Ffrwydron a thân gwyllt – cadw nhw'n ddiogel

Dyma’r ddeddfwriaeth storio a gwerthu tân gwyllt o eiddo neu safle cyfanwerthu, manwerthu, neu eiddo neu safle arall:

 • Deddf Ffrwydron 1875
 • Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974
 • Rheoliadau Tân Gwyllt (Diogelwch) 1997
 • Rheoliadau Tân Gwyllt 2004, a
 • Rheoliadau Gweithgynhyrchu a Storio Ffrwydron 2005

  Chaiff neb storio na gwerthu tân gwyllt oni fydd meddiannydd y safle neu eiddo wedi cofrestru’r eiddo neu safle gyda’r Awdurdod Trwyddedu Lleol.

Trwydded a Thystysgrif Ffrwydron

Bydd angen y ddwy er mwyn:

a) Cadw tân gwyllt am gyfnod o 12 mis, a

b) Cyflenwi tân gwyllt a’u cyflenwi i’w harddangos (gwerthu ac arddangos) yn ystod cyfnodau tân gwyllt dynodedig, sef:

 • Blwyddyn Newydd Tsieina - 3 diwrnod cyn yr Ŵyl, a’i diwrnod cyntaf
 • Diwali - 3 diwrnod cyn yr Ŵyl, a’i diwrnod cyntaf
 • Noson Guto Ffowc - 15fed Hydref - 10fed Tachwedd yn gynhwysol
 • Blwyddyn Newydd - 26ain - 31ain Rhagfyr yn gynhwysol

Chaiff tân gwyllt mo’u harddangos na’u werthu ar unrhyw adeg arall o’r flwyddyn.

Ceisiadau

Os ydy’ch eiddo neu safle chi yn Rhondda Cynon Taf, rhaid i chi wneud cais am Drwydded neu Gofrestriad i’r eiddo neu safle i’r Cyngor yma.

Rhaid i chi dalu ffi pan wnewch chi’ch cais. Dyma’r ffïoedd presennol:

Trwydded Ffi

Cais newydd £170

Adnewyddu cais £100

Cofrestriad Ffi

Cais newydd £80

Adnewyddu cais £50

Cofrestru Cynnwys ffrwydron net y tân gwyllt – hyd at 250 Kg

Trwyddedu Cynnwys ffrwydron net y tân gwyllt - o 250 Kg hyd at 2,000 Kg.

Os rhown ni drwydded neu gofrestriad newydd, bydd hyn o dan Reoliadau Gweithgynhyrchu a Storio Ffrwydron 2005. Fe ddaw’r drwydded i ben 12 mis o’r dyddiad cychwyn. Er enghraifft, os 30 Rhagfyr 2005 yw’r dyddiad cychwyn, fe ddaw’r drwydded i ben am hanner nos 29 Rhagfyr 2006.

Mae gofyn bod yr Awdurdod Trwyddedu Lleol yn derbyn unrhyw geisiadau dilynol am Drwydded neu Gofrestriad cyn bod yr un cyfredol yn dod i ben.

Os oes diwrnod o oedi rhwng un Drwydded neu Gofrestriad a’r cais nesaf, byddwn ni’n cyfri’r cais yma yn un newydd. Bydd raid i chi dalu ffi am gais newydd.

Gwerthu ac Arddangos Tân Gwyllt tu allan i’r Cyfnodau Dynodedig

Hoffech chi werthu tân gwyllt drwy gydol cyfnod y Drwydded neu Gofrestriad? Bydd raid i chi gael Trwydded ychwanegol i gyflenwi tân gwyllt, neu’u harddangos i’w cyflenwi (cyflenwi ac arddangos). £500 fydd cost hon, yn ôl deddf gwlad.

Hoffech chi wneud cais am y Drwydded yma mewn eiddo neu safle? Rhaid i chi gael Drwydded neu Dystysgrif Gofrestru i gadw tân gwyllt yno yn gyntaf.

Gofynnwch i’r Awdurdod Lleol am ffurflen i wneud cais am y Drwydded ychwanegol yma.

Gwerthiant Cyffredinol Tân Gwyllt

a) Rhaid i chi gael Trwydded/Tysysgrif Gofrestru gennyn ni. Os nad oes un mewn grym gyda chi, chewch chi ddim gwerthu tân gwyllt.

b) Os oes Tystysgrif/Cofrestriad i gadw tân gwyllt ar yr eiddo neu safle mewn grym, chewch chi ddim gwerthu’r tân gwyllt tu allan i’r cyfnodau dynodedig.

c) Does dim hawl i werthu tân gwyllt i bobl sy’n ymddangos eu bod dan 18 oed.

ch) Does dim hawl gwerthu tân gwyllt i bobl dan 16. Mae hyn yn cynnwys capiau, snapgracwyr, matsys anarferol, popwyr parti, seirff, a lluchiadau.

d) Does dim hawl gwerthu tân gwyllt ar y stryd neu mewn man cyhoeddus

Tramgwyddau a Chosbau

a) Peidiwch â chadw ffrwydron na thân gwyllt mewn eiddo neu safle heb ei gofrestru. Peidiwch â chadw mwy o ffrwydron na beth sydd yn eich Trwydded/Cofrestriad, neu’u cadw yn y ffordd anghywir. Mae’r rhain i gyd yn dramgwyddau yn erbyn y gyfraith. Bydd pŵer gyda’r Llys priodol i’ch collfarnu am y tramgwydd a chyflwyno dirwy o £5,000 (neu ragor) arnoch chi. Mae pŵer gyda nhw i orchymyn i chi fforffedu’r ffrwydron/tân gwyllt hefyd.

b) Peidiwch â chadw ffrwydron mewn ffordd sy ddim yn ddiogel. Os bydd y Llys yn eich cael chi’n euog o’r math yma o dramgwydd, mewn rhai amgylchiadau bydd pŵer gydag ef i osod dirwy ddigyfyngiad arnoch chi, neu’ch anfon i garchar am dymor digyfyngiad.

 c) Peidiwch â gwerthu tân gwyllt/ffrwydron i neb sy’n ymddangos dan 18 oed. Bydd pŵer gyda’r llys i’ch collfarnu ac i osod dirwy o hyd at £5,000 arnoch chi.

 

NODYN

Peidiwch â chadw ffrwydron/tân gwyllt ar ôl i un Drwydded/Cofrestriad ddod i ben, a chyn i ni gymeradwyo’r un newydd. Byddwch chi wedi cyflawni’r trosedd o gadw ffrwydron/tân gwyllt heb Drwydded neu Gofrestriad. (Gw. a) uchod).

Gwybodaeth ychwanegol

Hoffech chi weld y ddeddfwriaeth sy’n cael ei chrybwyll uchod? Mae copïau ar werth gan Lyfrfa Ei Mawrhydi.

Hoffech chi gael cyngor? Cysylltwch â ni:

Isadran Materion Trwyddedu
Gwasanaethau Amgylchedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Elái,
Dinas Isaf
Tonypandy
CF40 1NY

Ffôn 01443 442 100
Ffacs 01443 425 301