Mynediad i gerbydau - pafin ag ymylon isel

  • Beth yw pafin isel?
  • Pam mae angen pafin isel arna i?
  • Sut mae gwneud cais am ganiatâd?
  • Beth fydd yn digwydd nesaf?
  • Oes modd i’r Cyngor wneud y gwaith?
  • Cysylltwch â ni

Beth yw pafin ag ymylon isel?

Pafinau ag ymylon isel mynediad i gerbydau

Pafin isel yw pan fydd ymylfaen y pafin yn cael ei ostwng yn nes at lefel y ffordd er mwyn i gerbyd allu gyrru dros y pafin i barcio ar lain parcio lain parcio tŷ. Weithiau bydd pafin isel yn cael ei alw’n groesfan/fan croesi i gerbydau.

Pam mae angen pafin ag ymylon isel arna i?

Os ydych chi am yrru cerbyd ar draws troedffordd er mwyn cyrraedd llain barcio (drive), mae rhaid i chi gael pafin ag ymylon isel wedi’i osod – mae’n anghyfreithlon i yrru ar draws y droedffordd heb bafin isel.

Sut mae gwneud cais am ganiatâd?

Os ydych chi am osod pafin isel, mae rhaid i chi gysylltu â ni yn y lle cyntaf drwy ddefnyddio’r manylion isod gan ddarparu eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn yn ystod oriau gwaith.

Beth fydd yn digwydd nesaf?

Bydd ein staff yn anfon llythyr a’r ffurflen gais berthnasol atoch chi. Yna, bydd gofyn i chi lenwi’r ffurflen a’i anfon yn ôl gan gynnwys cynllun o’r safle. Bydd rhaid i’r cynllun ddangos yn glir lle bydd y pafin isel yn cael ei roi. Hefyd, bydd rhaid cynnwys £15, sef y gost am gael gwneud y cais. Sylwer, mae’n rhaid i chi dalu’r gost hyd yn oed os bydd eich cais yn cael ei wrthod.

Pafinau ag ymylon isel mynediad i gerbydau

Unwaith y byddwn ni wedi derbyn eich ffurflen gais wedi’i llenwi, bydd un o’n Arolygwyr Priffyrdd ni yn ymweld â’r safle i benderfynu os yw’r cynnig yn bosibl. Os bydd yr arolygwr yn cytuno â’r cais, bydd yn anfon rhagor o ffurflenni yn gofyn am wybodaeth am y contractwyr/adeiladwyr fydd yn gwneud y gwaith ac am eu manylion yswiriant nhw. Mae rhaid anfon y ffurflenni yma yn ôl ni’r swyddfa cyn i unrhyw waith gael ei wneud ar y llain barcio.

Unwaith bydd y gwaith wedi’i orffen, mae rhaid anfon y ffurflen olaf yn ôl aton ni. Bydd ein Harolygwr ni’n ymweld â’r safle i wneud yn siŵr bod y gwaith ar y pafin yn cyrraedd y safonau gofynnol.

Oes modd i’r Cyngor wneud y gwaith?

Nac oes. Fydd y Cyngor ddim yn gwneud y gwaith oni bai ein bod ni eisoes yn gwneud gwaith ar droedffordd neu yn adfer ymyl y pafin yn agos iawn at du allan eich eiddo. Yn yr achos yma, byddwch chi wedi derbyn llythyr gan ein Rheolwr Priffyrdd yn cynnig y gwasanaeth i chi am £75.

Cysylltwch â ni

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Gofal y Strydoedd Rhondda Cynon Taf
Tŷ Glantaf
Uned B23, Ystad Ddiwydiannol Trefforest
Pontypridd
CF37 5TT

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 844310
E-bost: GwasanaethauiGwsmeriaid@rctcbc.gov.uk|