Trwyddedau sefydliadau rhyw

Gall sefydliad rhyw naill ai fod yn Siop Ryw neu Sinema Rhyw.

Yn unol â Deddf Darpariaethau Amrywiol Awdurdodau Lleol 1982, mae gofyn bod canolfannau materion rhyw wedi’u trwyddedu.

Mae siop ryw yn fangre sydd at ddefnydd busnes, sydd i raddau sylweddol, yn cynnwys gwerthu eitemau rhyw. 

Sinema rhyw yw unrhyw fangre sy'n cael ei defnyddio i raddau sylweddol ar gyfer dangos ffilmiau, sy'n ymwneud yn bennaf ag ysgogi gweithgarwch rhywiol, neu sydd a'r bwriad o wneud hynny.

Mae'r gyfraith yn diffinio'r ffordd y caiff cais ei gyflwyno, sy'n cynnwys rhoi hysbysiad o'r cais yn y wasg leol ac arddangos hysbysiad y tu allan i'r safle am gyfnod amser penodol i roi cyfle i bobl roi sylwadau erbyn dyddiad cau statudol.

Crynodeb o'r rheoliadau

Mae unrhyw un sy'n cynnal sefydliad rhyw heb drwydded, yn methu â chydymffurfio ag amodau'r drwydded, neu'n caniatáu mynediad i bersonau o dan 18 oed, yn cyflawni trosedd.

  • Gall dirwyon amrywio o £1,000 i £20,000 wrth gael eich dyfarnu'n euog.

Meini prawf cymhwyster

Wrth ystyried cais am drwydded sefydliad rhyw, caiff y Cyngor ddefnyddio'r meini prawf canlynol yn unig:

  • addasrwydd yr Ymgeisydd
  • a yw'r person sy'n cyflwyno cais yn gweithredu ar ran rhywun arall
  • lleoliad a sefyllfa'r safle mewn perthynas â safleoedd eraill yn yr ardal
  • a yw nifer y sefydliadau rhyw yn yr ardal yna yn hafal i, neu'n fwy na'r nifer y mae'r cyngor yn ei dybio sy'n briodol ar gyfer yr ardal

Cyflwyno cais

Mae ffurflenni cais ar gael trwy gysylltu â ni neu drwy lenwi cais ar-lein gan ddefnyddio'r manylion isod:

Noder: Er budd y cyhoedd, mae rhaid i'r awdurdod brosesu'ch cais cyn iddo fe gael ei gymeradwyo. Os na fyddwch chi wedi derbyn ymateb o'r Cyngor o fewn amser rhesymol, cysylltwch ag ef gan ddefnyddio'r manylion isod

Ffïoedd

Mae ffi yn daladwy adeg cyflwyno’r cais.  Dyma'r ffioedd cyfredol: -

  • Caniatáu £1341.00
  • Adnewyddu £1071.00
  • Trosglwyddo £1071.00

Sut i gyflwyno cais

Mae modd ichi gyflwyno cais ar gyfer eich trwydded ar-lein erbyn hyn, lle y cewch chi dalu'n electroneg.

Cadarnhad ein bod ni wedi derbyn eich cais:

Os byddwch chi'n cyflwyno cais ar-lein, byddwch chi'n derbyn cadarnhad unwaith ein bod ni wedi derbyn y taliad yn llwyddiannus. Byddwch chi, wedyn, yn derbyn neges e-bost yn nodi bod eich cais yn cael ei brosesu.

Os byddwch chi'n anfon cais i'r Adran Drwyddedu, byddwch chi, o fewn saith o ddiwrnodau gwaith, yn derbyn llythyr o gadarnhad bod eich cais yn cael ei brosesu, ynghyd â derbynneb.

Os byddwch chi'n dod â'ch ffurflen gais i dderbynfa ein swyddfa, byddwch chi'n derbyn derbynneb ar unwaith ac, o fewn saith o ddiwrnodau gwaith, byddwch chi'n derbyn llythyr sy'n cadarnhau bod eich cais yn cael ei brosesu.

Y Broses Apelio

  • Caiff unrhyw berson apelio i'r Llys Ynadon os ydyn nhw'n anfodlon â'r penderfyniad i beidio â chaniatáu trwydded, neu ag unrhyw amod y mae trwydded yn ddarostyngedig iddo.
  • Mae modd apelio yn erbyn penderfyniad sy'n cael ei wneud yn y Llys Ynadon yn Llys y Goron ond mae penderfyniad Llys y Goron yn derfynol.

Cwyno / gwrthwynebu 

Hoffech chi gyflwyno cwyn, naill ai am eich cais trwyddedu neu am ein gweithdrefnau? Ffoniwch y Garfan Drwyddedu ar 01443 425001 a gofynnwch am Swyddog Trwyddedu.

Cofrestri cyhoeddus

I gael mynediad i'r gofrestr gyhoeddus, cysylltwch â'r Garfan Drwyddedu ar 01443 425001 neu drefnu apwyntiad i weld y gofrestr yn ein swyddfeydd. Neu, anfonwch e-bost gan roi manylion eich dymuniad i Adran.Trwyddedau@rhondda-cynon-taff.gov.uk.

Rhagor o wybodaeth

Cysylltwch â'r Garfan Drwyddedu am ragor o wybodaeth a chyngor, gan ddefnyddio'r manylion isod:

Cysylltu â ni

Yr Adran Drwyddedu
Tŷ Elái
Dinas Isaf
Trewiliam
Tonypandy
CF40 1NY

Ffôn: 01443 425001
Ffacs:
01443 425301
E-bost: Adran.Trwyddedau@rhondda-cynon-taf.gov.uk