Anghenion Addysgol Arbennig – paratoi ar gyfer bywyd oedolyn

Beth yw Anghenion Addysgol Arbennig (AAA)? Dyna anghenion plant sydd â rhyw anawsterau dysgu, neu anableddau, sy’n gwneud dysgu neu gael budd o addysg yn fwy anodd iddyn nhw nag i ran fwya plant eu hoedran. Bydd Anghenion Addysgol Arbennig gyda llawer o blant yn ystod eu haddysg.

Byddwn ni’n gwneud ein gorau glas i helpu’n disgyblion i gyd gyrraedd eu llawn dwf, drwy sicrhau’u bod i gyd yn cael cyfle cyfartal i dderbyn addysg o ansawdd uchel. Mae’r mwyafrif o blant sydd ag anghenion addysgol arbennig yn cael eu haddysgu’n llwyddiannus o fewn eu sefydliadau addysg gynnar neu’u hysgolion prif ffrwd lleol, weithiau â chymorth arbenigwyr o’r tu allan.

Os oes anghenion addysgol arbennig gyda’ch plant chi, mae’n bosibl y byddan nhw angen cymorth ychwanegol mewn ambell i faes. Dyma rai:

  • gwaith ysgol
  • darllen, ysgrifennu, gwaith rhifo neu ddeall gwybodaeth
  • mynegi eu hunain neu ddeall beth mae pobl eraill yn ei ddweud
  • gwneud ffrindiau neu sefydlu perthynas gydag oedolyn
  • ymddwyn yn briodol yn yr ysgol
  • trefnu eu hunain
  • rhyw fath o anghenion synhwyraidd neu gorfforol a all effeithio arnynt yn yr ysgol

Os bydd y Gwasanaeth Cynnal Dysgu yn nodi bod Anghenion Addysgol Arbennig gyda disgyblion, byddwn ni’w darparu amrediad eang o gefnogaeth arnebigol iddyn nhw. Os hoffech chi wybod rhagor, cysylltwch â ni:

Gwasanaeth Cynnal Addysg
Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: (01443) 744000
Ffacs: (01443) 744340

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi cyhoeddi gwybodaeth am Addysg Arbennig ar eu gwefan rhwydrhieni. Mae hyn yn cynnwys cyswllt â Cod Ymarfer Anghenion Addysgol Arbennig Cymru.

 

Dogfennau perthnasol