Afiechydon heintus – cynllunio ar gyfer argyfyngau

Mae’r dudalen yma’n cynnig cyngor a gwybodaeth ar glefydau heintus a risgiau eraill posib i drigolion.

Ffliw Pandemig

Mae Ffliw Pandemig yn digwydd pan fydd math newydd, heintus iawn a pheryglus o ffliw yn ymddangos. Gan fod y math newydd mor wahanol i fathau eraill o ffliw, does gennym ni ddim llawer o imiwnedd yn ei erbyn, ac mae’n gallu lledaenu’n hawdd o berson i berson ac o wlad i wlad.

Mae ffliw cyffredin yn digwydd bob blwyddyn, fel arfer yn y gaeaf, ond bydd ffliw pandemig ddim ond yn digwydd rhyw dair gwaith bob canrif. Mae symptomau annifyr i ffliw arferol, fel pen tost, llwnc tost, peswch, cyhyrau poenus a thymheredd, ond fel arfer, fydd eich bywyd chi ddim mewn perygl. Symptomau tebyg sydd gyda ffliw pandemig, ond maen nhw’n fwy difrifol o lawer ac maen nhw’n gallu peryglu bywydau.

Mae’r GIG wedi paratoi gwybodaeth a thaflenni defnyddiol i’ch helpu chi ddeall beth yw pandemig, a beth i’w wneud os bydd yna achos o ffliw pandemig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y dolenni isod:-

  • Gwefan Galw Iechyd Cymru
  • Gwefan yr Adran Iechyd
  • Gwefan Prydain Gydnerth
  • Y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch
  • Cyngor gan Sefydliad Iechyd y Byd

Ffliw Adar

Mae ‘ffliw adar’ yn glefyd heintus iawn mewn adar, sy’n cael ei achosi gan feirysau Ffliw A. Gallai dofednod (ieir ac ati) domestig fod yn arbennig o dueddol o ddal y feirws.

"Mae’n bwysig tanlinellu mai clefyd adar a dofednod yw math H5N1 ffliw adar yn y bôn. Dim ond pobl sy’n dod i gysylltiad agos iawn ag adar heintiedig sy’n debygol o gael eu heintio." Datganiad gan DEFRA,20 Hydref 2005.