Cymhorthdal i brynu dillad ysgol

Darpariaeth Gwisg Ysgol

Mae lwfansau i brynu gwisg ysgol yn ddyfarniad dewisol. Mae hyn yn golygu y bydd pob ysgol gynradd ac uwchradd unigol yn penderfynu faint o gymhorthdal i’w roi a sut y bydd yn cael ei ddarparu.

Ar hyn o bryd, mae pob ysgol yn darparu cymhorthdal ar gyfer gwisg ysgol i’r disgyblion hynny o oedran dosbarth derbyn i flwyddyn 11 y mae eu henwau ar y gofrestr prydau ysgol am ddim.

Os dydych chi ddim wedi cyflwyno cais am Brydau Ysgol am Ddim ac hoffech chi gyflwyno cais am lwfans gwisg ysgol, ffoniwch 01443 425002 neu lenwi ffurflen gais Prydau Ysgol am Ddim|.

Gan ddibynnu ar yr ysgol, gall y cymhorthdal fod ar ffurf siec, pecyn gwisg, neu dalebau ar gyfer siopau penodol.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am gymhorthdal ar gyfer gwisg ysgol, cysylltwch â’r ysgol y bydd eich plentyn yn ei mynychu.

Cymorthdaliadau Gwisgoedd Ysgol

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd yn rhoi cymhorthdal “untro” ar gyfer gwisg ysgol (hyd at £105 ar hyn o bryd) i rieni disgyblion blwyddyn 7 sy’n mynd i ysgol uwchradd neu ysgol arbennig. Yr awdurdod lleol sy’n gweinyddu’r grant yma ar ran y Llywodraeth. Maen prawf y cymhorthdal yw bod gan y plentyn yr hawl i dderbyn prydau ysgol am ddim.  Does dim gofyn i rieni i gyflwyno cais arall i dderbyn y cymhorthdal yma.  Bydd y cymhorthdal naill ai ar ffurf siec, pecyn gwisg neu dalebau ar gael o ysgol uwchradd eich plentyn.  I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â’ch ysgol.

Os dydych chi ddim wedi cyflwyno cais am Brydau Ysgol am Ddim ac hoffech chi gyflwyno cais am gymhorthdal gwisg ysgol, ffoniwch 01443 681081 neu lenwi ffurflen gais Prydau Ysgol am Ddim|.  (ffurflen Saesneg)

I hawlio’r cymhorthdal yma, mae gofyn eich bod chi wedi cofrestru am Brydau Ysgol am Ddim erbyn 31 Ionawr 2012. Gan ddibynnu ar yr ysgol uwchradd, gall y cymhorthdal fod ar ffurf siec, pecyn gwisg, neu dalebau ar gyfer siopau penodol.

Yn ddiweddar, mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi cynlluniau newydd cyffrous sy’n caniatau rhieni i brynu gwisgoedd ysgol, esgidiau pêl-droed a beiciau fel newydd am bris fforddiadwy. I gael rhagor o fanylion, galwch heibio i’n tudalennau ailgylchu.