Cymorth i Rieni - rhieni sydd â phlant o oed ysgol

Child-playing-blocksMae gan yr Awdurdod Addysg Lleol ddyletswydd i sicrhau fod pob plentyn dan 16 oed yn cael mynediad i addysg yn ôl oedran, gallu, doniau a thueddfryd, ac unrhyw anghenion addysgol arbennig. Weithiau, bydd merched ysgol dan 16 oed yn beichiogi, neu efallai fod plant eisoes gyda hwy. Rhaid darparu addysg i'r merched hyn hefyd.  

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn darparu cymorth addysgol arbenigol i ddarpar famau beichiog o oedran ysgol drwy gynllun o'r enw 'Llyfrau a Babanod'.

Llyfrau a Babanod

Caiff y ferch ei hatgyfeirio'n gyntaf at yr Ymgynghorydd i Famau yn eu Harddegau (YFH). Bydd yr Ymgynghorydd yn cwrdd â hi a'i rhieni, cynhalwyr, neu ofalwyr, ac yn cynnal asesiad angen.

Bydd yr Ymgynghorydd yn cynnig cymorth i'r ferch ifanc a'i rhieni, cynhalwyr, neu ofalwyr. Mae dewis rhwng cadw'r ferch mewn ysgol brif ffrwd, neu'i throsglwyddo i Brosiect Llyfrau a Babanod. Bydd yr Ymgynghorydd yn trafod p'un fyddai'n fwyaf addas gyda staff yr ysgol. Os bydd angen, bydd yn mynd â'r disgybl a'i rhieni, cynhalwyr, neu ofalwyr ar ymweliad â'r Prosiect. Bydd yr Ymgynghorydd i Famau yn eu Harddegau yn trefnu cludiant ac yn cydlynu trefniadau gofal plant. Caiff y rhain i gyd eu cadarnhau yn dilyn geni'r baban.

Bydd rhai disgyblion yn dewis aros mewn ysgolion prif ffrwd, ac eraill am drosglwyddo i Brosiect Llyfrau a Babanod. P'un bynnag fo'u dewis, bydd yr Ymgynghorydd yn trefnu cyfarfodydd rheolaidd gyda'r ferch ifanc, a chyda'i rhieni, cynhalwyr, neu ofalwyr os yw hynny’n briodol. Bydd hyn yn gyfle i ail-asesu'r sefyllfa ac i ystyried eu anghenion sy'n newid. Bydd yr Ymgynghorydd yn ymweld â'r Prosiect Llyfrau a Babanod hefyd. Mae ystod o faterion a allai effeithio ar y mamau ifainc a'u babanod. Caiff unrhyw fam ifanc drefnu apwyntiad gyda'r Ymgynghorydd i dderbyn gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd am hyn oll, neu i ailasesu'i hanghenion. Os oes sefyllfa o argyfwng yn codi i un o'r merched ifainc, bydd yr Ymgynghorydd i Famau yn eu Harddegau ar gael i roi cymorth iddi.

Bydd rhai mamau neu ddarpar famau dros 16 oed am fanteisio ar gyfleoedd dysgu ôl-16 ac ar gymorth gofal plant. Gall yr Ymgynghorydd roi cymorth i'r merched hyn hefyd.

Yn hynny o beth, mae'r gwasanaeth gwreiddiol wedi'i ehangu. Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy'n ariannu hyn, fel rhan o brosiect Cyd-gyfeirio 'Adeiladu'r Dyfodol' yn Rhondda Cynon Taf. Hoffech chi ragor o wybodaeth? Cysylltwch â'r tîm ar: 01443 744379