Skip to main content

Gŵyl y Banc mis Awst 2021

Cyn gwyliau'r banc, gwyliau'r Nadolig, neu os bydd tywydd garw, fe wnawn ein gorau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ar y dudalen yma, gan gynnwys y sefyllfa o ran gwasanaethau'r Cyngor sydd ar gael, a'r ffyrdd a'r ysgolion sydd ar gau.

Yr wybodaeth a'r cyngor diweddaraf - Covid-19

Mae Cymru ar lefel rhybudd 0.Beth sydd angen i chi ei wneud ar lefel rhybudd 0

Byddwch chi'n gwybod bod rhai gwasanaethau'n cael eu hatal dros dro neu'n gweithredu/darparu gwasanaethau mewn modd gwahanol oherwydd yr angen i gydymffurfio â rheoliadau covid a gofynion hunanynysu.

I gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch ni ar Twitter a hoffwch ni ar Facebook 

Oriau Agor Gŵyl y Banc Mis Awst

Bydd y Cyngor ar gau ddydd Llun 30 Awst - mae hyn yn berthnasol i BOB un o'i brif wasanaethau ar wahân i argyfyngau y tu allan i oriau. Mae manylion o'r gwasanaethau sydd ar gael, ynghyd â'u horiau agor, wedi'u nodi isod. 

Os nad ydych chi'n gweld yr adran rydych chi'i heisiau isod, trowch at y tudalennau neu wefannau unigol am wybodaeth ynglŷn â'u horiau agor dros Ŵyl y Banc.  

Bydd modd i chi ddefnyddio ystod o wasanaethau ar-lein yn ystod y cyfnod yma, ond rhaid i drigolion gofio efallai na fydd ceisiadau yn cael eu prosesu tan ddydd Mawrth 31 Awst 2021 pan fydd swyddfeydd yn ailagor.

Biniau ac ailgylchu

Does DIM NEWIDIADAU i'ch casgliadau Ailgylchu a Gwastraff dros Ŵyl y Banc mis Awst, gadewch eich eitemau yn eich man casglu arferol ar eich diwrnod casglu arferol.

Ewch i'r tudalennu ailgylchu am wybodaeth gyffredinol ynghylch ailgylchu, gan gynnwys dod o hyd i'ch diwrnod casglu a chanllawiau clir am yr hyn mae modd ei ailgylchu.

Gofal Cymdeithasol

Os oes angen i chi gysylltu ag aelod o'r Garfan Gofal Cymdeithasol dros Ŵyl y Banc, defnyddiwch y rhifau ffôn canlynol:

  • Carfan Gwasanaethau Gofal i Oedolion: 01443 425003
  • Carfan Gwasanaethau i Blant: 01443 425006
  • Materion Gofal Cymdeithasol Brys tu allan i oriau'r swyddfa, gan gynnwys penwythnosau, gwyliau'r banc a chyfnod y Nadolig: 01443 743665.

Digartrefedd

Mae gwybodaeth a chyngor ar gael ar dudalen digartrefedd y wefan yma.

Mae gwasanaeth brys y tu allan i oriau arferol y swyddfa  hefyd ar gael dros Ŵyl y Banc drwy ffonio 01443 425011.

Y Swyddfa Gofrestru

Bydd y Swyddfa Gofrestru, Adeiladau'r Cyngor, Pontypridd AR GAU ddydd Llun 30 Awst. Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i'r drefn arferol ddydd Mawrth 31 Awst 2021.

Mynwentydd a Gwasanaethau Profedigaethau

Bydd y brif swyddfa (Glyn-taf) AR GAU ar ddydd Llun 30 Awst. Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i'r drefn arferol ddydd Mawrth 31 Awst 2021.

Ar hyn o bryd, does dim newidiadau ar gyfer tir y Mynwentydd dros Ŵyl y Banc.

Ambell waith, mae amgylchiadau eithriadol yn codi pan fydd rhaid inni gau mynwentydd i gerbydau ar fyr rybudd.  

Os bydd raid cau ffyrdd i gerbydau i mewn i fynwent, caiff hysbysiad ei osod ar gatiau'r fynwent a fydd yn rhoi gwybod i'r cyhoedd. Cyn gynted ag y bydd yn ddiogel, caiff gatiau'r fynwent i gerbydau eu hagor.  

Mae modd i gerddwyr ymweld â'r fynwent hyd yn oed pan fydd ffyrdd i gerbydau wedi'u cau. Er hynny, bydden ni'n argymell yn gryf i bobl fod yn ofalus pan fyddan nhw'n ymweld â'n mynwentydd pan fydd y tywydd yn arw ac i sicrhau eu bod yn gwisgo dillad ac esgidiau addas er mwyn osgoi cwympo ac anafiadau.   

Canolfannau Hamdden

Ewch i'r wefan Hamdden neu ddilyn @RCTLeisureService ar Facebook i gael manylion am oriau agor eich canolfan leol.

Taith Pyllau Glo Cymru

Ewch i wefan Taith Pyllau Glo Cymru neu ddilyn @RhonddaHeritagePark ar Twitter neu @RhonddaHeritagePark ar Facebook am fanylion achlysuron ac oriau agor.

Lido Cenedlaethol Cymru – Lido Ponty

Ewch i wefan Lido Ponty neu dilynwch @LidoPonty ar Twitter a Facebook am fanylion gweithgareddau ac oriau agor.

Llyfrgelloedd

Bydd llyfrgelloedd ar gau ddydd Llun 30 Awst. Bydd y gwasanaeth yn dychwelyd i'r drefn arferol ddydd Mawrth 31 Awst 2021.

Manylion am Wasanaethau'r Llyfrgelloedd

Theatrau

Ewch i wefan Theatrau RhCT neu dilynwch @RCTtheatres ar Twitter a @ColiseumTheatreAberdare @ParkandDare ar Facebook i gael manylion perfformiadau ac oriau agor.

Cau Ysgolion a Chludiant Ysgol

Dilynwch y dolenni isod i fwrw golwg ar yr wybodaeth ddiweddaraf am ysgolion sy wedi'u cau, amserlenni tymhorau'r ysgolion a chludiant ysgol.

Ffyrdd ar Gau

Dyma'r tudalennau ar gyfer yr wybodaeth ddiweddaraf am ffyrdd sydd ar gau -

  • Ffyrdd ar Gau

Trafnidiaeth gyhoeddus

Cewch chi'ch cynghori i gysylltu â'r cwmnïau perthnasol yn uniongyrchol am ragor o wybodaeth am newidiadau i wasanaethau yn ystod cyfnod y Nadolig ac yn ystod tywydd garw.

 Mae gorchuddion wyneb yn parhau i fod yn ofyniad cyfreithiol yng Nghymru, yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Cysylltu â'r Cyngor mewn Argyfwng:

Er gwybodaeth i bob preswylydd, mae modd cysylltu â'r Cyngor os bydd argyfwng dros Ŵyl y Banc drwy ffonio 01443 425011, tu allan i oriau gweithio neu os bydd tywydd garw, 24 awr y dydd a saith diwrnod yr wythnos.