Prydau ysgol am ddim

Mae prydau ysgol am ddim ar gael i’r plant hynny mae’u rhieni neu warcheidwaid yn gallu profi eu bod nhw’n hawlio un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd:

 • Credyd Treth i Blant – lle bod cyfanswm yr incwm blynyddol heb fod dros £16,190
 • Cymhorthdal Incwm (gyda chyfrifoldeb dros blant)
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm (gyda chyfrifoldeb dros blant)
 • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
 • Credyd Pensiwn y Wladwriaeth (Elfen Gwarant)
 • Mae disgyblion sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm hefyd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (yn seiliedig ar incwm).
 • Credyd Cynhwysol
 • Taliadau Credyd Treth Gwaith ychwanegol – y taliadau ychwanegol y gall unigolyn eu derbyn am bedair wythnos yn ychwanegol ar ôl i’w hawl i dderbyn Credyd Treth Gwaith ddod i ben.

Mae pobl ifainc sy'n derbyn Cymhorthdal Incwm a Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm hefyd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.

Ydw i’n gymwys os ydw i’n hawlio Credydau Treth Gwaith (gydag incwm heb fod dros £16,190)?

Nac ydych. Unwaith na fyddwch chi’n gymwys i hawlio Credydau Treth Gwaith dim rhagor, mae gofyn eich bod chi’n rhoi gwybod i Adran Cyllid y Wlad, a chan ddibynnu ar eich amgylchiadau, efallai bydd modd dechrau prydau ysgol am ddim.

Bydd gofyn ichi gyflwyno un o’r dogfennau canlynol yn gefn i’ch cais.

 • Copi o’r dudalen "Sut mae cyfrifo’ch Cymhorthdal Incwm/Lwfans Ceisio Gwaith" sydd ynghlwm â llythyr diweddar. Os nad oes copi gyda chi, cysylltwch â’ch Asiantaeth Budd-daliadau leol.
 • Copi o’ch Hysbysiad Treth Cyfredol. Os nad oes copi gyda chi, cysylltwch â Gwifren Gymorth Cyllid y Wlad ar 0845 300 3900  
 • Copi o’ch Hysbysiad Credyd Pensiwn Cyfredol (M1000) neu Hysbysiad Credyd Treth i Blant  (TC602) 
 • Mae gofyn bod y sawl sy’n ceisio noddfa’n cyflwyno Rhif Cyfeirnod NASS i gadarnhau’u hawl

Serch hynny, os ydych chi'n derbyn Budd-daliadau Tai / Treth y Cyngor ar hyn o bryd, bydd cofnod o'ch incwm gyda ni eisoes. Felly, fydd dim rhaid i chi gyflwyno'r wybodaeth yma oni bai ein bod ni'n gofyn amdani.

Cyflwyno cais am brydau ysgol am ddim

Mae gofyn eich bod chi’n llenwi ffurflen gais i hawlio prydau ysgol am ddim – cliciwch ar y ddolen gyswllt isod:

Ffurflen Gais Prydau Ysgol am Ddim

Unwaith eich bod chi'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, byddwch chi'n gymwys i dderbyn grant gwisg ysgol a / neu lwfans a gaiff ei weinyddu gan ysgolion uwchradd.

Mae ffurflenni cais ar gael yn yr ysgol hefyd. Mae manylion cyswllt ein hysgolion i gyd ar gael trwy ddefnyddio dolen chwilio Dod o Hyd i Ysgol.

Newid yn eich amgylchiadau

Os ydych chi’n hawlio prydau ysgol am ddim a bod newid yn eich amgylchiadau a all effeithio ar eich hawl, mae hi’n hollbwysig eich bod chi’n rhoi gwybod inni ar unwaith.

Mae modd ichi roi gwybod am newid yn eich amgylchiadau drwy anfon e-bost: prydauysgolamddim@rctcbc.gov.uk|
neu ffonio: 01443 425002

Cewch chi hefyd anfon llythyr drwy'r post:

Adran Budd-daliadau,
Tŷ Bronwydd,
Y Porth,
CF39 9DL