Chwaraeon – hyfforddi

Hoci'r Ddraenen-wen / Hawthorn Hockey

Yn aml iawn, gwirfoddoli yw’r cam cyntaf i lawer o bobl i weithio ym myd chwaraeon neu chwarae mwy o ran yn y maes.

Mae gan y Cyngor lawer o gyfleoedd i chi gael cymryd rhan. Maen nhw’n amrywio o helpu gyda chlybiau ar ôl ysgol Campau’r Ddraig, helpu gyda sesiynau Gweithgareddau Chwaraeon i’r Anabl, neu helpu yn y clwb chwaraeon lleol. Os ydych chi eisiau cymorth a chefnogaeth i gymryd y cam cyntaf, cysylltwch â’r Uned Datblygu Chwaraeon a byddwn ni’n gallu cysylltu chi gydag un o’n cynlluniau.

Eisiau gwneud mwy?

Drwy ddysgu sut i fod yn hyfforddwr chwaraeon, gallwch chi helpu chi’ch hun ac eraill. Mae datblygu byd chwaraeon drwy hyfforddiant yn gallu pwysleisio effaith bositif byw’n heini yn y gymuned. Mae ein Huned Datblygu Chwaraeon yn cynnig llawer iawn o wahanol fathau o gymwysterau hyfforddi, neu fe allwn ni gysylltu chi â chwrs lleol.

Gyrfa ym maes Datblygu Chwaraeon

Rydyn ni bob amser yn recriwtio hyfforddwyr a mentoriaid achlysurol i’w defnyddio mewn rhaglenni sy’n cael eu cynnal gan ein tîm neu yn ein cyfleusterau hamdden. Am ffurflen gais, cysylltwch â’r adran Adnoddau Dynol ar 01443 484476 neu 01443 484480.

Y prif reswm dros ddatblygu chwaraeon yw cynyddu nifer y bobl o bob oedran a gallu sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer corff yn y gymuned leol. Mae hyn yn golygu gweithio mewn partneriaeth â nifer o asiantaethau e.e. ysgolion, clybiau, grwpiau gwirfoddol, Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol byd chwaraeon ayb.

Dyw Datblygu Chwaraeon ddim yr un peth â hyfforddi ym maes chwaraeon, a dylai pobl sydd â diddordeb mewn hyfforddi feddwl ddwywaith cyn penderfynu ar ddatblygu chwaraeon fel gyrfa. Er enghraifft, bydd datblygu chwaraeon yn “hwyluso” sesiwn chwaraeon mewn cymuned leol yn hytrach na’i “ddarparu”. Mae Swyddog Datblygu Chwaraeon yn ceisio rhoi cyfle i glybiau, ysgolion, grwpiau lleol ayb ddatblygu a gwella’r mathau o gyfleoedd sydd ar gael i bobl gymryd rhan a gwella ansawdd y cyfleoedd hynny.

Pa fath o waith yw Datblygu Chwaraeon yn gyffredinol?

Mae gwaith Datblygu Chwaraeon yn amrywiol iawn a does yna ddim swydd ddisgrifiad penodol. Bydd gan wahanol swyddogion gwahanol swyddogaethau a chyfrifoldebau, e.e. gall Cydlynydd Datblygu Chwaraeon fod yn Gydlynydd Chwaraeon Campau’r Ddraig neu’n Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru.

Mae yna hefyd rolau arbennig ar gyfer Swyddogion Datblygu unigol e.e. swyddogion pêl-droed, hoci, ayb, ac yn aml iawn efallai mai swydd ran-amser yn unig fydd ar gael. Drwy edrych ar deitlau swyddi ein Carfan Datblygu Chwaraeon, gallwch chi weld bod gan y rhan fwyaf o swyddogion raglen eang o waith. I weld gwybodaeth am brosiectau’r swyddogion a chrynodeb o’u swyddi, cliciwch ar y dolenni yn y bar llywio.

Fodd bynnag, yn gyffredinol, mae gwaith Datblygu Chwaraeon yn gallu cynnwys:

 • Cynllunio prosiectau penodol yn strategol:
 • Ysgrifennu cynllun datblygu
 • Pennu amcanion a nodau
 • Cydweithio â phartneriaid
 • Monitro a gwerthuso’r prosiect
 • Ysgrifennu adroddiadau
 • Asesu effaith y rhaglen
 • Meithrin cysylltiadau rhwng ysgolion a chlybiau chwaraeon
 • Helpu clybiau chwaraeon i ddatblygu adrannau ieuenctid drwy ysgrifennu cynlluniau datblygu a rhoi cymorth a chyngor ar arian
 • Trefnu a rhoi hyfforddiant i athrawon, clybiau a hyfforddwyr
 • Cysylltu hyfforddwyr â phrosiectau/ysgolion penodol
 • Gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau a sefydliadau lleol i ddarparu cyfleoedd cynaliadwy ym myd chwaraeon
 • Trafod ac adolygu cyllidebau
 • Rhoi cymorth a chefnogaeth i ysgolion, clybiau a grwpiau ar nifer o faterion datblygu e.e. arian, hyfforddiant ayb.

Amodau gwaith

Yn gyffredinol, gall oriau gwaith swyddogion datblygu chwaraeon gynnwys oriau tu allan i’r gwaith. Er enghraifft, efallai y bydd cyfarfod â chlwb gyda’r nos, neu gynnal cwrs hyfforddiant ar benwythnos.

Mae’n rhaid bod yn hyblyg o ran oriau gwaith i wneud y swydd, er y byddwch yn cael amser i ffwrdd gyda’r oriau ychwanegol y byddwch yn eu casglu.

Pa brofiad a chymwysterau sydd eu hangen arnoch?

Does yna ddim un ffordd arbennig o gael swydd ym maes Datblygu Chwaraeon, ond efallai y bydd y canlynol o ddefnydd:

 • Gradd mewn pwnc perthnasol – Astudiaethau Chwaraeon, Datblygu Chwaraeon, Gwyddor Chwaraeon, Addysg Gorfforol neu gymhwyster cyfatebol
 • Amryw gymwysterau Hyfforddi e.e. Gwobr Arweinydd Chwaraeon Cymunedol, cyrsiau Gwobrau Corff Llywodraethu Cenedlaethol
 • Peth profiad o weithio mewn amgylchedd datblygu chwaraeon, e.e. profiad gwaith, gwaith prosiect penodol fel gwirfoddolwr
 • Profiad o weithio gyda chlybiau chwaraeon lleol ac asiantaethau gwirfoddol eraill, e.e. gweithio ar bwyllgorau, gwaith hyfforddi gwirfoddol etc
 • Profiad o weithio fel rhan o dîm i annog ac ysgogi eraill, e.e. ar raglen wyliau
 • Peth dealltwriaeth o faterion chwaraeon cenedlaethol cyfredol, e.e. gwybodaeth o bolisïau cyfredol Cyngor Chwaraeon Cymru, Llywodraeth y Cynulliad ayb

Pa sgiliau/gwybodaeth sydd eu hangen arnaf?

Ar gyfer gyrfa ym maes Datblygu Chwaraeon, mae’n bwysig bod gyda chi wybodaeth a sgiliau mewn nifer o feysydd gan gynnwys:

 • Gwybodaeth o egwyddorion ac arferion datblygu chwaraeon
 • Gwybodaeth o strwythurau chwaraeon lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
 • Peth gwybodaeth o raglenni datblygu chwaraeon cenedlaethol e.e. Campau’r Ddraig, Genethod yn Gyntaf, Chwaraeon Anabledd, Addysg Gorfforol a Chwaraeon mewn Ysgolion
 • Y gallu i flaenoriaethu llwyth gwaith o fewn rhaglen waith strwythuredig
 • Sgiliau trefnu a chynllunio
 • Sgiliau cyfathrebu da a’r gallu i gyfathrebu gydag ystod eang o bobl

Mae rhinweddau personol hefyd yn bwysig. Dylech chi fod yn gallu gwneud y canlynol:

 • Ymrwymiad a brwdfrydedd dros chwaraeon
 • Brwdfrydedd
 • Y gallu i fod yn fentrus
 • Bod yn hyblyg ac addasu i amgylchedd sy’n newid drwy’r amser

Datblygu Gyrfa

Bydd llwybr arferol i faes datblygu chwaraeon yn aml yn dechrau gyda gwaith gwirfoddol, ac yna’n mynd ymlaen at swydd Cynorthwy-ydd Swyddog Datblygu Chwaraeon. Unwaith y bydd gyda chi brofiad yn y maes ac wedi datblygu’ch sgiliau, fe ddylech chi allu symud ymlaen eto. Fel arfer, mae angen o leiaf dwy flynedd o brofiad arnoch chi i fod yn Swyddog Datblygu Chwaraeon.

Sut mae cael rhagor o wybodaeth am swyddi Datblygu Chwaraeon?

Mae gwahanol gynghorau’n hysbysebu mewn gwahanol lefydd. Mae Rhondda Cynon Taf yn hysbysebu ar brif wefan y Cyngor: http://www.rhondda-cynon-taff.gov.uk/jobs gyda chysylltiadau i’r Swyddi Gwag.

Mae gwefannau eraill sy’n hysbysebu datblygu chwaraeon yn cynnwys:

Gyrfa mewn Hyfforddi ym maes Chwaraeon

Mae Hyfforddi ym maes Chwaraeon yn helpu i ddatblygu unigolion drwy wella’u perfformiad. Gall hyfforddi gael dylanwad arnyn nhw mewn nifer o ffyrdd gwahanol, o helpu plentyn chwech oed i ddysgu hanfodion taflu pêl i lywio perfformwyr profiadol drwy gystadleuaeth ryngwladol. Mae angen hyfforddwyr ar bob lefel, a beth bynnag yw eich rheswm dros eisiau bod yn hyfforddwr, y peth pwysicaf yw eich bod yn llawn brwdfrydedd!

Mae helpu eich perfformwyr i wireddu eu potensial llawn yn elfen allweddol o hyfforddi da. Bydd angen i chi addasu eich dull o weithio ar gyfer y grŵp rydych chi’n ei arwain. Mae nifer o sgiliau/rhinweddau y bydd eu hangen arnoch chi i gael y gorau o’ch perfformwyr, gan gynnwys:

 • Sgiliau cyfathrebu da a defnyddio iaith syml a chlir
 • Bod yn hyblyg. Dyw oriau hyfforddwr ddim fel arfer rhwng 9 a 5!
 • Bod yn drefnus a gallu rhoi cyfarwyddiadau clir
 • Hyder ac agwedd bositif tuag at y rheini y byddwch yn eu hyfforddi
 • Esiampl dda, ennyn parch ei gydweithwyr
 • Amynedd! Fydd pob perfformiwr ddim yn gallu dysgu pob techneg fyddwch chi’n ei dysgu iddo!
 • Bod yn ystyriol, gallu cydbwyso beirniadaeth â phwyntiau positif
 • Bod yn ymwybodol o ddiogelwch a materion diogelu plant cyfredol
 • Ysbrydoli!

Llwyth gwaith/amodau gwaith hyfforddwyr

Dim ond nifer penodol o swyddi hyfforddi llawn amser â chyflog sydd ar gael, ac mae llawer o hyfforddwyr yn gweithio’n wirfoddol mewn clybiau chwaraeon lleol yn ogystal â gweithio’n llawn amser!

Bydd lleoedd gwaith hyfforddwyr yn amrywio gan ddibynnu ar y gamp. Gall fod yn neuadd chwaraeon ysgol leol neu’n gae chwarae mewn tywydd garw.

Efallai y bydd yn rhaid i hyfforddwyr deithio tipyn hefyd gan ddibynnu ar y gofyn am hyfforddwyr mewn camp arbennig.

Pa gymwysterau sydd eu hangen arnaf i fod yn Hyfforddwr Chwaraeon?

I fod yn hyfforddwr cymwys mewn camp arbennig, bydd yn rhaid i chi gwblhau cwrs y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer eich camp. Mae’r Corff yn cynnal cyrsiau i unrhyw un dros 16 (mae gan rai gymwysterau iau 14+), ac mae’r cyrsiau ar gael ar gyfer nifer o lefelau e.e. arweinwyr, cynorthwywyr, lefelau 1,2, 3 a 4 sy’n cydfynd â’r Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQs).

Mae rhai cyrsiau sy’n ymwneud â chwaraeon mewn sefydliadau addysg uwch yn cynnig cyfle i wneud cyrsiau’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol fel rhan o’r rhaglen radd.

Allwch chi ddim bod yn hyfforddwr heb gymhwyster Corff Llywodraethu Cenedlaethol yn eich dewis gamp, hyd yn oed os oes gyda chi radd sy’n ymwneud â chwaraeon. Am ragor o fanylion cyrsiau’r Corff, cliciwch ar y chwiliad chwaraeon a theipiwch enw eich camp, yna dewiswch “gwybodaeth” i fireinio’r chwiliad. Yna, bydd manylion y cymwysterau hyfforddi ar gyfer y gamp yna’n cael eu dangos. I gael rhagor o wybodaeth am y gwahanol fathau o gymwysterau, cliciwch ar y ddolen i wefan y Corff Llywodraethu Cenedlaethol o’r dudalen chwilio am gamp.

Yn ogystal ag ennill cymhwyster Corff Llywodraethu Cenedlaethol mewn camp arbennig, mae nifer o gyrsiau cyffredinol y mae’n rhaid i hyfforddwyr eu mynychu cyn gallu cael swydd. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Cwrs Cymorth Cyntaf brys (2 awr)
 • Cwrs Amddiffyn Plant (e.e. Sportscoach UK)
 • Cwrs Ymwybyddiaeth am Anabledd/Hyfforddi perfformwyr Anabl (sportscoach UK)
 • Cwrs Tegwch yn eich Hyfforddiant (sportscoach UK)

Pa gyfleoedd sydd yna i gael swydd?

Mae’r Gwasanaeth Datblygu Chwaraeon bob amser yn edrych am Hyfforddwyr Chwaraeon hyblyg a chymwys, waeth beth fo’ch camp. Dydyn ni ddim yn gallu gwarantu oriau rheolaidd, ond unwaith y byddwch chi wedi’ch derbyn, byddwn ni’n eich ychwanegu chi at gronfa ddata. Mae pob aelod o staff Datblygu Chwaraeon yn gallu gweld y gronfa, yn ogystal â Rheolwyr Cyfleusterau Hamdden all fod yn edrych am reolwyr i gynnal dosbarthiadau newydd.

I ymgeisio i fod yn Hyfforddwr Achlysurol, cysylltwch ag Adran Adnoddau Dynol Rhondda Cynon Taf ar 01443 484476/484480 a dyfynnwch gyfeirnod swydd PLA 199. Ar ôl cwblhau’r ffurflen a’i anfon yn ôl, efallai y byddwch yn derbyn gwahoddiad i gyfweliad. Os byddwch chi’n cael eich cyflogi, bydd yn rhaid i chi gwblhau gwiriad y Swyddfa Cofnodion Troseddol. Bydd cyfleoedd yn codi i Hyfforddwyr Chwaraeon mewn amryw Raglenni Datblygu Chwaraeon e.e: darparu rhaglenni yn ystod y gwyliau, sesiynau mewn canolfannau, cymorth i’r ysgolion ayb.

Rhagor o wybodaeth

Yn ogystal â chael eich cyflogi fel hyfforddwr chwaraeon gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf, mae yna ffyrdd eraill o gymryd rhan mewn hyfforddi ym maes chwaraeon. Mae’r rhan fwyaf o Gyrff Llywodraethu’n hysbysebu am hyfforddwyr yn y cylchgrawn ‘Leisure Management’. Efallai y bydd y dolenni canlynol o gymorth i chi hefyd:

 • www.ilam.co.uk (gwefan Saesneg)
 • www.sportscoachuk.org
 • www.sportengland.org (gwefan Saesneg)
 • www.bst.org.uk
 • www.sprito.org.uk (gwefan Saesneg)
 • www.leisurejobs.com (gwefan Saesneg)
 • www.lgjobs.com (gwefan Saesneg)
 • www.leisureopportunities.co.uk (gwefan Saesneg)
 • www.coachingwales.com/?diablo.lang=cym

Manylion cyswllt

Am ragor o wybodaeth am gyrsiau hyfforddi ym maes chwaraeon, cysylltwch â’r Uned Datblygu Chwaraeon.

Ffôn: 01443 400563
Ffacs: 01443 405184
E-bost: sports.development@rhondda-cynon-taff.gov.uk