Tai lloches a thai â chymorth – gwybodaeth a chyngor

Llety lloches yw llety mewn adeilad sydd wedi’i gynllunio gydag anghenion pobl hŷn mewn golwg. Mae’r Cyngor yn rheoli 27 o adeiladau fel hyn, sef cyfadeiladau, ledled y Fwrdeistref. Ei fwriad yw darparu amgylchedd diogel lle gall pobl gwrdd â ffrindiau newydd a mwynhau ystod o weithgareddau cymdeithasol.

Mae tai lloches yn rhan allweddol o fwriad yr Awdurdod i wneud yn siŵr bod ei stoc o dai yn cyd-fynd ag anghenion yr unigolion a’r grwpiau yn y gymuned.

 • Rheoli’r Cynlluniau
 • Y mathau o lety sydd ar gael
 • Y cyfleusterau sydd ar gael yn y cyfadeilad
 • Pwy sy’n cael gwneud cais am lety lloches?
 • Am ba fath o eiddo ydw i’n cael ymgeisio?
 • Rhestr o gyfadeiladau lloches Rhondda Cynon Taf
 • Cyfadeiladau lloches preifat
 • Cysylltu â ni

Rheoli’r Cynlluniau

Mae gan bob cyfadeilad Reolwr Cynllun sy’n gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener, a hefyd Rheolwr Cynllun Teithiol sy’n ymweld â phob cyfadeilad ar y penwythnos i wneud yn siŵr bod pawb yn ddiogel ac yn hapus. Mae’r Rheolwr Cynllun yn gyfrifol am feysydd penodol fel:

 • Rheoli a diogelwch yn y cyfadeilad.
 • Helpu trigolion y tai i gadw’u hannibyniaeth.
 • Ymweld â’r trigolion bob dydd
 • Hwyluso ystod o weithgareddau cymdeithasol yn y cyfadeilad ar gyfer y trigolion a phobl hŷn y gymuned.

Pan fydd y Rheolwr Cynllun ddim ar ddyletswydd, mae’r cyfadeiladau’n cael eu cysylltu â Chanolfan Larwm Cymuned y Cyngor. Mae’r Ganolfan yn cadw holl fanylion y trigolion er mwyn iddyn nhw allu ymateb i unrhyw argyfwng. Hefyd, mae nifer o synwyryddion ar gael sy’n monitro nifer o’r peryglon bob dydd yn eich cartref fel tân, llifogydd etc. Cliciwch ar y ddolen am ragor o fanylion.

Y mathau o lety sydd ar gael

Mae’r llety’n amrywio yn y cyfadeiladau gwahanol, ac mae’n cynnwys stiwdios, fflatiau un neu ddwy ystafell a byngalos.

Mae gan bob llety gegin a thoiled, er bod ystafelloedd ymolchi cyffredin yn rhai o’r cyfadeiladau.

Mae gan denantiaid allweddi drws ffrynt eu hunain ac mae’r Rheolwr Cynllun yn cadw prif allwedd rhag ofn bydd argyfwng.

Y cyfleusterau sydd ar gael yn y cyfadeilad

Mae’r cyfleusterau canlynol ar gael yn y rhan fwyaf o’r cyfadeiladau.

 • Lolfa gymunedol er mwyn i drigolion gael cymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol neu gwrdd â ffrindiau.
 • Ystafelloedd gwely i ymwelwyr, mae’n rhaid talu ychydig am y rhain.
 • Ystafell golchi dillad gyffredin sy’n cynnwys peiriannau golchi a sychu dillad - at ddefnydd y trigolion yn unig.
 • Gerddi i’r trigolion, gall y trigolion helpu i gynnal a chadw’r ardd a’i mwynhau.
 • Systemau mynediad arbennig.
 • System Intercom ym mhob llety ac yn yr ardaloedd cyffredin
 • Larymau tân
 • Lifftiau neu lifftiau grisiau.
 • Systemau gwresogi cyffredin, er bod systemau gwresogi yn nhai unigol rhai o’r cyfadeiladau.

Pwy sy’n cael gwneud cais am lety lloches?

Pobl sydd dros 60 oed neu’n hŷn sy’n cael gwneud cais am lety lloches gyda’r Cyngor. Mewn amgylchiadau eithriadol, mae’n bosibl y caiff person o unrhyw oed gynnig llety lloches os oes ganddo anabledd penodol ac y byddai’n elwa o’r cyfleusterau.

Os oes gyda chi ddiddordeb mewn gwneud cais am y math yma o lety, gallwch chi gysylltu â’r Garfan Materion Tai Lloches neu Reolwr Cynllun y cyfadeilad yr hoffech chi fyw ynddi. Efallai yr hoffech chi ymweld â’r cyfadeiladau sydd o ddiddordeb i chi cyn gwneud cais swyddogol. Bydd hynny’n rhoi cyfle i chi gwrdd a siarad â thrigolion llety lloches cyn i chi gyflwyno’r cais.

Am ba fath o eiddo ydw i’n cael ymgeisio?

Gall cyplau ymgeisio am dai un neu ddwy ystafell a gall unigolion ymgeisio am dai un ystafell neu stiwdio.

Os oes angen llety mwy ar unigolyn er mwyn i gynhaliwr allu aros gyda nhw, bydd y Cyngor yn ystyried hyn.

Rhestr o gyfadeiladau lloches Rhondda Cynon Taf:

Cwm Rhondda

 • Bryn Ivor, Llwynypïa - ffôn (01443) 442215
 • Crown Avenue, Treorci - ffôn (01443) 772387
 • Dyllas Court, Y Cymer - ffôn (01443) 686314
 • Ferndale Court, Glynrhedynog - ffôn (01443) 730707
 • Garth Wen, Trealaw - ffôn (01443) 432941
 • Hendregwilym, Pen-y-graig - ffôn (01443) 431281
 • Maerdy Court, Y Maerdy - ffôn (01443) 733220
 • Nebo Estate, Ystrad - ffôn (01443) 431222
 • Springfield, Ynys-hir - ffôn (01443) 686462

Cwm Cynon

 • Blaengwawr Close, Aberaman - ffôn (01685) 875776
 • Buarth y Capel, Ynys-y-bŵl - ffôn (01443) 790772
 • Cwrt Ynysmeurig, Abercynon - ffôn (01443) 740143
 • Llys Gwernifor, Aberpennar - ffôn (01443) 478610
 • The Haven, Hirwaun - ffôn (01685) 811484

Taf Elái

 • Church View Close, Brynna - ffôn (01443) 226784
 • Davids Court, Pont-y-clun - ffôn (01443) 226800
 • Fanheulog, Tonysguboriau - ffôn (01443) 225337
 • Fernbank House, Pontypridd - ffôn (01443) 480510
 • Gellihirion Close, Rhydfelen - ffôn (01443) 402268
 • Glyntaff Close, Rhydfelen - ffôn (01443) 402544
 • Gwaunruperra Close, Llantrisant - ffôn (01443) 228060
 • Library Close, Rhydfelen - ffôn (01443) 404512
 • Linden Court, Llanhari - ffôn (01443) 223990
 • Park View Close, Llanharan - ffôn (01443) 226598
 • Summerdale Close, Ton-teg - ffôn (01443) 208513
 • Sŵn yr Afon, Gilfach Goch - ffôn (01443) 673329
 • Trem y Cwm, Beddau - ffôn (01443) 204797

Cyfadeiladau lloches preifat

Mae nifer o Gymdeithasau Tai yn cynnig llety lloches i drigolion Rhondda Cynon Taf. Mae mwy o wybodaeth ar eu gwefannau:

 • Cymdeithas Tai Wales and West
 • Cymdeithas Tai Rhondda
 • Cymdeithas Tai Cynon Taf
 • Cymdeithas Tai Newydd
 • Cymdeithas Tai Gwerin
 • Cymdeithas Tai Pontypridd a’r Cylch
 • Cymdeithas Tai Aelwyd,
  58 Richmond Road,
  Caerdydd CF24 3ET
  Ffôn (029) 2048 1203

Cysylltu â ni

Y Garfan Materion Tai Lloches
Ty Pennant
Mill Street
Pontypridd
CF37 2SW
Ffôn 08453 014141