Ysgol - prosbectws 14-19 oed

Mae rhwydwaith 14-19 RhCT yn cydweithio â Charfan Datblygu’r Economi i ddatblygu rhaglen brofiad gwaith a llwybrau gyrfaoedd gan roi blaenoriaeth i’r meysydd canlynol:

 • Gwasanaethau i bobl
 • Gofal
 • Yr amgylchfyd adeiledig
 • Arlwyo
 • Trin Gwallt a Harddwch
 • Gwyddoniaeth Galwedigaethol
 • Mentergarwch Byd Busnes
 • Y diwydiannau creadigol a diwylliannol

Rydyn ni wedi datblygu partneriaeth strategol gyda Choleg Morgannwg a phob un o’n hysgolion uwchradd i gynnal ystod eang o gyrsiau ôl-16 oed.

Mae’r trefniadau ar gyfer y gwahanol gonsortia o ysgolion wedi’u nodi isod ac mae rhai o’r opsiynau sy ar gael i ddisgyblion y chweched dosbarth yn golygu bod rhaid iddyn nhw deithio rhwng ysgolion. Mae rhwydwaith 14-19 RhCT yn cyfrannu tuag at y costau teithio. Mae rhagor o wybodaeth am hynny ar dudalennau trafnidiaeth ysgolion|.

Consortia Ysgol
Consortiwm Ysgolion
BYP Bryncelynnog a’r Pant
CWM CYNON Aberdâr (Merched), Aberdâr (Bechgyn), Blaengwawr, Aberpennar a Sant Ioan (Eglwys yng Nghymru)
CWM RHONDDA Ysgol Sirol y Porth, Glynrhedynog, Tonypandy, Tonyrefail a Threorci
TAF-ELÁI Y Ddraenen-wen, Newman, Pontypridd
CYFRWNG CYMRAEG YG Garth Olwg, YG Llanhari, YG Rhyd-y-waun a YG Cymer

Rydyn ni hefyd yn sefydlu consortiwm Ysgolion Arbennig sy’n cynnwys Ysgol Hen Felin, Ysgol Tŷ Coch, Maes-gwyn ac Ysgol Arbennig Park Lane.

Ers 2005, mae rhwydwaith 14-19 consortia wedi sefydlu nifer o ‘ganolfannau lloeren galwedigaethol’ ledled y sir gan roi’r cyfle i ddisgyblion 14-19 oed fanteisio ar y canlynol:

 • Siopau trin gwallt yng Ngholeg Morgannwg (campws Aberdâr), Y Ddraenen-wen ac Ysgol Gyfun Llanhari
 • Adnoddau adeiladau yng Nglynrhedynog, Bryncelynnog, Aberpennar a Thonyrefail
 • Adnoddau byd busnes EGNI facilities yng Ngholeg Morgannwg, Ysgol Gyfun Llanhari ac Aberpennar
 • Adnoddau fideo-gynadledda
 • Rhwydweithiau dysgu rhithwir yng nghonsortia Taf-elái a Bryncelynnog/Y Pant
 • Peilot PDA

Mae nifer y cyrsiau galwedigaethol mae’r ysgolion a’r colegau yn eu cynnig ar dwf ac mae rhwydwaith 14-19 RhCT yn cydweithio â sawl darparwr addysg gan gynnwys:

 • EDUC8
 • Cyngor Diogelwch Prydain (British Safety Council )
 • ELITE
 • EBP
 • Acorn
 • Springboard