Triniaethau Galwedigaethol

Mae ein Gwasanaeth Therapi Galwedigaethol yn gweithio gyda phobl o bob oedran a chanddyn nhw anabledd corfforol neu salwch cronig i alluogi pobl i fyw bywyd mwy annibynnol.

Mae modd hefyd inni roi cymorth i bobl sydd ag anawsterau ynglŷn â byw bywyd bob dydd oherwydd salwch iechyd y meddwl neu ryw anabledd dysgu arall.

Os ydych chi'n gymwys i dderbyn ein cefnogaeth, byddwn ni'n trafod eich anghenion ac yn eich cynnwys mewn penderfyniadau sy'n hybu eich annibyniaeth. Os oes rhywun yn gofalu amdanoch chi, byddwn ni'n eu galluogi nhw i ddarparu gofal priodol. Mae anghenion pawb yn wahanol, felly bydd y gwasanaethau sy’n cael eu cynnig i bob unigolyn yn benodol iddyn nhw.

Gallwn ni ddarparu cefnogaeth sy'n cynnwys darparu, gosod, a chynnal a chadw offer neu addasu eich cartref ar gyfer mynediad haws.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r gwasanaeth, gan gynnnwys sefydliadau eraill a all eich helpu, edrychwch ar ein taflen ffeithiau o dan y ‘Dogfennau perthnasol’ ar ochr dde y dudalen yma.

Cysylltu â ni

Ar gyfer gwasanaethau i blant (plant a phobl ifainc dan 18 oed), cysylltwch â'n Carfan Plant Anabl, Tŷ Trevithick, Abercynon, Aberpennar.

Ffôn: 01443 744222
E-bost: fis@rctcbc.gov.uk

Ar gyfer gwasanaethau i oedolion (unrhyw un dros 18 oed), cysylltwch â'n Carfan Ymateb ar Unwaith.

Ffôn: 01443 436937
E-bost:
GwasanaethauCymdeithasol@rhondda-cynon-taf.gov.uk

Mae'r Gwasanaeth Argyfwng y Tu Allan i Oriau Swyddfa yn ymateb ar frys i achosion o argyfwng gofal cymdeithasol y tu allan i oriau swyddfa arferol, ar ŵyl y banc ac ar y penwythnos.

Ffôn: 01443 425012