Hyfforddiant offerynnol

Bwriad y Gwasanaeth Cerdd yw gwella’r profiadau cerddorol sydd ar gael i ddisgyblion drwy gynnig hyfforddiant offerynnol a chanu iddyn nhw, yn ogystal â darparu gwersi cerdd ar gyfer y dosbarth cyfan. Mae’r Gwasanaeth Cerdd hefyd yn darparu ystod o brosiectau a gweithdai mewn ysgolion, weithiau bydd y rhain yn cael eu cynnal ar y cyd â chyrff eraill.

Yn ogystal â chanolbwyntio ar yr unigolyn, mae hyfforddiant cerddorol hefyd yn gyfle i gael profiad cerddorol ehangach drwy gymryd rhan mewn ensembles, bandiau, cerddorfeydd a chorau.

Mae’r Gwasanaeth Offerynnol yn cynnig hyfforddiant ar gyfer yr offerynnau canlynol:

 • Offerynnau pres
 • Gitâr
 • Allweddellau
 • Offerynnau taro
 • Piano
 • Y llais (canu)
 • Offerynnau llinynnol
 • Offerynnau chwyth

Mae’r gwasanaeth yn cynnig hyfforddiant i unigolion neu grwpiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â dysgu’r cwricwlwm a chynnal gweithdai mewn ysgolion i fabanod.

Yr hyn mae’r gwasanaeth yn ei gyflawni

 • Gwella cyrhaeddiad cerddorol y disgyblion.
 • Helpu’r disgyblion i ddatblygu sgiliau newydd fydd yn eu galluogi i fwynhau cymryd rhan mewn ystod eang o brofiadau cerddorol a chyfrannu at fywyd cerddorol yr ysgol neu’r gymuned.
 • Hyrwyddo dealltwriaeth y disgyblion o gerddoriaeth ym mywyd pob dydd ei ddiwylliant ei hun a diwylliannau eraill.
 • Galluogi’r disgyblion i wireddu eu potensial cerddorol drwy chwarae offeryn cerdd neu ganu. nnog y disgyblion i fagu hunanhyder a datblygu ymdeimlad o gyrhaeddiad personol a mynegiant.

Manylion Cyswllt

 

Gwasanaethau Addysg a Dysgu Gydol Oes
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: (01443) 744017
Ffacs: (01443) 744023