Trwyddedau llety i anifeiliaid

Mae angen trwydded o'r awdurdod lleol arnoch i redeg cynel neu lety cathod. Bydd nifer o gŵn a chathod yn cael ei nodi ar y drwydded ynghŷd ag amodau penodol eraill.

Ni chaiff neb gadw sefydliad i anifeiliaid heb yn gyntaf gael trwydded gan ei Awdurdod/Hawdurdod Lleol. 

Gall Awdurdod Lleol awdurdodi swyddog, llawfeddyg milfeddygol neu ymarferydd milfeddygol i arolygu adeiladau trwyddedig.

Crynodeb o'r rheoliadau

Rhaid ichi wneud cais am drwydded i’r Awdurdod Lleol. Caiff trwydded ei dyroddi onid yw’r sawl sy’n gwneud cais wedi’i anghymhwyso/hanghymwyso o dan unrhyw un o’r Deddfau a ganlyn:

Meini prawf cyflwyno cais am drwydded

Rhaid ystyried y meini prawf isod cyn rhoi'r drwydded ichi:

  • Bod yr anifeiliaid yn cael eu cadw bob amser mewn llety sy’n addas. Mae hyn yn golygu ystyried ei adeiladwaith, maint y man lle cedwir yr anifeiliaid, nifer y rheiny, y cyfleusterau ar gyfer ymarfer, tymereddau, goleuo, awyru, a glendid. 
  • Bydd yr anifeiliaid yn derbyn cyflenwad digonol o fwyd, diod, a deunyddiau masarn addas; digon o ymarfer; ac ymweliadau ar adegau addas. 
  • Cymerir bob rhagofal rhesymol i atal clefydau heintus neu gyffwrdd-ymledol rhag ymledu ac i’w rheoli. Bydd hyn yn cynnwys darparu cyfleusterau ynysu digonol.     
  • Cymerir mesurau priodol i ddiogelu’r anifeiliaid os bydd tân neu argyfwng arall. 
  • Caiff cofrestr ei chadw. Dylai'r gofrestr gynnwys: disgrifiad o unrhyw anifail a dderbynnir i’r sefydliad, y dyddiadau cyrraedd ac ymadael, ac enw a chyfeiriad y perchennog.  Bydd y gofrestr ar gael i’w harchwilio ar bob adeg gan Arolygydd Trwyddedu, neu gan Lawfeddyg Milfeddygol neu Ymarferydd Milfeddygol a awdurdodir gan y Cyngor.

Y broses o gyflwyno cais

Mae ffurflenni cais ar gael trwy gysylltu â ni neu lenwi cais ar-lein gan ddefnyddio'r manylion isod:

Noder: Er budd y cyhoedd, rhaid i'r awdurdod brosesu eich cais cyn i'ch cais gael ei ganiatau. Os na fyddwch chi wedi clywed oddi wrthon ni fel Awdurdod o fewn cyfnod rhesymol, mynnwch air gyda ni. Defnyddiwch y manylion cysylltu isod.

Costau

Ar hyn o bryd, £114.00 yw’r cais blynyddol a gallwch adnewyddu'r drwydded bob 1 Ionawr. Bydd rhaid i chi dalu ffi am arolwg milfeddygol hefyd.

Amserlen

Er lles y cyhoedd, rhaid i'r awdurdod brosesu eich cais cyn rhoi caniatâd. Os na fyddwch chi wedi clywed oddi wrthon ni fel Awdurdod o fewn cyfnod rhesymol, mynnwch air gyda ni. Defnyddiwch y manylion cysylltu isod.

Sut i wneud cais

Gallwch wneud cais ar lein a thalu'n electronig (os oes angen). Gallwch hefyd gael ffurflen gais drwy ddefnyddio'r manylion isod.

Cadarnhad ein bod ni wedi derbyn eich cais:

Os byddwch chi'n cyflwyno cais ar-lein, byddwch chi'n derbyn cadarnhad unwaith ein bod ni wedi derbyn y taliad yn llwyddiannus. Byddwch chi, wedyn, yn derbyn neges e-bost yn nodi bod eich cais yn cael ei brosesu.

Os byddwch chi'n anfon cais i'r adran drwyddedu, byddwch chi, o fewn saith o ddiwrnodau gwaith, yn derbyn llythyr o gadarnhad bod eich cais yn cael ei brosesu, ynghyd â derbynneb.

Os byddwch chi'n dod â'ch ffurflen gais i dderbynfa ein swyddfa, byddwch chi'n derbyn derbynneb ar unwaith a byddwch chi'n derbyn llythyr o gadarnhad o fewn saith o ddiwrnodau gwaith, a fydd yn nodi bod eich cais yn cael ei brosesu.

Y broses apelio

Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn gyntaf.

Os ydyn ni'n gwrthod eich cais, gallwch chi apelio yn eich llys ynadon lleol.

Cwyno/gwrthwynebu

Os oes gennych gŵyn naill ai am Sefydliad Lletya i Anifeiliaid neu am ein dulliau, cysylltwch â'r Garfan Trwyddedu ar 01443 425001 a gofyn am Swyddog Trwyddedu.

Cofrestri cyhoeddus

I gael mynediad i'r gofrestr gyhoeddus, cysylltwch â'r Garfan Trwyddedu ar 01443 425001 neu drefnu apwyntiad i weld y gofrestr yn ein swyddfeydd. Neu, anfonwch e-bost yn esbonio'ch gofyniad i Adran.Trwyddedau@rhondda-cynon-taff.gov.uk

Gwybodaeth ychwanegol

Cysylltwch â ni

Trwyddedu
Tŷ Elái
Dinas Isaf
Trewiliam
Tonypandy
CF40 1NY

Ffôn: 01443 425001
Ffacs: 01443 425301
E-bost: Adran.Trwyddedau@rctcbc.gov.uk