Niwed personol

Gall unrhyw berygl sydd ar y briffordd (ffordd neu bafin) oherwydd damwain, difrod neu fandaliaeth gael ei ystyried yn beryglus i’r cyhoedd ac fe all anafu cerddwyr, defnyddwyr y ffordd neu ddifrodi eiddo. Dyma rai o’r peryglon sy’n gallu bod ar briffordd:

 • Tyllau yn y ffordd neu’r llwybr troed
 • Gorchudd carthffos neu gwter ar goll
 • Wal sydd ddim yn cuddio cwymp sylweddol naill ai ar y pafin neu ar y ffordd.
 • Rheilen diogelu cerddwyr yn blocio’r pafin neu’r ffordd.
 • Ffens yn blocio’r pafin neu’r ffordd.
 • Bolard concrit wedi cael ei fwrw i lawr ar y pafin neu’r ffordd.
 • Gorchudd archwilio ar goll neu wedi’i ddifrodi.
 • Canllawiau pont wedi’u difrodi.
 • Olew wedi gollwng ar y ffordd.
 • Colofnau lampau wedi’u bwrw i lawr, gwifrau’n dangos neu lanterni’n hongian.
 • Bolard rheoli traffig wedi eu bwrw i lawr neu eu torri.
 • Polion arwyddion wedi’u bwrw i lawr neu arwyddion yn hongian.
 • Goleuadau traffig ddim yn gweithio neu ben y goleuadau traffig wedi torri neu’n hongian.

I ddweud wrthon ni am ddifrod i’r briffordd, gallwch ein ffonio ni neu gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod (bydd peiriant ateb yn rhoi rhif i chi ei ddefnyddio ar gyfer argyfwng ôl-oriau).

Mae angen cymaint o wybodaeth â phosibl arnom ni i ymateb i’ch adroddiad:

 • Enw’r stryd a’r ardal.
 • Lleoliad ar y stryd h.y. ar bwys tŷ neu gyffordd?
 • Disgrifiad manwl o’r difrod.
 • Eich enw a rhif cyswllt.
 • Dyddiad a thua phryd y digwyddodd y difrod.
 • Y bobl neu rif y cerbyd oedd yn gyfrifol am y difrod (os ydych chi’n gwybod).
 • Gafodd yr heddlu ei alw?

Rydyn ni’n ceisio clirio’r rhwystrau mwyaf peryglus o fewn dwy awr gwaith. Byddwn yn ceisio trin rhwystrau llai erbyn diwedd y diwrnod gwaith nesaf. Bydd unrhyw ddifrod arall yn cael ei atgyweirio fel rhan o gynlluniau penodol drwy gydol y flwyddyn.

Pan fydd adroddiad o berygl neu ddifrod yn dod i law, bydd y person sy’n derbyn yr adroddiad yn ceisio canfod pwy yw’r perchennog a phwy sy’n gyfrifol am yr eiddo gafodd ei ddifrodi.

Os yw’n amlwg nad cyfrifoldeb y Cyngor yw’r eiddo a bod modd canfod pwy yw’r perchennog, byddwn yn cysylltu â’r perchennog ac yn gofyn iddo gael gwared ar y perygl o fewn amserlen benodol. Os nad oes modd iddo wneud hyn o fewn yr amserlen, bydd y Cyngor yn cael gwared ar y perygl ac yn gofyn am y costau yn ôl.

Os nad oes modd canfod pwy sy’n gyfrifol a bod angen cael gwared ar y perygl, bydd y Cyngor yn gwneud y gwaith.

Dyma rai enghreifftiau o ddodrefn stryd ac eiddo nad yw’r Cyngor yn gyfrifol amdanyn nhw:

 • Gorchudd archwilio ar bafin neu ffordd e.e. stopfalf, hydrant neu gist falfiau.
 • Waliau sydd ddim wedi’u hadeiladu at ddibenion y briffordd.
 • Gorchudd seler.
 • Cypyrddau telathrebu.

Cysylltwch â ni

Ffôn: 01443 494700