Skip to main content

Grant Cyfleusterau i'r Anabl

Mae'r Grant Cyfleusterau i'r Anabl ar gael ar gyfer amryw o waith a fydd yn helpu person anabl i gynnal ei annibyniaeth yn y cartref.

Gallwch chi ymgeisio am grant os ydych chi:

 • yn denant neu'n berchen ar eiddo
 • yn landlord (ar ran tenant sy'n anabl)

Does dim rhaid i'r person sy'n ymgeisio am y grant fod y person anabl sydd angen yr addasiadau.

Serch hynny, bydd gofyn i'r ceisydd lofnodi tystysgrif yn nodi bydd y person anabl yn byw yn y tŷ sy'n cael ei addasu am o leiaf pum mlynedd. Gall yr amser fod yn llai oherwydd iechyd y person anabl neu ffactorau perthnasol eraill.

Bydd rhaid i bwy bynnag sy'n ymgeisio am y grant ddangos tystysgrif perchnogaeth neu denantiaeth.

Pa fath o waith sy'n gymwys ar gyfer Grant Cyfleusterau i'r Anabl?

Mae modd cael grant ar gyfer addasiadau hanfodol i roi rhagor o ryddid i berson anabl symud o gwmpas yn ei gartref. Mae'r gwaith yn cynnwys:

 • gwneud drysau'n fwy llydan neu osod rampiau
 • darparu ystafell sy wedi’i haddasu’n arbennig lle mae hi’n ddiogel i berson anabl fod heb oruchwyliaeth 
 • gosod lifft grisiau er mwyn cael mynediad gwell at dŷ bach, cegin neu ystafell wely
 • gosod tŷ bach lawr llawr
 • gwella neu osod system gwresogi sy'n addas ar gyfer y person anabl
 • addasu'r offer rheoli gwres neu olau i fod yn haws i'r person anabl

Oes rhaid i'r Cyngor roi Grant Cyfleusterau'r Anabl i mi?

Bydd raid i'r Cyngor sicrhau bod y gwaith:

 • yn angenrheidiol
 • yn briodol
 • yn rhesymol
 • yn ymarferol
 • yn bosibl

Bydd therapydd galwedigaethol fel arfer â mewnbwn er mwyn sicrhau bod y gwaith yn angenrheidiol ac yn briodol ar gyfer y person anabl.

Gall y Cyngor wrthod rhoi grant os nad yw'r cynllun yn cwrdd â'r meini prawf.

A fydd raid i fi wneud cyfraniad ariannol?

Mae'n bosibl y byddwch chi'n cael eich gofyn i dalu cyfraniad tuag at y grant os ydych chi eisiau gwneud addasiadau mawr, megis estyniad, lifftiau aml-lawr neu addasiadau strwythurol arwyddocaol. Yn yr achos yma, byddwch chi'n cael eich asesu ar sail prawf modd. Bydd eich cyfraniad yn cael ei gyfrif drwy incwm a chyfalaf:

 • y person anabl                 
 • gŵr / gwraig / partner y person anabl                  

Bydd yn ystyried:                

 • cyfartaledd incwm wythnosol                  
 • unrhyw arbedion dros swm penodol                  

Fydd rhai budd-daliadau, yn enwedig y rheiny sy'n cydnabod anabledd person, ddim yn cael eu cynnwys.   

Sut rydw i'n ymgeisio?

Cysylltwch gan ddefnyddio'r manylion uchod. Byddan nhw'n gallu dweud pa ddogfennau ategol bydd angen arnoch chi. Rhowch wybod os ydy'r gwaith ar frys.

Bydd angen i chi sicrhau bod cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu wedi cael ei rhoi cyn dechrau'r gwaith, neu ganiatâd cynllunio.

Fyddwch chi ddim yn cael unrhyw grant os ydych chi wedi dechrau'r gwaith cyn i'r Cyngor gadarnhau eich cais.

Rhaid cyflwyno'r cais cyn gynted ag sy'n bosibl.

Byddwch chi’n cael gwybod os ydych chi wedi derbyn grant, mewn ysgrifen, o fewn chwe mis o gyflwyno'r cais.

Beth yw’r grant mwyaf ar gyfer Grant Cyfleusterau i'r Anabl?

Y grant mwyaf ydy £36,000 gan gynnwys holl ffioedd a chostau cynorthwyol.

Sut bydd y grant yn cael ei dalu?

Gall y Cyngor dalu'r grant mewn rhandaliadau wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen neu unwaith i'r gwaith gael ei gwblhau.

Dim ond pan fydd y Cyngor yn fodlon bod y gwaith wedi’i wneud yn iawn yn unol ag amodau a thelerau’r grant bydd y Cyngor yn rhoi’r arian ichi.  

Dim ond os bydd y Cyngor yn derbyn anfoneb gymeradwy bydd modd talu’r grant.

Mae modd i’r Cyngor dalu’r grant yn uniongyrchol i’r contractwr neu mewn modd y byddwch chi’n gallu’i dalu unwaith bydd y gwaith wedi’i orffen.  

Fyddwn ni ddim yn derbyn anfonebau am waith neu wasanaeth sy wedi’i ddarparu gan y ceisydd neu aelod o’i deulu.

Dim ond anfonebau am ddeunyddiau neu wasanaethau sy wedi’u prynu byddwn ni’n eu talu os bydd y ceisydd neu berthynas yn gwneud y gwaith.  

Beth yw'r amodau?

Os bydd swm y grant yn fwy na £5000, bydd gofyn i chi lofnodi cytundeb sy’n datgan y byddwch chi’n ad-dalu’r grant os byddwch chi’n gwerthu’r eiddo o fewn 5 mlynedd i gwblhau’r addasiadau.

Serch hynny, os bydd yr eiddo wedi’i addasu’n cael ei werthu i landlord cymdeithasol cofrestredig, fydd y cymhorthdal ddim yn cael ei hawlio’n ôl.

Os bydd swm y grant yn llai na £5,000, fydd dim amodau grant.

Cysylltu â ni

Carfan Ymateb ar Unwaith

E-bost: GwasanaethauCymdeithasol@rhondda-cynon-taf.gov.uk
Ffôn: 01443 425003