Cymunedau yn Gyntaf

Communities First LogoDiben Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yw hyrwyddo mwy o ‘gymryd rhan’, a datblygu a meithrin gallu a chapasiti cymunedau yng Nghymru i wneud penderfyniadau ac i redeg prosiectau yn eu cymunedau sydd o fudd i'r gymuned gyfan. Llywodraeth Cynulliad Cymru sefydlodd y Rhaglen hon yn 2002.

Cafodd y rhaglen ei lawnsio yn 2002. Roedd hi'n gweithio i ddechrau gyda 142 o gymunedau, sef y 100 o wardiau mwyaf difreintiedig o Mynegrif Amddifadedd Lluosog ar gyfer Cymru (MALlC) 2000, 32 o bocedi o amddifadedd, a 10 o Cymunedau Diddordeb neu Fuddiant (CDF). Ar ôl ymgynghori ar Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2005 ym mis Awst 2006, cafodd rhanddeiliaid mewn 46 o ardaloedd yr oedd y Fynegai’n dangos eu bod ymhlith y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru eu gwahodd i wneud cais ar ran yr ardaloedd hynny i’w cynnwys yn y Rhaglen. Bellach, mae cyfanswm o 188 o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Mae rhai ohonynt yn gweithio gyda'r Partneriaethau Cymunedau yn Gyntaf presennol i gael eu cynnwys yn y Rhaglen. Mae eraill yn sefydlu'u Cymunedau yn Gyntaf eu hun.

Nod y Rhaglen yw cynorthwyo a chefnogi unigolion a chymunedau fel ei gilydd i fynd i'r afael ag ymdrin â'r rhwystrau yn eu cymunedau sy'n atal pethau rhag gwella. Mae ymrwymiadau'r Rhaglen yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r materion hynny sy'n gallu gwneud y niwed fwyaf i fywydau bob dydd y bobl sy'n byw yn yr ardaloedd hyn. Gwnânt hyn drwy nodi blaenoriaethau sy’n gyffredin, a thrwy gweithio gyda darparwyr gwasanaethau er mwyn gwella'u bywydau a'u dyheuadau.

Mae 24 o ardalaoedd Cymunedau yn Gyntaf mewn gwahanol rhannau o Rondda Cynon Taf. Dyma un o'r crynodiadau mwyaf o ardalaoedd Cymunedau yn Gyntaf mewn ardal benodol. 

 

Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf dîm cymorth canolog sy'n helpu i gynorthwyo a chefnogi'r Rhaglen, a'r staff sy'n gweithio yn yr ardaloedd hyn. Oes cwestiynau gennych? Croeso i chi gysylltu ag unrhyw aelod o'r tîm ar:

Ffôn: 01443 425731

 

Dogfennau perthnasol