Materion bwyd – rheoliadau diogelwch bwyd

Yn ôl Deddf Diogelwch Bwyd 1990, a’r rheoliadau sydd wedi’u gwneud o dan honno, mae hi’n drosedd i werthu bwyd, neu i brosesu bwyd i’w werthu, sy’n niweidiol i iechyd. Yn ogystal â hynny mae’r ddeddfwriaeth yma’n rhoi rhwymedigaeth ar fusnesau i sicrhau bod eu gweithgareddau’n cael eu cyflawni mewn ffordd hylan.

Yn ôl yr amcangyfrif, bydd tua 5 miliwn o bobl yng Nghymru a Lloegr yn dioddef gwenwyn bwyd bob blwyddyn. Os ydych chi’n rhedeg busnes bwyd, mae cyfrifoldeb arbennig arnoch chi i ddiogelu iechyd eich cwsmeriaid.

Rhestr Wirio Hylendid Bwyd

Dyma restr wirio syml o’r prif bethau sydd eu hangen cyn agor busnes bwyd. Mae rhagor o wybodaeth ar y wefan, neu drwy gysylltu ag aelod o Garfan Cyngor i Fusnes ar 01443 442100 neu food.healthandsafety@rhondda-cynon-taf.gov.uk.

Cofrestru

Mae rhaid i chi gofrestru eich busnes bwyd gyda Rhondda Cynon Taf gan ddefnyddio’r ffurflen felen amgaeëdig.

Hyfforddiant

Mae rhaid i bawb sy’n trin bwyd fod wedi derbyn hyfforddiant hylendid bwyd i lefel sy’n berthnasol i’w dyletswyddau. Mae’r rheini sy’n trin bwydydd risg-uchel gael hyfforddiant i lefel sylfaenol Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd neu gymhwyster cyfwerth.

Dadansoddi Peryglon

Mae rhaid i chi archwilio gweithgareddau eich busnes bwyd a phennu’r holl beryglon bwyd. Yna, bydd rhaid i chi roi mesurau yn eu lle i reoli’r peryglon bwyd yma. Bydd rhaid monitro’r mesurau rheoli hefyd. Yr enw ar hyn yw Dadansoddi Peryglon/DPPhRhC neu Reoli Diogelwch Bwyd.

Thermomedrau Profi

Er mwyn monitro’r tymheredd wrth goginio, ail-dwymo, cadw bwyd yn dwym a’i gadw’n oer, bydd angen thermomedr profi arnoch. Mae rhaid glanhau’r thermomedr bob tro y bydd yn cael ei ddefnyddio gyda chlwtyn gwrthfacterol untro. Dyma restr o werthwyr thermomedrau profi.

Sinc golchi dwylo

Mae rhaid i chi gael sinc golchi dwylo sy’n draenio’n gywir ac sydd â chyflenwad o ddŵr poeth ac oer, sebon a thyweli llaw. Dylai’r sinc yma gael ei ddefnyddio ar gyfer golchi dwylo yn unig. Mae sebon gwrthfacterol a thyweli papur yn cael eu hargymell.

Strwythur

Mae rhaid i’ch adeilad chi fod mewn cyflwr da gydag arwynebau llyfn mae modd eu golchi. Mae rhaid bod y goleuadau a’r system awyru yn dda, a ddylai’r toiledau ddim arwain yn uniongyrchol i ystafelloedd lle mae bwyd yn cael ei drin.

Gwahanu

Mae rhaid i chi sicrhau bod bwyd amrwd a bwyd wedi’i goginio yn cael eu cadw ar wahân pan fyddan nhw’n cael eu storio neu eu trin. Dyma ragor o wybodaeth am Groeshalogi.

Sinciau a chyflenwad dŵr

Mae rhaid i chi gael sinc â chyflenwad o ddŵr poeth ac oer sydd yn draenio’n gywir. Os ydych chi’n golchi bwyd, dylech chi gael sinc ar wahân. Os dim ond un sinc sydd gyda chi, dylech chi ei ddiheintio rhwng ei ddefnyddio.

Glanhau

Mae rhaid bod gyda chi gyflenwad o gemegion glanhau priodol, mae chwistrell gwrthfacterol yn cael ei awgrymu.

Gwastraff

Mae rhaid i chi gael bin ar gyfer storio gwastraff a bydd rhaid i chi wneud trefniadau i gasglu a chael gwared ar wastraff. Mae hyn yn cynnwys gwastraff olew – ddylech chi ddim arllwys y gwastraff yma i lawr y draen. Gallwch chi gysylltu â Gwasanaethau’r Amgylchedd ar 01443 494700 i gael rhagor o wybodaeth am gasglu gwastraff byd masnach a gwasanaethau ailgylchu.

Plâu

Mae rhaid i chi wneud yn siŵr bod dim plâu yn eich adeilad, a bod gweithdrefnau yn eu lle er mwyn sicrhau y bydd unrhyw bla yn cael ei waredu yn gyflym. Os oes gyda chi broblem plâu yn eich adeilad, cysylltwch â gwasanaethau rheoli plâu Rhondda Cynon Taf am gyngor ac i drefnu trin y plâu. (Bydd tâl yn cael ei godi am drin plâu mewn adeiladau masnachol).

Cysylltwch ag aelodau ein Carfan Cyngor i Fusnesau i gael cyngor cyfrinachol am ddim.

Cysylltwch â ni

 Uwchadran Iechyd a Diogelwch a Bwyd

Ffôn: 01443 425777
Ffacs: 01443 425301
E-bost: food.healthandsafety@rhondda-cynon-taf.gov.uk