryd.

Ddim ar gael ar hyn o bryd, ond, os ydych chi eisiau mynegi diddordeb yn y cymwysterau hyn, cysylltwch â ni.

Canolfan Hyfforddiant Blynyddoedd Cynnar

Ffôn: 01443 744268
E-bost:
HyfforddiantyBlynyddoeddCynnar@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.