Cyn dymchwel adeilad, rhaid rhoi rybudd i'r Awdurdod Lleol dan Adran 80 o Ddeddf Adeiladu 1984. Fel arfer, rhaid rhoi o leiaf chwe wythnos o rybudd cyn i'r gwaith ddechrau.

Does dim rhaid rhoi rhybudd ar gyfer adeiladau sydd heb fod yn fwy na 1,750 troedfedd giwbig o gyfaint mewn mesuriadau allanol. Serch hynny, rhaid rhoi ystyriaeth i ofynion Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 oherwydd y gall fod yn berthnasol i waith dymchwel a datblygu.

Rhaid darparu cynllun o leoliad yr adeilad a'r strydoedd cyfagos, ynghyd â datganiad dull ac asesiad risg ar gyfer dymchwel adeiladau mwy o faint.

Hefyd bydd gofyn i chi roi gwybod i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, drwy hysbysiad F10, o'r gwaith dymchwel arfaethedig. Bydd gofyn i chi anfon copi aton ni hefyd.

Dylai ystyriaeth gael ei rhoi i Ddeddf Waliau Cydrannol 1996. Mae'r Ddeddf yma'n nodi hawliau a chyfrifoldebau perchnogion cyfagos mewn perthynas â strwythurau o'r fath. Yn eu hanfod, mae'r rhain yn ymwneud â chyfraith breifat rhwng y perchnogion perthnasol. Fyddan nhw ddim yn cael eu gorfodi gan yr Awdurdod Lleol.  Mae Swyddfa’r Dirprwy Brif Weinidog yn cyhoeddi llyfryn esboniadol ar y mater. Cysylltwch â ni i gael copi.

Dylai ymgymerwyr statudol hefyd gael eu hysbysu er mwyn iddyn nhw allu gwneud yn siŵr bod eu gwasanaethau nhw wedi’u selio’n gywir.

O beidio â rhoi rhybudd, efallai byddwch chi'n cael dirwy sydd heb fod yn fwy na £2,000 ar y raddfa bresennol.

Gall gwaith adeiladu neu ddymchwel achosi problemau i gymdogion y safle. Gallwch leihau neu osgoi achosi unrhyw niwsans i gymdogion, neu gamau gweithredu gan y Cyngor, os dilynwch chi'r cyngor yma.

Dywedwch wrth y Cyngor a'r cymdogion

 • rhowch rybudd o 6 wythnos i'r Awdurdod Lleol cyn i'r gwaith dymchwel ddechrau. Efallai y bydd y Cyngor yn gosod rhai amodau ynglŷn â sut y dylai'r gwaith gael ei wneud
 • anfonwch lythyr at y cymdogion cyn cychwyn ar y gwaith, sy'n dweud wrthyn nhw am y gwaith a'r hyn y gallan nhw'i ddisgwyl. Rhowch enw a rhif ffôn cyswllt i'r cymdogion a chofiwch roi gwybod iddyn nhw am unrhyw ddatblygiadau
 • cyfeiriwch at Ddeddf Waliau Cydrannol 1996 [mae llyfryn esboniadol ar gael gan y Cyngor] i weld yr hyn y mae gofyn i chi'i wneud ynglŷn â hysbysu am waliau cydrannol
 • gofalwch eich bod chi'n delio ag unrhyw gwynion sy'n cael eu derbyn yn brydlon

Sicrhewch eich bod chi'n cadw lefel y llwch, sŵn a mwg mor isel â phosibl

 • Llwch: : Chwistrellwch y llwch â dŵr pryd bynnag a lle bynnag y gallwch chi
 • Sŵn: Ddylai sŵn ddim cael ei glywed ar y safle tu allan i’r oriau yma:  8am tan 6pm Llun - Gwener, rhwng 8am a 1pm ar ddydd Sadwrn, dim o gwbl ar y Sul nac ar wyliau banc
 • Mae’n bosibl y bydd angen rheolau mwy llym ar gyfer gwaith arbennig o swnllyd (e.e. gordd-beiriannu). Dylai pympiau a generaduron ddim cael eu gadael ymlaen dros nos os yw hi'n bosibl eu clywed nhw y tu allan i'r safle
 • Os chi yw deiliad y tŷ ac yn gwneud y gwaith (neu ran ohono) eich hun, ceisiwch osgoi achosi unrhyw sŵn neu lwch gyda'r nos neu ar ddydd Sul
 • Os bydd problemau sŵn yn digwydd, gall y Cyngor a'r cymdogion gymryd camau cyfreithiol. Os ydych chi o'r farn y gall eich gwaith achosi niwsans sŵn neu ddirgrynu sylweddol, gwnewch gais am "ganiatâd ymlaen llaw" gan y Cyngor a fydd yn caniatáu i lefel benodol o sŵn ddigwydd

Mwg:

 • mae coelcerthi sy'n rhyddhau "mwg tywyll" yn anghyfreithlon a bydd y Cyngor yn erlyn unrhyw droseddwyr
 • mae cyngor ynghylch coelcerthi ar gael gan yr Awdurdod Lleol
 • diffoddwch y goelcerth ar ddiwedd y diwrnod gwaith

Rhwystro a difrodi palmentydd

 • peidiwch â gadael i gerbydau neu ddeunyddiau rwystro neu ddifrodi'r palmentydd
 • peidiwch â gadael rhwystrau, tyllau neu ffosydd lle maen nhw'n achosi perygl - yn arbennig i bobl anabl (e.e. y deillion)
 • efallai y bydd y Cyngor yn codi ffi arnoch am unrhyw ddifrod rydych chi wedi'i achosi i balmentydd, cyrbau neu ymylon gan lorïau neu offer trwm
Peiriannydd Adeiladu

 

Ffôn: 01443 494756
Ffacs: 01443 494774

Helpwch ni i wella - peidiwch â chynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol, e.e. eich Rhif Yswiriant Gwladol neu fanylion cerdyn credyd.