Adfywio Canol Tref Glynrhedynog

Arddangosfa Gyhoeddus Glynrhedynog

Capel Trerhondda

23 - 27 Mai 2011 

9.00 tan 17.00

Mae trigolion Glynrhedynog, busnesau ac unrhyw un arall sydd â diddordeb yn cael cyfle i weld cynlluniau cyffrous ar gyfer dyfodol eu tref  – a sut y gallant elwa. 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf, sy’n ymgymryd â chynllun adfywio gwerth £3.1 miliwn yng nghanol y dref, wedi trefnu arddangosfa gyhoeddus er mwyn arddangos cynlluniau i greu gwell mynediad i Barc y Darren. 

Mae’n bwysig i’r rheiny sydd â diddordeb yn y dref i gael gweld y cynlluniau drostynt eu hunain, fel y gallant leisio eu barn ar gyfnod nesa’r gwaith.

Yn ogystal â gweld y cynlluniau i’r dyfodol, bydd modd i ymwelwyr hefyd gael rhagor o wybodaeth am y Rhaglen Gwella Treflun, sy’n cynnig cyfle i fusnesau ynghanol y dref sicrhau cymorth ariannol ar gyfer adnewyddu eu heiddo masnachol yn unol â golwg newydd strydoedd Glynrhedynog.   

Bydd staff y Cyngor sy’n ymwneud â’r gwaith adfywio ar gael i ateb eich cwestiynau a derbyn sylwadau ddydd Mawrth 24 Mai rhwng 10am a 5pm, neu fel arall cliciwch yma i gwblhau’r holiadur ar-lein. 

Mae’r arddangosfa yn cael ei gynnal wrth i waith fynd rhagddo ar ail gymal y gwelliannau i’r Strand, sy’n cynnwys palmentydd cerrig trawiadol yn ogystal â mannau dadlwytho newydd a goleuadau. 

Mae ail gymal gwaith y Strand, ddechreuodd yn gynnar fis Mai, yn dilyn yn sydyn wedi’r gwaith ar High Street, ar ffordd gerdded Lime Street, yr Anchor a’r Llyfrgell. 

Maes Parcio Lime Street yw cartref y gwaith adeiladu, a hynny oherwydd ei leoliad strategol a’r angen am ganolfan ddiogel ac effeithiol i lywio’r gwaith adfywio. O’r herwydd, mae’n parhau ar gau am nawr. 

Mae adfywio Glynrhedynog wedi bod yn bosibl diolch i gyllid sicrhawyd gan Gyngor Rhondda Cynon Taf o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cynulliad Cymru, a rhaglen Adfywio Blaenau’r Cymoedd. 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf a’r sector breifat hefyd yn cyllido’r cynllun. 

Dywedodd y Cynghorydd Paul Cannon, Aelod o’r Cabinet ar faterion Datblygu’r Economi a Chymunedau Diogelh: “Rydym yn falch o’r gwelliannau yr ydym wedi eu darparu, ac yn parhau i ddarparu, yng Nglynrhedynog. 

“Mae hwn yn brosiect pwysig ac o fynychu’r arddangosfa caiff pobl weld drostynt eu hunain y cynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol. 

“Rydym yn awyddus i barhau ein perthynas cymunedol yn ystod y gwaith adfywio ac yn falch o allu trefnu arddangosfa wythnos o hyd lle gall pobl sydd â diddordeb ddarganfod mwy am y cynlluniau i’r dyfodol a sut i ddod ynghlwm gyda’r Rhaglen Gwella Treflun.”

Am ragor o wybodaeth am raglen adfywio Glynrhedynog, gan gynnwys y Rhaglen Gwella Treflun, e-bostiwch invest@rctcbc.gov.uk  neu ffonio 01443 495169.