Trefn gwyno – ynghylch digwyddiadau yn yr ysgol

Mae pob ysgol yn Rhondda Cynon Taf am i’r disgyblion lwyddo a bod yn hapus. Maen nhw’n cydnabod y byddwch chi fel rhiant/gwarcheidwad yn chwarae rhan bwysig yn hyn. Felly, mae ysgolion yn ceisio cynnig cymaint o gyfleoedd â phosibl i’ch cadw chi’n rhan o gynnydd eich plentyn a gwneud yn siŵr eich bod yn clywed y diweddaraf am ei hynt. Mae adroddiadau rheolaidd, diwrnodau agored ac ymweliadau i gyd yn helpu’r broses. Fel arfer bydd rhywun yn ceisio ateb eich cwestiynau yn gyflym ac yn effeithiol.

Fodd bynnag, rydyn ni’n cydnabod y bydd pethau’n mynd go chwith weithiau. Bydd pryderon yn datblygu ac efallai y bydd gan bobl wahanol farn am y sefyllfa. Fel arfer, bydd modd datrys y sefyllfaoedd hyn drwy siarad â’r person cywir. Gellir datrys y rhan fwyaf o bryderon heb ormod o drafferth, ond beth bynnag yw'r mater dan sylw, hyd yn oed os ydych chi wir yn poeni am ddyfodol eich plentyn yn yr ysgol, mae bob amser yn bwysig i ni geisio datrys y broblem yn gyntaf. Y peth mwyaf niweidiol fyddai amharu ar addysg y plentyn.

Y cam cyntaf

Treuliwch ychydig funudau’n darllen y dudalen yma. Yna, meddyliwch am y gŵyn.

Beth ddigwyddodd?

Cofiwch, fel arfer bydd mwy nag un ochr i’r geiniog. Er enghraifft, mae’n fwy na thebyg bod eich plentyn yn dweud y gwir, ond efallai bod mwy i’r stori na hynny.

Am beth yr ydych chi’n cwyno?

Beth ydych chi’n gobeithio i ddigwydd o ganlyniad i’ch cwyn? Efallai byddai’n help pe baech chi’n trafod hyn gyda ffrind neu berthynas.

Pan fyddwch chi’n cwyno, er eich bod chi am newid sefyllfa, cofiwch hefyd eich bod am i bethau orffen ar nodyn positif heb deimladau gwael. Er mwyn gwneud hyn, dylech geisio dilyn y camau gweithredu’n ofalus, a dylech geisio peidio â’ch rhoi chi’ch hunan nac unrhyw un arall mewn cornel.

Y cam nesaf

Pan ydych chi’n siŵr am yr hyn rydych chi’n credu sydd wedi digwydd, yna bydd yn rhaid i chi siarad â rhywun yn yr ysgol. Cysylltwch â’r Pennaeth i drefnu cyfarfod.

Er bod rhai ysgolion, yn enwedig ysgolion i blant iau, yn gallu trefnu gweld rhieni sy’n galw i mewn, yn gyffredinol nid yw hyn yn bosibl. Mae’n well gwneud apwyntiad os yw hynny’n bosibl er mwyn i chi gael eistedd a thrafod y sefyllfa’n dawel heb i neb dorri ar eich traws. Mae ymchwilio i gwynion yn cymryd amser, a dyw’r atebion ddim bob amser yn hawdd eu cael, ond o leiaf bydd modd i chi benderfynu os yw'r camau gweithredu a gymerwyd (neu unrhyw gamau sydd heb eu cymryd) yn rhesymol a ph'un ai fyddai modd i’r athro ddatrys y broblem drwy gymryd camau eraill.

Os ydych chi’n dal yn anfodlon

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y broblem wedi ei datrys erbyn hyn. Fodd bynnag, os ydych chi’n dal yn anfodlon, dylech chi gysylltu â Chadeirydd y Llywodraethwr. Bydd yr ysgol yn dweud wrthych chi sut i gysylltu â’r person yma, ac mae’n bosibl y gall ef eich helpu i ddatrys y broblem yn anffurfiol, efallai drwy drefnu cyfarfod rhwng pawb sydd ynghlwm â’r sefyllfa. Bydd yn gyfle arall i chi drafod eich pryderon gyda pherson annibynnol, a’i swydd ef yw gwrando ar yr hyn sy’n cael ei ddweud a’i drafod. Os ydych chi’n dal yn anfodlon â’r hyn erbyn diwedd y broses yma, yna dylech gyflwyno cwyn swyddogol i’r Corff Llywodraethu.

Cwyno i’r Corff Llywodraethu

Mae’r cam yma’n gam difrifol iawn, felly mae’n bwysig eich bod wedi meddwl am hyn yn drwyadl a bod pob ffordd posibl o ddatrys y broblem wedi cael ei harchwilio.

Fel arfer, bydd panel o lywodraethwyr yn cael ei galw i glywed eich achos a bydd gofyn i bob ochr gyflwyno datganiad ysgrifenedig. Hefyd, byddwch yn derbyn gwahoddiad i unrhyw wrandawiad fydd yn cael ei gynnal er mwyn i chi gael cyflwyno’ch ochr chi o’r ddadl.

Yna bydd copi ysgrifenedig o benderfyniad panel y llywodraethwyr yn cael ei anfon at bawb sydd ynghlwm â’r broses.

Os ydych chi’n dal yn anfodlon

Ar ôl i’r Llywodraethwyr ddelio â’ch cwynion, ac os ydych chi’n dal yn anfodlon â’r penderfyniad, gallwch gysylltu â ni am gyngor ar beth i’w wneud nesaf. Er enghraifft, os ydych chi’n teimlo bod y Corff Llywodraethu wedi gweithredu’n afresymol, gallwch chi ystyried cwyno i Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Manylion cyswllt 

Y Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Y Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol OesCyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon TafTŷ TrevithickAbercynonAberpennarCF45 4UQ

 

 

Ffôn: (01443) 744000
Ffacs: (01443) 744023