Cyngor i ddefnyddwyr

Mae ystod eang o daflenni gwybodaeth ar gael yn ymwneud â materion i ddefnyddwyr.  Defnyddiwch un o'r dolennau isod i'w gweld nhw: 

Byddwn ni'n darparu'r cyngor gorau posibl er budd y cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu drwy wneud y defnydd mwyaf effeithiol o'r adnoddau sydd ar gael.

Mae ein gwasanaeth ar gael am ddim i unrhyw un sy'n byw, neu sy'n gweithio, ym Mwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Mae gennym dri chanolfan cynghori sydd ar agor pedwar diwrnod yr wythnos o Ddydd Llun hyd at Ddydd Gwener. Mae ein cyfeiriadau a manylion cyswllt ar waelod y dudalen hon.

Byddwn ni'n:

 • rhoi cyngor i chi cyn i chi siopa;
 • rhoi cyngor diduedd am ddim i gwsmeriaid a gwerthwyr am unrhyw broblemau sy'n ymwneud â safonau masnachu, o ran prynu/llogi nwyddau a gwasanaethau;
 • asesu pob ymholiad am droseddau posibl ac yn cyfeirio at yr adran orfodi fwyaf perthnasol;
 • rhoi cymorth ymarferol i gwsmeriaid sy'n methu â datrys anghydfod gyda gwerthwyr, a thrafod gyda busnesau ar ran cwsmeriaid.
 • rhoi cymorth a chefnogaeth ymarferol i gwsmeriaid ar sut i ddefnyddio'r Llysoedd Hawliadau Bychain / ffyrdd eraill o ddatrys anghydfod.
 • ymweld â chartrefi cwsmeriaid sydd ag anghenion arbennig.

Bydd ein staff ni yn:

 • eich gweld chi o fewn 10 munud wedi i chi gyrraedd un o'r canolfannau cynghori.
 • cyflwyno eu hunain i chi ac yn ymddwyn mewn ffordd broffesiynol.
 • ymateb i'ch ymholiad ffôn yn syth neu ffonio'n ôl o fewn un diwrnod gwaith.
 • ateb eich llythyr neu'ch neges e-bost o fewn diwrnod gwaith, ac anfon ateb manwl atoch chi o fewn pum niwrnod gwaith.
 • rhoi sylw i'ch cwynion mor gyflym â phosibl, mor deg â phosibl ac mor sensitif â phosibl.

Rydyn ni angen y canlynol oddi wrthoch chi.

 • pan fyddwch chi’n cysylltu â ni, gwnewch yn siŵr bod yr holl waith papur perthnasol gyda chi.
 • cadwch bob dogfen wreiddiol ac eitemau eraill mewn man diogel rhag ofn y bydd eu hangen nhw yn y dyfodol.
 • os byddwch chi’n ysgrifennu aton ni, dywedwch beth yw eich rhif ffôn yn ystod y dydd, os oes un gyda chi.
 • os byddwch chi’n ymateb i un o’n llythyron, defnyddiwch y cyfeirnod neu enw.
 • dywedwch wrthon ni os bydd unrhyw beth yn newid am yr achos. 

Ein Prosiectau a’n Mentrau ni 

Byddwn ni'n darparu gwasanaeth sy'n bodloni'r amcanion corfforaethol o ran: gwneud ein cymunedau'n fwy diogel; gwella'r ardal rydyn ni'n byw ynddi, ein hiechyd a'n lles; rhoi hwb i'r economi leol; ac addysg ar gyfer ffyniant. Bydd ein gwasanaeth yn canolbwyntio ar ein cwsmeriaid ac rydyn ni wedi ymroi i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl. Rydyn ni'n croesawu unrhyw sylwadau am y gwasanaeth rydych chi wedi ei dderbyn. Cysylltwch â Rheolwr Gwasanaethau Defnyddwyr, Safonau Masnach, Tŷ Elai, Ystâd Ddiwydiannol Dinas Isaf, Tonypandy, RhCT, CF23 1NY.   Ffôn: 01443 425734.

Byddwn ni’n ymroi i gefnogi Strategaeth Pobl Hŷn Rhondda Cynon Taf. 

Byddwn ni’n datblygu ein cysylltiadau â busnesau yn y gymuned drwy ddatblygu partneriaethau a mentrau hunan-reoleiddio.  Bydd y mentrau yma’n cynnwys y Siartr Masnach Deg sydd gyda ni ar gyfer Busnesau Moduro ac Adeiladwyr.  Y Siarter yma yw’r cyntaf yng Nghymru i dderbyn Achrediad y Swyddfa Masnachu Teg. Mae rhestr o’r garejys a’r adeiladwyr sy’n aelodau o’r siartr i’w gael o dan ‘dogfennau cysylltiedig’. 

Rhagor o wybodaeth

Canolfan Defnyddwyr Ewropeaidd y DU
Mae’r Ganolfan yn rhan o Rwydwaith Canolfannau Defnyddwyr Ewropeaidd (EEC-net) sy’n cynnwys 29 o ganolfannau drwy Ewrop gan gynnwys yng Ngwlad yr Iâ a Norwy.  Nod y rhwydwaith yw darparu gwybodaeth am hawliau defnyddwyr yn Ewrop a helpu gydag unrhyw anghydfod sy’n croesi ffiniau. 

Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus
Rhoi testun llawn o Ddeddfau'r Senedd o 1267, a mynediad i Inforoute, sef 'Cofrestr Asedau Gwybodaeth' y Llywodraeth.

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra)

Mae Defra yn gweithio ar gyfer hanfodion bywyd – dŵr, bwyd, aer, tir, pobl, anifeiliaid a phlanhigion. 

Trading Standards Central
Siop un stop am wybodaeth diogelu defnyddwyr yn y DU.  Gwybodaeth i fusnesau a defnyddwyr. 

Tollau Tramor a Chartref Ei Mawrhydi
Gwybodaeth a chyngor i’r cyhoedd ac i fusnesau. 

Swyddfa Masnachu Teg
Mae dau ddiben i’r Swyddfa Masnachu Teg: diogelu defnyddwyr ac esbonio’u hawliau; a sicrhau y bydd busnesau yn cystadlu ac yn gweithredu’n deg. 

Yr Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau
Gweithio gyda busnesau, gweithwyr a defnyddwyr er mwyn cynyddu cynhyrchiant y DU a’i gwneud yn wlad fwy cystadleuol er mwyn sicrhau ffyniant i bawb. 

Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru
Corff annibynnol sy’n diogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau defnyddwyr mewn cysylltiad â bwyd. Cafodd ei sefydlu drwy Ddeddf Seneddol yn 2000. 

Manylion cyswllt

Mae Cyswllt Defnyddwyr yn gweithio mewn partneriaeth â Gwasanaethau Safonau Masnach yr Awdurdod Lleol trwy ddarparu lefel sylfaenol o gyngor a gwybodaeth am amrywiaeth eang o broblemau defnyddwyr.  Dim ond y cwynion lle mae angen ymchwilio neu gymorth pellach sy'n cael eu cyfeirio at y Safonau Masnach neu wasanaethau cyngor eraill.

Gallwch gysylltu â Chyswllt Defnyddwyr trwy ffonio’r llinell Gymraeg ar 08454 04 05 05. 

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw faterion i ddefnyddwyr cysylltwch â’ch Gwasanaeth Cyngor i Ddefnyddwyr lleol: 

Swyddfa Pontypridd Ar agor 9am - 4pm Dydd Llun - Dydd Iau
Canolfan Cyngor i Ddefnyddwyr
Canolfan I Bob Un
Tŷ Sardis
Pontypridd.
CF37 1DU
E-bost: cyngoriddefnyddwyr@rhondda-cynon-taff.gov.uk