Masnachu teg

Mae maes masnachu teg yn cynnwys sawl rhan o gyfraith ym maes diogelu defnyddwyr. Ymhlith y rhai mae’r Ddeddf Disgrifiadau Masnach, Deddf Camddisgrifiadau Eiddo, Deddf Credyd Defnyddwyr a sawl Deddf Seneddol arall. Sicrhau ‘geirwiredd mewn masnach’ yw prif bwrpas y math yma o ddeddfwriaeth. Byddan nhw’n diogelu defnyddwyr rhag cael eu twyllo wrth negodi contractau i brynu nwyddau a gwasanaethau.

Byddwn ni’n sicrhau bod masnachwyr yn cadw’r rheolau. Rhaid iddyn nhw ddisgrifio nwyddau a gwasanaethau’n gywir. Rhaid nodi prisiau nwyddau, a rhaid i’r prisiau fod yn gywir. Rhaid i fasnachwyr gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth ar gredyd defnyddwyr, dilysnodau, asiantau tai a nodau masnach.

Dyma rai o’n gorchwylion ni:

 • Gwylio garejys – Ydyn nhw’n gwasanaethu neu’n atgyweirio ceir yn iawn?
 • Rhoi prawf ar ddillad – Ai cotwm go iawn ydyn nhw, neu ydyn nhw’n cynnwys synthetig?

Gwirio nwyddau brand – Ydyn nhw’n rhai go iawn, neu’n rhai ffug?

 • Archwilio modrwyau aur – Ydy’u dilysnodau nhw’n gywir?
 • Ymweld â darparwyr credyd - Oes trwyddedau cywir gyda nhw? Ydy’u hysbysebion a’u gwaith papur nhw’n cydymffurfio â gofynion y gyfraith?
 • Ymchwilio masnachwyr sy’n gwerthu nwyddau drwy hysbysebion yn y papurau – Ydyn nhw’n esgus bod yn werthwyr preifat?
 • Ymchwilio i honiadau bod yna sgam - Oes rhyw gafflwr yn ceisio twyllo’r cyhoedd?

Diogelu Defnyddwyr rhag Rheoliadau Masnachu Annheg

Mae’r rheoliadau yma’n sicrhau bod disgrifiad o nwyddau a gwasanaethau’n gywir. Rydyn ni wedi gwneud defnydd llwyddiannus o’r Ddeddf yn erbyn problemau cyffredin megis ‘clocio’ ceir, a ffugio nwyddau. Mae cwmpas y Ddeddf yn eang iawn. Mae’n cynnwys disgrifiadau ym mhob cangen o fasnach.

Deddf Camddisgrifiadau Eiddo 1991

Mae rhai asiantau tai a datblygwyr eiddo yn gwneud disgrifiadau ffug neu gamarweiniol mewn cysylltiad â thir. Dyma rai o’r disgrifiadau sy’n gallu creu problem: cyfeiriad neu leoliad yr eiddo, maint ystafelloedd, hawddfreintiau, taliadau cynnal a chadw, ayyb. Amcan y Ddeddf yma yw cadw rheolaeth ar bobl sy’n creu problemau fel hyn. Cliciwch ar y ddolen gyswllt isod i gael gweld taflen sy’n cynnwys rhagor o fanylion.

Deddf Credyd Defnyddwyr 1974

Mae rhai busnesau ac unigolion yn cynnig gwasanaethau credyd i ddefnyddwyr. Byddan nhw’n hysbysebu a chynnig benthyciadau, morgeisi, a thrafodion credyd eraill. Fydd y fath wasanaethau ddim yn gallu gweithio heb eirwiredd llwyr. Amcan y Ddeddf yma yw sicrhau hynny.

I gael rhagor o fanylion, cliciwch yma i gael gweld ein hystod o daflenni.

Rydyn ni am sicrhau bod:

 • credyd yn cael ei ddarparu mewn ffordd deg
 • nwyddau, gwasanaethau, ac eiddo ddim yn cael eu cam-ddisgrifio
 • gwyliau, a llety rhannu amser, ddim yn cael eu camliwio
 • prisiau’n cael eu dangos yn gywir, heb fod yn gamarweiniol
 • masnachwyr ddim yn gwerthu nwyddau ffug
 • camau’n cael eu cymryd i roi pen ar arferion masnachu annheg
 • y telerau mewn contractau defnyddwyr yn deg

Mae rhagor o wybodaeth i’w chael ar wefan y Swyddfa Masnachu Teg.

Dau bwrpas sydd gyda’r Swyddfa:

 • diogelu defnyddwyr, ac esbonio’u hawliau
 • sicrhau bod busnesau’n cystadlu ac yn gweithredu mewn ffordd deg.

Mae’r wefan yn cynnig gwybodaeth bwysig i fusnesau ac i ddefnyddwyr. Fe gewch ganllawiau ar gydymffurfio â deddfwriaeth defnyddwyr, cyngor ar faterion defnyddwyr, gwybodaeth am hynt ymchwiliadau a’r camu sy’n eu dilyn, a llu o daflenni ac adroddiadau i’w hislwytho.

Fel arall, mae croeso ichi gysylltu â’n Swyddogion Safonau Masnach ni ar y manylion isod.

Llyfrfa Ei Mawrhydi

Yn darparu testun llawn Deddfau Seneddol o 1988, deddfwriaeth y Cynulliad Cenedlaethol, a mynediad i Inforoute, Cofrestr Asedau Gwybodaeth y Llywodraeth

Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra)

Mae Defra’n gyfrifol am hanfodion bywyd – dŵr, bwyd, awyr, tir, pobl, anifeiliaid, a phlanhigion.

Trading Standards Central

’Siop pob dim’ ar gyfer gwybodaeth er diogelu defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig. Yn rhoi gwybodaeth i fusnesau a defnyddwyr hefyd.

Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi

Yn rhoi gwybodaeth a chyngor i’r cyhoeddus ac i fusnesau.

Swyddfa Masnachu Teg

Dau bwrpas sydd gyda’r Swyddfa: diogelu defnyddwyr, ac esbonio’u hawliau ynghyd â sicrhau bod busnesau’n cystadlu ac yn gweithredu mewn ffordd deg.

Yr Adran Diwydiant a Masnach (ADM)

Gweithio gyda busnesau, gweithwyr, a defnyddwyr i wneud y Deyrnas Unedig yn llawer mwy cynhyrchiol a chystadleuol, ac i ddarparu ffyniant i bawb.

Asiantaeth Safonau Bwyd

Corff annibynnol sy’n gwarchod iechyd y cyhoedd a buddiannau defnyddwyr mewn cysylltiad â bwyd. Cafodd ei sefydlu drwy Ddeddf Seneddol yn 2000.

Dolen Gyswllt

Iechyd a Diogelwch y Cyhoedd
Ffôn: 01443 425777
Ffacs: 01443 425301

Ebost: tradingstandards@rhondda-cynon-taff.gov.uk