Gwasanaethau Seicoleg, Seiciatryddol neu Gymdeithasol

Mae llawer o blant yn cael trafferth gyda’u datblygiad a’u haddysg ar ryw bwynt yn eu bywydau. Mae’r rhan fwyaf yn gwella gyda chymorth eu teuluoedd, ysgolion a ffrindiau. Gall y seicolegydd plant ac addysg gynnig cyngor ychwanegol os yw’r rhieni neu’r ysgol yn cael trafferth helpu’r plentyn i wella. Ein rôl ni yw asesu anghenion y plant yma a chynghori eu rhieni/cynhalwyr, yr ysgol neu’r Cyngor am y ffordd orau o’u helpu nhw.

Mae gan bob ysgol gymorth seicolegydd addysg a phlant – sef arbenigwr ym maes datblygiad ac addysg plant a phobl ifainc. Maen nhw’n cynnig asesiad, cyngor a chymorth i rieni ac athrawon lle mae yna bryder am ddatblygiad, dysgu neu ymddygiad plant a phobl ifainc. Bydd seicolegwyr addysg a phlant ddim ond yn gweithio gyda phlant ifainc os bydd rhiant/cynhaliwr wedi cytuno i hyn.

Os yw rhieni/cynhalwyr yn meddwl y gall fod gan eu plentyn anghenion addysgol arbennig, fe ddylen nhw, yn y lle cyntaf, siarad â chydlynydd anghenion addysgol arbennig (Cydlynydd AAA) yr ysgol neu’r ganolfan cyn oed ysgol. Bydd modd i’r ysgol neu’r ganolfan gamu i mewn a monitro cynnydd y disgybl. Os bydd y problemau’n parhau, bydd y Cydlynydd AAA, â chaniatâd y rhiant, yn dweud wrth y gwasanaeth seicoleg addysg a phlant. Os yw rhiant plentyn ifanc iawn yn poeni, byddai’n syniad trafod hyn gydag ymwelydd iechyd neu feddyg.

Fel arfer, bydd seicolegwyr addysg a phlant yn asesu plentyn yn yr ysgol. Maen nhw’n gwneud hyn mewn nifer o ffyrdd gwahanol a all gynnwys:

  • trafod y plentyn gyda rhieni/cynhalwyr, athrawon ac eraill sy’n ei  adnabod yn dda.
  • arsylwi’r plentyn yn y dosbarth neu ar yr iard chwarae.
  • adolygu gwaith y plentyn yn y dosbarth.
  • siarad â’r plentyn.
  • cynnal profion o sgiliau a/neu ddatblygiad deallusol y plentyn.

Gallan nhw weld sut y bydd y plentyn yn ymateb i’r hyn maen nhw wedi’i argymell. Mae seicolegwyr addysg a phlant yn gallu cynnig awgrymiadau i rieni am sut i helpu datblygiad ac addysg eu plentyn.

Fel arfer, byddan nhw’n cynghori athrawon i awgrymu ffyrdd y gellid gwella dysgu neu ymddygiad y plentyn a helpu plant ag anawsterau dysgu i ymdopi â’u gwaith yn yr ysgol.

Yr ysgol yw’r lle gorau i drafod a oes gan eich plentyn anghenion addysgol arbennig. Byddan nhw’n esbonio’r drefn a pha gamau y dylid eu cymryd i helpu’ch plentyn. Bydd yr ysgol yn esbonio beth yn union sy’n digwydd ym mhob cam o weithdrefnau AAA.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth seicoleg addysg a phlant, cysylltwch â ni – mae’r manylion isod.

Manylion cyswllt

Cyfadran Addysg a Gwasanaethau i Blant
Cyngor Bwrdeistref Sirol
Rhondda Cynon Taf
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: (01443) 744000
Ffacs: (01443) 744023