Skip to main content

Coed Peryglus

Coed Peryglus

Os ydych chi wedi adnabod coeden beryglus, bydd angen i chi ganfod yn gyntaf pwy sydd biau'r tir lle mae'r goeden. Ni chaiff y Cyngor gadarnhau ond os yw'r tir ym mherchnogaeth y Cyngor; nid oes modd iddo roi cyngor ar berchnogaethau preifat. 

Hoffech chi gael gwybod os yw'r goeden neu'r coed ar dir sydd ym mherchnogaeth y Cyngor? Croeso i chi gysylltu â'r Tîm Gwybodaeth Eiddo ar:

Ffôn:  01443 281189   Ebost : Property.information@rctcbc.gov.uk

Yna gellir cyfeirio'r ymholiad wedyn i'r Adran berthnasol o'r Cyngor i ddelio â hi fel y bo'n briodol.

Coed Peryglus ar dir preifat.

Ni fydd y Cyngor ond yn delio â choed a fydd yn beryglus yn fuan ac sydd mewn risg o achosi anaf sy'n bygwth bywyd.

Mae coed yn gallu dod yn beryglus yn fuan yn sgîl digwyddiad eithriadol megis storm, llifogydd, neu ddifrod gan gerbyd mewn damwain, yn arwain at ran, neu'r cyfan, o'r goeden yn cyflwyno perygl i'r cyhoedd.  Ar y llaw arall, mae'n bosibl y gallai coeden gyrraedd cyflwr peryglus drwy pydredd neu glefyd parhaus, neu mae'n bosibl ei bod wedi tyfu yn y cyfryw ffordd sg i fod yn strwythurol fregus.

Ni fydd y Cyngor ond yn ymchwilio ac archwilio cwynion is ystyrir y bydd y goeden yn beryglus yn fuan. Er enghraifft, os oes cangen fawr wedi torri ac yn hongian i lawr, neu fod gwreiddiau wedi'u torri drwodd ac yn gadael i goeden gyfan siglo ar lefel y pridd. 

Ni fydd y Cyngor  yn delio â choed lle mae perygl canfyddedig i'w gael, megis coeden uchel, un sy'n agos i adeilad, neu un sy'n siglo yn y gwynt.  Nid ystyrir fod y coed yma mewn cyflwr peryglus, ac ni fyddant yn gosod perygl yn fuan. Ni fydd y Cyngor yn ystyried rhagolygon cyflwr y goeden yn y dyfodol, ac ni fydd ond yn ystyried ei gyflwr cyfredol a phresennol yn unig.

Ydych chi'n ystyried y bydd coeden yn beryglus yn fuan, a bod risg i'w gael o achosi anaf sy'n bygwth bywyd? Adroddwch am y mater wrth yr  Isadran Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd ar 01443 425001.  Ar adeg gwneud yr adroddiad, rhaid i chi ddatgan pam rydych chi'n meddwl y bydd y goeden yn beryglus yn fuan, a phwy yr effeithir arnynt os bydd y goeden gyfan, neu rannau o'r goeden, yn syrthio.

Ni fydd y Cyngor yn ystyried:-

  • Materion ynghylch diffyg goleuni
  • Coed yn blocio'r olygfa
  • Materion gyda changhennau sy'n hongian uwchben - oni bai'u bod yn      beryglus.
  • Materion gyda ffrwythau neu ddail, gan gynnwys arwynebau llithrig  a blocio draeniau.
  • Slwtsh gludiog ar geir
  • Signal lloeren  neu deledu      (dyletswydd y cyflenwydd yw darparu signal ddigonol: nid oes dyletswydd ar      y Cyngor i tocio neu gwympo unrhyw goed iach er mwyn caniatáu i signal      gael ei derbyn.

Coed sy'n effeithio ar Briffordd.

Os oes coeden beryglus ar bwys y Briffordd, yna fe fydd yr Isadran Priffyrdd yn ymchwilio  felly i'r mater yma. Hoffech chi adrodd am goeden beryglus ar Briffordd? Croeso i chi gysylltu â 01443 425001.

Bydd yr Isadran Priffyrdd yn delio â choed yn yr amgylchiadau canlynol:

  • Coed sy'n cuddio llinell golwg cerbydau ger cyffyrdd.
  • Coed o fewn uchder pen neu lygad ar neu dros droedffyrdd.
  • Coed wedi disgyn ar draws y briffordd neu lwybr troed.

Coed Peryglus ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor

Dylid adrodd a rhoi gwybod am Goed Peryglus ar dir sy'n eiddo i'r Cyngor yn y lle cyntaf i'n Tîm  Gwybodaeth Eiddo ar 01443 425 001 a byddant hwy yn cyfeirio'r ymholiad i'r Adran berthnasol o'r Cyngor wedyn iddynt hwy ddelio â hi   fel y bo'n briodol.

Clefyd (Chalara) coed ynn

Nid oes unrhyw ganllawiau cenedlaethol na rhanbarthol gan Lywodraeth Cymru na CNC i awdurdodau lleol na pherchnogion tir ynghylch 'clefyd (Chalara) coed ynn' felly rydyn ni'n ymdrin â phob achos yn ôl ei deilyngdod ei hun ac yn torri coed i uchder diogel sy'n dangos clefyd (Chalara) coed ynn sylweddol. Rydyn ni hefyd yn cael gwared ar goed sydd wedi'u heffeithio dros 50% yn unol ag argymhellion y Cyngor Coed. Cafodd yr wybodaeth yma ei chyhoeddi yn 2019.

Rydyn ni wedi dechrau rhaglen o waith coed i fynd i'r afael nid yn unig â chlefyd (Chalara) coed ynn ond hefyd coed sy'n hongian yn ormodol ar ein priffyrdd ac o gwmpas goleuadau'r stryd.

Byddwn ni ar bob achlysur yn mynd i'r afael ag unrhyw goed sydd wedi marw, rhai sydd wedi eu heintio neu sy'n beryglus, gan gynnwys coed ynn â chlefyd Chalara, a sicrhau bod camau gweithredu'n cael eu blaenoriaethu pan fyddan nhw'n cael eu nodi'n risg i'r cyhoedd neu i'n priffyrdd.

Mae arolygon coed hefyd wedi dechrau nodi coed sydd ag afiechydon neu sydd o gyflwr gwael sy'n tyfu mewn mannau cyhoeddus agored.

Rydyn ni'n ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra sy'n cael ei achosi gan y cynllun rheoli traffig fydd ar waith dros dro tra bod y gwaith yn cael ei gwblhau.

Byddwn ni'n parhau â'r gwaith coed ar hyd ein priffyrdd dros yr ychydig fisoedd nesaf er mwyn cael gwared ar goed ynn sydd wedi'u heffeithio ac unrhyw goed eraill sydd wedi marw neu eu heintio.

Gwrychoedd Uchel

a YW EICH cŵyn mewn perthynas â gwrych uchel? Croeso i chi edrych ar ein gwybodaeth isod.

Rhannu

Oedd yr wybodaeth yma'n ddefnyddiol?