Cronfa Fuddsoddi Leol

De-ddwyrain Cymru

LIFIcons

 

Cynllun grant hyblyg yw Cronfa Fuddsoddi Leol De-ddwyrain Cymru (CFL) sy’n cael ei ddarparu drwy bartneriaeth Awdurdodau Lleol Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen.

Cafodd y prosiect ei ddatblygu gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru, drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, o dan y Rhaglen Gydgyfeirio.

Mae'r Gronfa'n darparu cymorth ariannol i helpu busnesau lleol cymwys i ddatblygu a thyfu, drwy gefnogi buddsoddi mewn prosiectau cyfalaf.

Ydy fy musnes i'n gymwys?

Diben penodol y Gronfa Fuddsoddi Leol yw cefnogi ystod o Fusnesau Bach a Chanolig (BBChau). Ar gyfer busnesau gweithgynhyrchu yn bennaf mae’r grant hwn, ond mae modd ystyried sectorau eraill hefyd. Nid yw'r sector manwerthu ac adwerthu yn gymwys, ond mae modd ystyried sectorau eraill.

Bydd rhaid i ymgeiswyr ddangos bod cyfran sylweddol o’u gweithgarwch yn cael ei gyflawni o fusnes i fusnes a'u bod yn gallu ‘ychwanegu gwerth’ neu gynnig manteision net clir i’r economi leol (trwy greu swyddi newydd).

Pa gymorth sydd ar gael?

Mae cyllid rhwng £1,000 a hyd at £10,000 ar gael, ar sail hyd at 40% o'r costau cynllun cymwys (bydd y gyfradd ymyrraeth go iawn ar sail statws B

BChau y busnes).

Gallai prosiectau cyfalaf cymwys gynnwys:

  • Cyfarpar cyfalaf
  • Offer TGCh
  • Gwaith datblygu gwefannau;
  • Deunyddiau marchnata
  • Gwaith a newidiadau allanol neu fewnol ar adeiladau

N.B. Nid yw gwariant cyn i’r grant gael ei gymeradwyo yn gymwys i’w gyllido.

Os ydych chi eisiau cael gwybod a ydych chi'n gymwys, llenwch y Ffurflen Datgan Diddordeb neu cysylltwch â'r Garfan Cymorth i Fusnesau. Ffôn: 01443 495169; E-bost: buddsoddi@rhondda-cynon-taf.gov.uk|

A yw eich busnes mewn rhan arall o Dde-ddwyrain Cymru? Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol chi.

Cliciwch ar yr astudiaethau achos er mwyn cael gwybod am y busnesau sydd eisoes wedi manteisio ar gymorth ariannol.

ERDF Port RGB Welsh Government- New 260511