Skip to main content
 

Grant Cist Gymunedol Chwaraeon Cymru

Awydd cael £1,500 tuag at eich prosiect chwaraeon cymunedol?

Mae'r Gist Gymunedol yn cynnig grantiau o hyd at £1,500 mewn unrhyw gyfnod o 12 mis tuag at:

  • Cynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan 
  • Codi safonau

 

Pwy sy'n cael gwneud cais?

Unrhyw grŵp sydd â chyfrif (Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd) yn enw ei sefydliad. Mae'n bur debyg y byddwch yn un o'r canlynol:

  • Clwb neu Gymdeithas Chwaraeon 
  • Clwb Ieuenctid 
  • Grŵp Cymunedol 

Sylwer y bydd raid i chi gyflwyno tystiolaeth bod gan eich sefydliad gyfrif dilys yn ei enw gyda'ch ffurflen gais. Efallai, drwy fethu â gwneud hynny, y bydd oedi o ran asesu'ch cais.Sut mae gwneud cais

Mae'r Gist Gymunedol yn cael ei rhedeg mewn partneriaeth â'r 22 o Awdurdodau Lleol yng Nghymru. Hoffech chi wneud cais am grant? Croeso i chi alw heibio i:http://sport.wales/cyllid-a-chefnogaeth/grantiau-ein/y-gist-gymunedol.aspx?lang=cy& Cliciwch ar fotwm gwyrdd 'Ymgeisio ar-lein' ar yr ochr dde. Bydd hyn yn mynd â chi i Borth Grantiau Chwaraeon Cymru. Yno, bydd modd i chi gofrestru, a llenwi ffurflen gais Cist Gymunedol ar-lein. Pan gyflwynwch chi'ch cais, caiff ei bostio yn awtomatig i'r Awdurdod Lleol lle mae'ch prosiect wedi'i leoli.

Ymhob rhan o'r ffurflen gais, os ydych chi angen rhagor o wybodaeth neu gyfarwyddyd am adran neu gwestiwn, cliciwch ar y gofynnod glas agosaf , lle gwelwch ragor o wybodaeth.

Wrth lenwi'ch cais, cofiwch ofalu eich bod yn atodi pob un o'r holl ddogfennau y gofynnir amdanyn nhw, yn enwedig tystiolaeth o gyfrif eich sefydliad (boed yn gyfrif Banc, Cymdeithas Adeiladu, neu Undeb Credyd) er mwyn sicrhau nad oes oedi o ran prosesu'ch cais.
Ar ôl ichi gyflwyno'ch ffurflen gais, cewch y newyddion diweddaraf, drwy e-bost, ar ei chynnydd wrth iddi symud o gam i gam drwy broses y gwobrau.

Cyn i chi wneud cais, cofiwch ddarllen y tair dogfen PDF 'Help' isod, gan y byddan nhw'n rhoi i chi ryw syniad o ba wybodaeth sydd ei hangen. Yn ogystal â hynny, byddan nhw'n esbonio sut i wneud cais am grant drwy ddefnyddio Porth Grantiau Chwaraeon Cymru, gan gynnwys cyfarwyddiadau am sut i gofrestru.

 

Pryd i wneud cais?

Cynhelir pum panel bob blwyddyn ariannol. Bythefnos cyn cyfarfodydd y panel yw'r dyddiadau cau. Gweler y dyddiadau cau isod.

16 Ionawr 2018 

 

Cymorth pellach

Ai rhywbeth ar eich cyfer chi yw'r Gist Gymunedol? Ydych chi angen unrhyw help wrth lenwi'r ffurflen? Croeso i chi e-bostio Chwaraeon Rhondda Cynon Taf: sportrct@rctcbc.gov.uk

 
Facebook-logo
Twitter-Logo