Skip to main content

Beth yw'r broses ar gyfer Safle Ymgeisiol?

Maer’ Galw I Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol Wedi’u Gau

Beth yw'r Broses Safleoedd Ymgeisiol?

Mae'r Broses Safleoedd Ymgeisiol yn rhan sylfaenol o'r Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (CDLlD). Mae'r broses yn nodi tir i'w ddyrannu yn y CDLl ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau gan gynnwys tai, masnach, twristiaeth ac ati. Mae dyrannu safle yn y Cynllun yn golygu bod y safle, mewn egwyddor, yn dderbyniol ar gyfer cael ei ddatblygu at y defnydd hwnnw.

Mae'r broses yn cynnwys Galw cychwynnol i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol ac yna asesiad amlran cynhwysfawr ohonyn nhw. Mae'r broses hefyd yn cynnwys ymgynghoriad cyhoeddus ar y safleoedd.

Bydd y safleoedd y mae'r Cyngor yn eu hystyried yn briodol ar gyfer dyrannu a datblygu yn cael eu cynnwys yn y CDLlD ar Adnau. Yna, fe fyddan nhw'n cael eu penderfynu gan Arolygydd Cynllunio annibynnol.

Beth yw safle ymgeisiol?

Mae Safle Ymgeisiol yn ddarn o dir neu adeiladau sy'n cael eu cyflwyno i'r Cyngor i'w hasesu er mwyn cael eu cynnwys yn y CDLlD. Mae modd i unrhyw un gan gynnwys tirfeddianwyr, datblygwyr a'r Cyngor ei hun gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol.

Mae modd cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer ystod o ddefnyddiau, neu newid defnyddiau, mae rhai ohonyn nhw wedi'u nodi isod

 • Tai
 • Cyflogaeth
 • Manwerthu
 • Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr
 • Cyfleusterau Cymunedol
 • Hamdden
 • Twristiaeth
 • Ynni Adnewyddadwy.
 • Seilwaith gwyrdd
 • Bioamrywiaeth
 • Gwastraff
 • Mwynau
 • Iechyd/Addysg/Gofal Cymdeithasol
 • Seilwaith trafnidiaeth

Pam mae angen Safleoedd Ymgeisiol arnon ni?

Mae Safleoedd Ymgeisiol ac yn y pen draw dyraniadau, yn hanfodol i lwyddiant y CDLlD, gan fod dyletswydd ar y Cyngor, trwy'r Cynllun statudol yma, i ddarparu tir ar gyfer ystod o ddefnyddiau gan gynnwys y rhai sydd wedi'u rhestru uchod. Mae Safleoedd Ymgeisiol yn caniatáu i'r Cyngor ddod o hyd i'r tir gorau ar gyfer y defnyddiau hyn.

Methodoleg Safleoedd Ymgeisiol

Mae'r Cyngor wedi cynhyrchu Methodoleg i nodi sut y bydd yn ymgymryd â'r Broses Safle Ymgeisiol a'i hintegreiddio i broses baratoi'r CDLlD. Mae'r Fethodoleg Safle Ymgeisiol yn nodi manylion pellach ar Broses Safle Ymgeisiol y CDLl yn gyffredinol, sut a phryd y mae modd cyflwyno Safleoedd Ymgeisiol i'r broses; ac yna manylion ynghylch sut, pryd a chan bwy y bydd y safleoedd yn cael eu hasesu ar hyd 4 cam penodol. Yn rhan o'r Fethodoleg, mae Ffurflen Gyflwyno Safle Ymgeisiol fanwl wedi'i pharatoi gyda Nodiadau Canllaw cysylltiedig. Mae'r dulliau a'r meini prawf ar gyfer asesu'r Safleoedd Ymgeisiol yn ystod y cam Asesu Cychwynnol hefyd wedi'u cynnwys i'r cyhoedd eu hystyried. Cyn cyflwyno Safle Ymgeisiol, rydyn ni'n argymell eich bod chi'n darllen y Fethodoleg Safle Ymgeisiol yma.

Beth yw'r Galwad i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol?

Mae'r Galw am Safleoedd Ymgeisiol yn un o gamau ffurfiol cyntaf yn y broses CDCLl. Dyma pryd mae'r Cyngor yn gwahodd tir i gael ei gyflwyno i'r broses. Mae'r Galw am Safleoedd ar agor o Hydref 2020 hyd at Mawrth 2021. Yn ystod y cyfnod yma, mae'r Cyngor yn croesawu safleoedd i gael eu cyflwyno am ystyriaeth. I gael arweiniad manwl ar gyflwyno safle, gweler y dudalen 'Galw i Gyflwyno Safleoedd Ymgeisiol', sydd yma, 

Carfan Polisi Cynllunio

Llawr 2
Tŷ Sardis
Heol Sardis
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF37 1DU.

Ffon:  01443 281129
Tudalennau Perthnasol