Darparu offerynnau

Gall disgyblion brynu offerynnau newydd heb dalu TAW, fydd yn arbed 17.5% ychwanegol.

Mae gan unrhyw ddisgybl sy’n cael gwersi offerynnol drwy Wasanaeth Cerdd y Cyngor yr hawl i brynu offeryn drwy’r Cynllun Cymorth i Brynu.

Mae’n rhaid i chi brynu’r offeryn drwy’ch ysgol ac mae’n rhaid i’r offeryn gael ei drosglwyddo i chi ar safle’r ysgol.

Felly, mae’n well os yw’r rhieni’n gofyn i’r ysgol archebu’r offeryn.

Dim ond disgyblion sy’n mynd i Ysgolion yr Awdurdod Addysg Lleol ac sy’n derbyn hyfforddiant offerynnol fel rhan o’r cwricwlwm sydd â’r hawl i gymryd rhan yn y Cynllun Cymorth i Brynu.

Cafodd y cynllun ei gymeradwyo gan Tollau Tramor a Chartref EM a’i adolygu gan y Swyddfa TAW ym mis Medi 1994. Mae’r cynllun ar waith ledled y wlad mewn Ysgolion, Canolfannau Cerdd ac Awdurdodau Addysg.

Dyma sut mae’r cynllun yn gweithio:

 • Mae’r rhiant/disgybl yn dewis offeryn.
 • Mae’r rhiant yn talu’r swm heb TAW i’r ysgol.
 • Mae’r ysgol yn gwneud archeb swyddogol.
 • Mae’r ysgol yn derbyn anfoneb ar gyfer y swm llawn gan gynnwys TAW.
 • Mae’r ysgol yn hawlio’r TAW yn ôl yn y ffordd arferol.
 • Mae’r disgybl yn casglu’r offeryn o’r ysgol.

Er mwyn manteisio ar y cynllun yma, mae’n rhaid bodloni’r meini prawf canlynol:

 • Mae’n rhaid i’r disgybl fod yn ddisgybl amser llawn mewn Ysgol Awdurdod Addysg Lleol.
 • Mae’n rhaid i’r disgybl fod yn derbyn hyfforddiant yn yr ysgol fel rhan o’i gwricwlwm neu fod yn derbyn hyfforddiant preifat i gefnogi gweithgaredd cwricwlaidd e.e. TGAU mewn Cerddoriaeth
 • Mae’n rhaid i’r offeryn fod yn addas i anghenion y disgybl
 • Mae’n rhaid bod modd cludo’r offeryn [e.e. nid piano neu ddrymiau]
 • Mae’n rhaid i’r offeryn gael ei anfon i’r ysgol yn gyntaf, a chael ei basio i’r disgybl mewn ystafell ddysgu benodedig
 • Mae’n rhaid i gost yr offeryn fod ar yr un lefel neu’n is na chostau arferol yr ysgol, heb gynnwys TAW (h.y. ni ddylid gwneud elw ar yr offeryn.)

Manylion cyswllt

Gwasanaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Trevithick
Abercynon
Aberpennar
CF45 4UQ

Ffôn: (01443) 744017
Ffacs: (01443) 744023