Fy Mapiau - Nodiadau Cyfarwyddyd

Rydyn ni wedi paratoi’r nodiadau cyfarwyddyd yma ar gyfer defnyddio ‘Fy Mapiau’ i ddod o hyd i wybodaeth a gwasanaethau yn eich ardal leol. Mae’n bosibl defnyddio ‘Fy Mapiau’ ar gyfer chwilio’ch ardal leol a gweld symbolau gwahanol ar y map sy’n dynodi cyfleusterau megis canolfannau ailgylchu, canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, a llawer mwy.

Fel arall, mae croeso i chi ddefnyddio Agosaf ata i. Dyma ddull cyflymach o ran dod o hyd i gyfleusterau’r Cyngor yn eich ardal chi, yn enwedig os does dim eisiau map arnoch chi.. Dyma ddull cyflymach o ran dod o hyd i gyfleusterau’r Cyngor yn eich ardal chi, yn enwedig os does dim eisiau map arnoch chi.

Chwilio am gyfeiriad

The starting point for most customers would be to locate their area of interest.  You can do this by searching for an address.  As the facility states, you can use a postcode, placename or full address to find a property or location of interest.

Y man dechrau ar gyfer y rhan fwyaf o bobl yw dod o hyd i’r hyn maen nhw’n chwilio amdano. Mae’n bosibl gwneud hyn drwy chwilio am gyfeiriad. Fel sydd wedi’i nodi yn y blwch chwilio, mae croeso i chi chwilio yn ôl côd y post, enw lle, neu gyfeiriad er mwyn dod o hyd i adeilad neu rywle o ddiddordeb.

Dim ond 50 o ganlyniadau sy’n ymddangos wrth i chi chwilio, felly, er mwyn dod i hyd i’r adeilad cywir, mae’n bosibl y bydd eisiau i chi fod yn fwy penodol o ran yr hyn rydych chi’n ei roi yn y blwch chwilio. Mae’n werth nodi ei bod hi’n bosibl rhoi rhif y tŷ a chôd y post yn y blwch chwilio, hynny yw, mae ‘8 CF39 1AA’ yn dod o hyd i un adeilad penodol.

Unwaith i chi chwilio am adeilad, bydd rhestr o ganlyniadau’n ymddangos sy’n cyd-fynd â’r hyn rydych chi wedi chwilio amdano. Dewiswch y canlyniad priodol o’r rhestr a bydd y map yn closio at y cyfeiriad dan sylw.

Esboniad i’r map

My Maps Layers Selected ExpandedYou can select any number of Council layers that we have available, by selecting the tick box alongside each Category.

Mae’n bosibl dewis cyfuniad o gategorïau gwahanol i’w gweld ar y map – cliciwch ar y blychau ticio wrth ymyl y categorïau priodol.

Drwy wneud hynny, bydd holl symbolau’r categori dan sylw yn ymddangos ar y map. Mae’r symbolau sy’n ymddangos ar y map yn cyd-fynd â’r symbolau hynny sydd i’w gweld yn y ddewislen.

Mae’n bosibl cuddio’r symbolau sydd i’w gweld ar y map drwy glicio eto ar y blychau ticio priodol.

 

 

 

 

Dewis y math o fap

You can select a preferred Background Map simply by using the Background Map selector shown on the right hand side of the map.

Mae’n bosibl dewis pa fath o fap rydych chi eisiau ei weld drwy glicio ar y dewisiadau sydd i’w gweld yn y gornel dde ar frig y map.

Mae’r math o fapiau sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynnwys: map safonol (sy’n ymddangos yn ddiofyn), map du a gwyn, a llun o’r awyr. Mae’r map du a gwyn yn ddefnyddiol mewn achosion lle mae eisiau gweld nifer fawr o symbolau gwahanol ar yr un pryd oherwydd maen nhw i’w gweld yn fwy amlwg.

Closio a phellhau

There are a number of ways you can move and zoom the map.  On each map, there will be the Move and Zoom control picture on the right.

Mae’n bosibl symud y map a chlosio at fannau penodol drwy ddefnyddio nifer o ddulliau. Mae delwedd symud a chlosio i’w gweld ar ochr chwith y map.

Mae’n bosibl clicio ar y saethau er mwyn symud y map i’r cyfeiriad priodol. Mae’n bosibl closio at y map, a phellhau oddi wrtho, naill ai drwy glicio ar y botymau ‘+’ a ‘-’, neu drwy lusgo’r bar i fyny ac i lawr i’r pwynt priodol.

Dull cyflymach o symud y map yw clicio ar y map a’i lusgo i unrhyw gyfeiriad. Os oes olwyn ar ben llygoden eich cyfrifiadur, mae’n bosibl defnyddio’r olwyn yma er mwyn closio at y map, a phellhau oddi wrtho. Mae’n bosibl closio at y map hefyd drwy glicio’r botwm chwith ar y llygoden ddwywaith.

 

Dewis symbolau ar y map

Wrth ddefnyddio ‘Fy Mapiau’, mae’n bosibl clicio ar y symbolau sydd i’w gweld ar y map er mwyn gweld rhagor o wybodaeth. Os oes mwy nag un o symbolau i’w gweld mewn un lle, bydd gwybodaeth ynglŷn â’r symbolau yma’n ymddangos ar yr un pryd. Er enghraifft, mae Llyfrgell Tonyrefail a Chanolfan Hamdden Tonyrefail yn rhannu’r un adeilad, felly mae’r rhain i’w gweld yn yr un lleoliad ar y map.

 Icon Selected using My Maps

Sylwadau

Mae croeso i chi roi eich sylwadau, neu’ch cwynion, ynglŷn â ‘Fy Mapiau’. Anfonwch neges e-bost i webmaster@rctcbc.gov.uk.