Cymunedau Diogel

Hanfod Cymunedau Diogel ydy gofalu bod y mannau hynny lle rydych chi’n byw, gweithio ac ymweld â nhw yn fannau diogel sy’n denu pobl.  Mae i bawb, gan gynnwys chi, ran i’w chwarae o ran gwneud eich cymuned yn fan diogel i fyw a gweithio ynddi hi. 

Nod Partneriaeth Cymunedau Diogel Rhondda Cynon Taf ydy gweithio yn eich cymuned i fynd i’r afael â’ch pryderon a’ch blaenoriaethau.

Rhoddodd Deddf Troseddu ac Anrhefn 1998 ddyletswydd statudol ar ysgwyddau’r Awdurdod Lleol a’r Heddlu i gydweithio i fynd i’r afael ag achosion o droseddu, ymddygiad gwrthgymdeithasol a chamddefnyddio sylweddau ledled y Fwrdeistref Sirol. Dyma rai o’n partneriaid ni yn hyn o beth:

 • Awdurdod Heddlu De Cymru
 • Bwrdd Iechyd Lleol
 • Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru  
 • Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
 • Y Gwasanaeth Prawf
 • Carfan Troseddau’r ifainc
 • Asiantaethau Camddefnyddio Sylweddau
 • Pwyllgorau Atal Troseddau
 • Cylchoedd gwirfoddol/cymuned

Sylweddolwn does dim modd i’r un Asiantaeth i fynd i’r afael ag achosion o droseddu ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ar ei phen ei hun. Mae gweithio ar y cyd yn ein caniatáu ni i gyfuno’r arbenigedd a’r adnoddau hynny sydd eu hangen i ddiwallu anghenion a blaenoriaethau ein cymunedau. 

I ddibenion cydlynu gwaith amlasiantaeth mewn ffordd effeithiol, mae’r bartneriaeth wedi mabwysiadu trefnau datrys problemau ar sail yr wybodaeth sydd ar gael. Golyga hyn ei bod hi’n cymhwyso’r wybodaeth sydd ar gael gan ystod o ffynonellau i gynllunio a blaenoriaethu’i gweithgareddau, a chan hynny gofalu cyfres o gamau amserol ac addas.

Mae’r Bartneriaeth wedi mwynhau llwyddiant mawr yn ddiweddar, er enghraifft:

 • Sefydlu Cylch Trafod Datrys Problemau, i fynd i’r afael â materion mwy cymhleth fesul dull aml-asiantaeth o fynd ati.
 • Darparu 2 wefan llawn gwybodaeth ar faterion Camddefnyddio Sylweddau a Thrais yn y Cartref ar gyfer y cyhoedd a swyddogion yn y maes ill dau.
 • Sefydlu Gorchymyn Yfed Alcohol mewn Mannau Cyhoeddus Dynodedig i fynd i’r afael â materion camddefnyddio alcohol ym Mhenrhiwceibr.
 • Gorchymyn Cau Mangre ar dir preifat yn Aberdâr. Dyma’r cyntaf o’i fath yng Nghymru i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ac ymddygiad sy’n peri poendod i denantiaid ac eraill.
 • Darparu cynllun goruchwylio tacsis i fynd i’r afael â phroblemau trosedd ac anhrefn wrth ymyl gorsaf Pontypridd.
 • Trwy ddull aml-asiantaeth o fynd ati, roedd Glyn-coch yn destun cynllun arbrofol ar waith i gael gweld pa mor effeithiol roedd y trefnau aml-asiantaeth o fynd ati. O ganlyniad i’r cynllun yma, roedd gostyngiad yn nifer yr achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddu.

Mae cynlluniau’r bartneriaeth ar gyfer y dyfodol yn cynnwys:

 • Mynd i’r afael â phroblemau yn ein parciau
 • Cynlluniau fydd yn gwella’n gallu i ostwng nifer yr achosion o droseddau ac anhrefn ymhellach.
 • Ymestyn cylch dylanwad Cylch Trafod Datrys Problemau’r Bartneriaeth.
 • Pennu enghreifftiau o arfer dda, yn lleol a chenedlaethol, i’w cynnwys yn rhan o drefnau rhedeg y bartneriaeth o ddydd i ddydd.

I gael gweld cyngor ac arweiniad cenedlaethol ar gyfer Partneriaethau Gostwng nifer yr achosion o Droseddu ac Anhrefn a Phartneriaethau Cymunedau Diogel, cliciwch ar rai o’r dolennau cyswllt hynny sy wedi’u cynnwys isod.

Os hoffech chi ragor fanylion am y bartneriaeth, cysylltwch â’n swyddfeydd ni ar 01443 842767.

(Dydy Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Phartneriaeth Cymunedau Diogel ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol)

Rhwydweithiau Mewnol:

I ofalu bod y bartneriaeth gyda’r gallu i fynd i’r afael ag achosion o droseddu ac anhrefn yn effeithiol, mae hi wedi’i threfnu mewn ffordd effeithiol i gydlynu, cynllunio a mynd i’r afael â’r ystod o faterion troseddau ac anhrefn. Mae’r adrannau yma’n amrywiol iawn o ran eu gwaith, megis:

 • Uned Ymddygiad Gwrth-gymdeithasol  
 • Uned Trais yn y Cartref
 • Cydlynydd Cynllun Troseddwyr Cyson a Throseddwyr Eraill â Blaenoriaeth
 • Cylch Trafod Datrys Problemau
 • Carfan dod â’r gymuned yn rhan o bethau
 • Safonau Masnachu – swyddog cynlluniau trwyddedu.
 • Swyddogion Cyswllt Ysgolion Heddlu’r De
 • Swyddogion Troseddau Casineb
 • Carfan Trwyddedu’r Heddlu
 • Adran teledu cylch cyfyng
 • Camddefnyddio Sylweddau
 • Swyddog Diogelwch Cymunedol yr Heddlu
 • Cydlynydd Beiciau Modur Mynydd

Mae gan yr adrannau uchod gyfrifoldebau craidd o ran mynd i’r afael â materion penodol yn rhan o ddeddf troseddu ac anhrefn. Fodd bynnag, yn amlach na pheidio, bydd tynnu’r gwasanaethau yma ynghyd ar gyfer ymgyrchodd ar y cyd rhwng Gwasanaeth Troseddau’r Ieuenctid, yr Heddlu ac asiantaethau eraill i ganolbwyntio ar fannau sy’n fwyaf trafferthus o ran ymddygiad gwrth-gymdeithasol, camddefnyddio sylweddau ac achosion o droseddu’n gyffredinol.

Swyddog Cynlluniau Trwyddedu

Mae’r Swyddog Safonau Masnachu yn ddolen gyswllt ddefnyddiol rhwng Partneriaeth Cymunedau Diogel a Safonau Masnachu. Prif ganolbwynt y swydd yma ydy mynd i’r afael â 2 brif thema, megis:

Cynllun Validate (cynllun prawf oedran)

I gael rhagor o fanylion am gynllun cerdyn validate, cliciwch ar y ddolen gyswllt isod:

Validate

Cynllun Braf Bob Nos (cynllun achredu mangreoedd trwyddedig)

Braf Bob Nos / Best bar none

I gael gwybod rhagor am gynllun Braf Bob Nos, cliciwch ar y ddolen gyswllt isod

Safonau Masnachu (gwefan swyddogol)|

Mae Swyddogion yr Heddlu a Staff yr Heddlu yn cadw golwg ar yr adran yma. Mae’r garfan yn gyfrifol am faterion trwyddedu’r heddlu. Maen nhw’n cydweithio’n agos â charfan Trwyddedu Awdurdod Lleol RhCT.

Caiff sylw deiliaid trwyddedau ledled RhCT ei dynnu at gynllun Pubwatch. I gael gwybod rhagor o fanylion am gynllun Pubwatch, cliciwch ar y ddolen gyswllt isod i gael mynd i’r wefan genedlaethol:

Cynllun Pub Watch Cenedlaethol|

Carfan Datrys Problemau

“Dod o hyd i atebion lleol i broblemau lleol”

O bryd i’w gilydd, mae achosion wedi codi pan fo un neu ddau o’r partneriaid hynny sy’n rhan o Bartneriaeth Cymunedau Diogel wedi ceisio mynd ati i fynd i’r afael â phroblem o fewn adnoddau’i hun. Bach iawn o lwyddiant, os o gwbl, mae’r camau gweithredu yma wedi’u cael ar ddatrys problem. Yn amlach na pheidio, rydyn ni’n ei chael hi bod y broblem mae ceisio mynd i’r afael â hi yn perthyn i broblem fwy o faint yn yr ardal.

Yn yr achsion yma, bydd y Garfan Datrys Problemau yn cael gwybod. Bydd aelodau o’r garfan yn mynd ati i geisio gwybodaeth gan y gwahanol bartneriaid; er enghraifft cofnodion o ddigwyddiadau gan yr heddlu neu deledu cylch cyfyng yn ogystal â’r problemau hynny mae Gwasanaeth Gofal y Strydoedd wedi cael adroddiad yn eu cylch [sbwriel; sbwriel cyffuriau; graffiti] Cymdeithasau Tai ac ati.; a cheisio ymgysylltu â’r gymuned i ddibenion asesu union nifer yr achosion o droseddau ac anhrefn yn erbyn y nifer hynny sy’n ymddangos yn yr ardal.

Mae paratoi adroddiad ar gyfer sylw’r cylch trafod sy’n cynnwys cynrychiolwyr ar ran y partneriaid i gyd [Heddlu De Cymru, Gwasanaethau’r Awdurdod, Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig, Cymdeithasau Tai a sefydliadau eraill sy’n ymwneud â mynd i’r afael ag achosion o droseddu ac anhrefn]

Mae’r Cylch Trafod yn cyfarfod bob mis a bydd trafod pob mater sy’n cael ei ddwyn ar gyfer sylw’r Cylch Trafod yn llawn. [Oherwydd natur gyfrinachol yr wybodaeth sy’n cael ei thrafod yn ystod y cyfarfodydd yma, dim ond cynrychiolwyr ar ran y partneriaid sydd â’r hawl i fynychu’r cyfarfodydd yma]

Mae’r Cylch Trafod yn trafod ystod o atebion ar gyfer y problemau i gyd ac yn blaenoriaethu’u hadnoddau i fynd i’r afael â’r materion hynny sydd o’r pwys mwyaf yn gyntaf. Bydd trafod y materion yma yn ystod cyfarfodydd dilynol hyd nes bod datrys y broblem neu fod modd mynd i’r afael â’r broblem yn rhan o waith bob dydd y partneriaid.

Dadansoddwr Gwybodaeth

'Mae dadansoddwr gwybodaeth y bartneriaeth yn chwarae rhan hollbwysig o ran rhoi cymorth i’r Bartneriaeth Cymunedau Diogel i wireddu 6 o ddilysnodau allweddol gwaith partneriaeth effeithiol sy wedi’u pennu gan y Swyddfa Gartref.

 Mae dadansoddwr gwybodaeth Partneriaeth Cymunedau Diogel yn gyfrifol am gymhwyso Gweithdrefnau Gweithredu yn ôl Gwybodaeth Berthnasol yn rhan o weithdrefnau bob dydd y bartneriaeth.

 Mae hyn yn cynnwys darparu dadansoddiad o broblemau trosedd ac anhrefn fel bod y bartneriaeth yn caffael y blaenoriaethau hynny sy’n wynebu’r bartneriaeth.

Bydd hyn o gymorth i ofalu bod canolbwyntio adnoddau yn y mannau cywir a lle mae’u hangen nhw fwyaf. 

Mae’r dadansoddwr yn edrych ar wybodaeth mae ystod o asiantaethau sy’n bartner, yn ogystal â’r heddlu, wedi’i darparu. Bydd hyn o gymorth i gael gweld y darlun cyflawn o ran hyd a lled trosedd ac anhrefn a chael gwybod pam mae problemau trosedd ac anhrefn yn codi. Yn ogystal â hynny, bydd cynnal gwaith gwerthuso i gael gweld p’un ai fod mentrau a chamau gweithredu sy wedi’u rhoi ar waith i fynd i’r afael â phroblemau trosedd ac anhrefn yn rhai effeithiol sy’n cynnig gwerth am arian.

Awdurdod Ystadegau’r DU|

Swyddfa Ystadegau Gwladol|

Swyddogion Ymgysylltu â’r Gymuned

Mae Partneriaeth Cymunedau Diogel Rhondda Cynon Taf yn cyflogi nifer o Swyddogion Ymgysylltu â’r Gymuned sy’n gyswllt gwerthfawr rhwng y bartneriaeth a’n cymunedau o ran cynnal cynlluniau atal troseddau a thawelu meddyliau sy’n targedu materion megis:

 • Gwerthwyr ffug ar garreg y drws
 • Lladrata trwy dwyllo
 • Diogelwch yn y cartref
 • Diogelwch personol
 • Annog sefydlu cynlluniau cymuned megis Gwarchod y Gymdogaeth neu Warchod y Cartref

I gael rhagor o wybodaeth am y cynlluniau yma, cliciwch ar y cyswllt isod neu

Ffôn: 01443 657245 neu 827359.

Ymgysylltu â’r Gymuned|

Swyddogion Cymorth y Rheng Flaen

Mae Swyddogion Cymorth y Rheng Flaen yn gefn i Garfanau Plismona’r Gymdogaeth a’u harolygwyr ardal o ran dod â’r gymuned yn rhan o bethau. Mae Swyddogion Cymorth y Rheng Flaen yn mynychu cyfarfodydd PACT (Partnerships and Communities Together) i gael gwybod yr hyn mae’r gymuned yn ei adrodd, a gofalu bod gwefan EINBOBI Heddlu De Cymru yn cynnwys yr wybodaeth a’r newyddion diweddaraf.

Mae Swyddogion Cymorth y Rheng Flaen yn gyfrifol am feithrin cysylltiadau gyda chynghorwyr lleol, gwasanaethau o fewn yr Awdurdod Lleol, gwasanaethau Cymunedau Diogel, Cylch Trafod Datrys Problemau, Cylchoedd Cymuned a’r cylchoedd gwirfoddol i gyd.

Mae i Swyddogion Cymorth y Rheng Flaen swyddogaeth hollbwysig o ran gofalu bod ein cymdogaeth yn fan diogel a gwell i fyw a gweithio ynddo ac ymweld ag e.

I gael gwybod beth ydy’r blaenoriaethau yn eich ward chi ar gyfer Carfanau Plismona’r Gymdogaeth, galwch heibio i wefan EINBOBI, Heddlu De Cymru. Mae’r wefan yn rhestru pob ward ac enw’r swyddog sy’n gwasanaethu’r ward, ynghyd â’r blaenoriaethau hynny mae mynd i’r afael â nhw bob mis:

I gael rhagor o fanylion am waith Swyddogion Cymorth y Rheng Flaen yn eich ardal neu’ch cymuned chi, galwch heibio i rai o’r gwefannau hynny sy wedi’u rhestru isod. Fel arall, cysylltwch â swyddfa’r bartneriaeth ar:

Ffôn: 01443 842767

Swyddogion Cyswllt Ysgolion Cymuned yr Heddlu

Mae nifer o Swyddogion Cyswllt Ysgolion Cymuned yr Heddlu sy’n gymwys i ddarparu pecyn cynhwysfawr sy’n canolbwyntio ar fod yn ddinesydd da. Mae’r rhaglen yma yn mynd i’r afael ag ystod o faterion gan gynnwys bwlio, camddefnyddio sylweddau, ymddygiad gwrthgymedithasol ac ati.

Mae’r rhaglen yma yn rhan o strategaeth genedlaethol sy’n cael ei rhoi ar waith ledled ardal Awdurdod Heddlu De Cymru.

I gael rhagor o fanylion am Swyddogion Cyswllt Ysgolion Cymuned yr Heddlu a’r hyn maen nhw’n ei wneud, cysylltwch â swyddfa’r Bartneriaeth ar 01443 842767.

I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â swyddfa’r Bartneriaeth ar:

Ffôn: 01443 842767